Spesialseringer

 

GIS - Geografiske informasjonssystemer 

 

Et geografisk informasjonssystem (GIS) er et sentralt verktøy for alle som arbeider med kart og stedfestet informasjon, og det gjør svært mange i et moderne samfunn. Dagens samfunn er på alle måter avhengig av digitale kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) for å fungere. 90 % av dataene som forvaltes i en norsk kommune er stedfestet, og for å kunne håndtere denne typen informasjon er det behov for et GIS.

Et GIS er et helt nødvendig for effektiv overvåkning og forvaltning av våre naturressurser. Viktige stikkord for dette er bevaring av biologisk mangfold, tilrettelegging for friluftsliv og turisme, og utøvelse av næring (jordbruk, skogbruk, bergverk, grustak, fiskeoppdrett, beite, oljeutvinning, osv). For at samfunnet vårt skal fungere er vi avhengige av en effektiv infrastruktur (elektrisitet, telefon, vei, bane, vann og avløp) og god arealplanlegging. Et GIS muliggjør effektiv infrastrukturplanlegging og -forvaltning og arealplanlegging. 


Studentene lærer seg å kjenne til hva som er spesielt med geografisk informasjon. Studentene skal ha opparbeidet kunnskap om muligheter og begrensninger med GIS som verktøy, og skal ved hjelp av dette kunne ta i bruk ulike verktøy for å behandle, analysere og presentere geografiske data. 

 

Bildebruk og fotogrammetri


Fotogrammetri vil si å benytte bilder for å måle og kartlegge egenskaper slik som form, størrelse, posisjon og identitet for det avbildete objektet. Dette er slik alle kart er laget, men alt annet som kan avbildes kan også måles opp og modelleres på denne måten. Digitale kamera, andre flybårne sensorer og informasjonsteknologi er sentrale element i fagområdet. Noen aktuelle bruksområder er 3D-visualisering av planlagte og eksisterende forhold, blant annet i utbyggingsprosjekt.

Bildebruken er beslektet med fotogrammetrien, men er mer omfattende både når det gjelder typen bilder og hvordan bildene benyttes. Studiet gir innsikt i egenskapene til ulike typer bilder med særlig vekt på satellittbilder, som spiller en stadig viktigere rolle både i kartleggings- og miljøovervåkings-sammenheng. Representasjon og behandling av digitale bilder spiller en sentral rolle, og studentene lærer hvordan ulike arealtyper kan registreres ved hjelp av multispektrale sensorer i fly og satellitter. Bildebruken gir i tillegg oversikt over anvendelsesområder der fly- og satellittbilder er viktige hjelpemidler.

 

Geodesi 


Geodesi omfatter bestemmelse av jordas form og størrelse. Definisjon av geografiske referansesystemer og bruk av kartprojeksjoner inngår også i fagområdet. Matematikk, statistikk, sannsynlighetsregning og fysikk danner et viktig grunnlag i denne sammenheng. Bruken av navigasjonssatellitter for stedfesting av data benyttes i økende grad, også i forbindelse med kommunale oppmålingsarbeider. I noen sammenhenger vil det fortsatt være aktuelt å benytte ulike typer kikkertinstrumenter for å løse landmålingsoppgavene.

Published 30. juli 2021 - 10:05 - Updated 27. oktober 2021 - 9:03