Geografiske informasjonssystemer gis

Et GIS er et helt nødvendig for effektiv overvåkning og forvaltning av våre naturressurser. Viktige stikkord for dette er bevaring av biologisk mangfold, tilrettelegging for friluftsliv og turisme, og utøvelse av næring (jordbruk, skogbruk, bergverk, grustak, fiskeoppdrett, beite, oljeutvinning, osv).

For at samfunnet vårt skal fungere er vi avhengige av en effektiv infrastruktur (elektrisitet, telefon, vei, bane, vann og avløp) og god arealplanlegging. Et GIS muliggjør effektiv infrastrukturplanlegging og
-forvaltning og arealplanlegging. Vi kan si det så sterkt som at uten GIS stopper Norge.

GIS spiller en viktig rolle ved redningsaksjoner. Hovedrednings-sentralen er av landets mest avanserte GIS-brukere med kontinuerlig oversikt over plasseringen til alle fartøyer i norsk farvann, alle redningsressurser (skip, fly, biler, snøscootere, mannskaper, redningshunder) og infrastruktur (kart, veinett, løypenett, osv).

Effektiv flåtestyring (drosjer, ambulanser, brannbiler, politibiler, lastebiler, skip, osv) med vekt på minimalisering av kostnader og høyest mulig tjenestekvalitet er umulig uten et GIS.

GIS kan bl.a. hjelpe oss med å finne svar på følgende spørsmål:
 • Hvor er nærmeste pizzaresturant?
 • Når kommer neste buss i retning sentrum hit?
 • Hvilke områder i kommunen er best egnet for boligbygging?
 • Hvor bør en ny bensinstasjon plasseres for å oppnå størst mulig omsetning?
 • Hva er optimal plassering for en ny skole i kommunen?
 • Hva er raskeste kjørevei mellom Haugesund og Trondheim?
 • Hvordan bør ruta til postmannen/avisbudet legges opp for å minimalisere transportkostnadene.
 • I hvilke vegetasjontyper er det mest sannsynlig å treffe på elg i oktober?
 • Er det noen sammenheng mellom drikkevannskvalitet og tannhelse?
 • Er det noen sammenheng mellom berggrunn og helse?
 • Hvor finner jeg en rimelig bolig som ligger i nærheten av fiskevann, badestrand, skiløyper, slalombakke, butikk, vinmonopol og skole?
 • Hvor bør traseen til den nye europaveien gå, forutsatt at vi vil unngå å rive for mange hus, unngå å ødelegge friluftsområder, unngå å bruke dyrka mark, ønsker at veien skal ligge pent i terrenget og ønsker å gjøre utbyggingen så billig som mulig?
 • Hvilke hytter, hus og andre bygningsmessige anlegg ligger under 100 meter fra sjø/vann i Vestfold fylke?
 • Hvilke fartøyer er slikt plassert at de raskt kan komme en havarist til unnsetning?
 • Hvordan organisere en mest mulig effektiv transporttjeneste?
 • Er det noen severdigheter i området jeg befinner meg?

Dagens samfunn er på alle måter avhengig av digitale kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) for å fungere. 90 % av dataene som forvaltes i en norsk kommune er stedfestet, og for å kunne håndtere denne typen informasjon er det behov for et GIS.

Når du er ute og kjører bil eller ringer med mobiltelefon, er du avhengig av at infrastrukturen (veier, mobilnett) er på plass. Planlegging og forvaltning av denne typen infrastruktur er komplisert og innebærer at en må gjøre mange avveininger. For effektiv planlegging og forvaltning er en helt avhengig av et GIS.

Geografisk informasjonsvitenskap er læren om stedfestet informasjon, romlige prosesser og mønstre.

Et geografisk informasjonssystem (GIS) hjelper oss med å samle inn, organisere og lagre data om verden omkring oss. Et GIS har blant annet funksjoner for å integrere digitale kart for analyse og presentasjon/visualisering.

Geografisk informasjonsteknologi er informatikk med spesiell vekt på effektiv forvaltning og distribusjon av stedfestet (kartfestet) informasjon.

Geografisk informasjonsbehandling er praktisk anvendelse av GIS-teknikker og teknikker fra generell informatikk og statistikk for behandling og analyse av geografiske fenomener for ulike formål.

Published 31. oktober 2016 - 17:06 - Updated 23. mai 2017 - 19:31