Mer om geomatikk

Photo:
Nedenfor finner du utfyllende informasjon om studiets oppbygging og innhold. Eksempelplaner og andre nyttige lenker finner du i menyen til høyre.

Her kan du lese mer om Geomatikk

På UMB har du altså to muligheter til å studere geomatikk. Du kan velge mellom Bachelor i Geomatikk og Master i teknologi - Geomatikk.

Bachelor i Geomatikk er et studieprogram på 3 år. Her er opptakskravet generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ.

Master i teknologi - Geomatikk er et studieprogram som går over 5 år. Opptakskravet til dette er generell studiekompetanse + 2FY + 3MX.

I Bachelorstudiet skriver du en avsluttende oppgave på 15 studiepoeng, mens du i Masterstudiet skriver en oppgave på 30 studiepoeng. Masterstudiet innebærer større mulighet til å spesialisere seg innenfor ett område. Det er mulig å søke overgang mellom de to studieprogrammene.

De første årene tar du mer eller mindre de samme fagene på de to studieprogrammene. Du vil etterhvert få muligheten til å velge fag innenfor fagområdene nedenfor. Fordi masterstudiet er av lenger varighet vil det være en større mulighet for fordypning der enn i bachelorstudiet.

Du kan fordype deg innen:

GIS - Geografiske informasjonssystemer 
Studentene lærer seg å kjenne til hva som er spesielt med geografisk informasjon. Studentene skal ha opparbeidet kunnskap om muligheter og begrensninger med GIS som verktøy, og skal ved hjelp av dette kunne ta i bruk ulike verktøy for å behandle, analysere og presentere geografiske data. Les mer om geografiske informasjonssystemer (GIS) her.

Geodesi 
Geodesi omfatter bestemmelse av jordas form og størrelse. Definisjon av geografiske referansesystemer og bruk av kartprojeksjoner inngår også i fagområdet. Matematikk, statistikk, sannsynlighetsregning og fysikk danner et viktig grunnlag i denne sammenheng. Bruken av navigasjonssatellitter for stedfesting av data benyttes i økende grad, også i forbindelse med kommunale oppmålingsarbeider. I noen sammenhenger vil det fortsatt være aktuelt å benytte ulike typer kikkertinstrumenter for å løse landmålingsoppgavene.
  
Fotogrammetri
Fotogrammetri vil si å benytte bilder for å måle og kartlegge egenskaper slik som form, størrelse, posisjon og identitet for det avbildete objektet. Dette er slik alle kart er laget, men alt annet som kan avbildes kan også måles opp og modelleres på denne måten. Digitale kamera, andre flybårne sensorer og informasjonsteknologi er sentrale element i fagområdet. Noen aktuelle bruksområder er 3D-visualisering av planlagte og eksisterende forhold, blant annet i utbyggingsprosjekt.

Bildebruk 
Bildebruken er beslektet med fotogrammetrien, men er mer omfattende både når det gjelder typen bilder og hvordan bildene benyttes. Studiet gir innsikt i egenskapene til ulike typer bilder med særlig vekt på satellittbilder, som spiller en stadig viktigere rolle både i kartleggings- og miljøovervåkings-sammenheng. Representasjon og behandling av digitale bilder spiller en sentral rolle, og studentene lærer hvordan ulike arealtyper kan registreres ved hjelp av multispektrale sensorer i fly og satellitter. Bildebruken gir i tillegg oversikt over anvendelsesområder der fly- og satellittbilder er viktige hjelpemidler.

Published 31. oktober 2016 - 17:06 - Updated 23. mai 2017 - 19:31