Vann- og miljøteknologi

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for liv og for å opprettholde vår høye levestandard. Forskning og utdanning innen Vann- og miljøteknologi frambringer ny kunnskap og formidler innsikt innen fagområdet vann og vannbehandling. Vannspesialister arbeider med de store globale spørsmålene knyttet til miljø, bærekraftig utvikling, bedre folkehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon og ressursforvaltning. I grensesnittet mellom fagene vann, miljø, teknologi, medisin, biologi og samfunnsfag skal vannspesialister bidra til en bærekraftig verdiskaping i samfunnet ved næringsutvikling.

Vannbransjen er en av verdens største næringer (større enn telekom og samferdsel) og avgjørende for fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling. Årlig investeringsbehov på 6000 milliarder kroner frem mot 2020. Vanninfrastruktur i Norge har en samlede verdi over 1000 milliarder NOK. Lengden av kommunale vann- og avløpsledninger i Norge er nesten 100 000 km. Det er mange utfordringer knyttet til vannforsyning, avløpsrensing og bærekraftig håndtering av restprodukter, som blir mer og mer avhengig av data vitenskap knyttes til prosessovervåkning og prosesskontroll.

WESH gruppa (Water, Environment, Sanitation and Health) leder flere internasjonale prosjekter som kan gi muligheter for masteroppgaver samt andre forskningsopphold i utlandet. Forskningsgruppa har per tiden prosjekter med 33 universiteter fra 21 land. (det kommer et nytt bilde). Mer om prosjektene kan leses på www.waternorway.org. Det er mulig å gjennomføre masteroppgaver tilknytning i disse prosjektene og/eller med partner univresitetene i ulike land. WESH gruppa også har en avtale med University of Washington, Seattle, USA om 9-12 måneders opphold.

WESH gruppa har en del prosjekter med norske kommuner (Oslo, Asker, Drammen, Frogn, etc) og bedrifter (Ecomotiv, DOSCON, A-Aqua, Rosim etc). Eksempler for prosjekter er Regnbyge-3M, Innovanett etc.

Masterveiledere

 

Published 18. januar 2018 - 11:09 - Updated 20. February 2018 - 15:17