2022

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
DAT110 Innføring i datanalyse 10 sp
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS100)*

* Gjelder ikke studenter med spesialisering i Business Analytis da dette kravet dekkes av obligatoriske emner i studieretningen.

Felles obligatoriske emner for datavitenskap

Følgende emner er felles for alle datavitenskapstudenter:

Obligatoriske emner (90 sp): 
INF200 Videregående programmering 10 sp H + JAN/JUNI
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT390 Seminar i datavitenskap 10 sp H

Velg minst 2 av (krav M2A):
DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsseriedata 10 sp H (går første gang høsten 2022)           
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH285 Optimering 10 sp V
MLA210 Maskinlæring med anvendelser for finans og teknologi 10 sp V
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10sp H (går første gang høsten 2022)
Relevante emner fra utveksling kan også dekke dette kravet

Mastergradsoppgave (30 sp)
M30-DV Mastergradsoppgave 30 sp V/H
(se egne regler og frister for mastergradsoppgaver ved Realtek)

Spesialisering - Geoinformatikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (80 sp):
LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMPE240 Parameterestimering 10 sp V
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
GMGI300 Geografiske databasesystemer 10 sp H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
GMGI350 Digital kartografi 10 sp H

 

Studieplan geoinformatikk
Foto
Elena T. Wulff-Vester
 

Spesialisering - Bioinformatikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (90 sp):
BIO120
 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaroyoter 5 sp JAN
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk 10 sp V
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse 10 sp H
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG 
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V 
BIN300 Statistikk i genomforskning 10 sp V
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 sp H
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon eller BIO322 Molekylær genomanalyse 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
BIO223 Molekylær økologi og evolusjon 10 sp V
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling 5 sp V

OBS: Dersom man vurderer denne spesialiseringen, og ikke har hatt biologi på vgs, kan det være lurt å ta BIO100 høsten 1.året.

Studieplan bioinformatikk
Foto
Elena

 
  

Spesialisering - Business Analytics

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (100 sp):

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 sp V eller INN200 Økonomistyring 5 sp H
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
IND210 Driftsledelse 10 sp V
IND250 Produksjonslogitikk og distribusjon 5 sp H
AOS235 Praktisk endringsledelse 5 sp V
INN265 Analyse av forretningsprosesser 5 sp H
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering 5 sp V
INN352 Utvikling og implementering av informasjonssystemer 5 sp H
INN353 Modellering og kontroll av forretningsprosesser 5 sp H
INN358 Maskinlæring med diskrete hendelsesstrømdata 5sp H
MATH285 Optimering 10sp V
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 (tidligere TIP160) 5 sp JAN
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 (tidligere TIP260) 5 sp JUN
STAT351 Statistisk teori 10 sp H og/eller MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10sp H (velg minst ett)
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring 10 sp H

Studieplan BA
Foto
Elena T. Wulff-Vester
 

Spesialisering - Matematikk og statistikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (70 sp):

MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp H

Velg minst 20 sp av: 
STAT200 Regresjon 5 sp JAN
STAT340 Anvendte metoder i statistikk  10 sp V
STAT370 Utvalgte emner i statistikk 5 sp V (går ikke vår 2022)
STIN300 Statistisk programmering i R 5 sp JAN
STAT210 Forsøksplanlegging 5 sp AUG
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10 sp H (går første gang høsten 2022)*
Relevante emner fra utveksling kan også inngå her

*Dersom MLA310 har blitt valgt som del av "velg minst 2 av" kravet under felles obligatoriske emner for datavitenskap, kan det ikke brukes for å dekke dette kravet. 

Anbefalte valgfrie emner: 
MATH401 Moderne anvendt matematikk 10 sp H eller V (går ikke 2021/2022)
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon 5 sp H
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V
UiO har flere relevante emner som kan velges

 
 

matte_stat studieplan
Foto
Elena T. Wulff-Vester

Spesialisering - Vann- og miljøteknologi

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (100 sp)
FYS110 Statikk 5 sp JAN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V *
VANN200 Hydrologi 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs  5 sp V
TBA201 Geoteknikk 5 sp V
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H eller THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs 15 sp H

*Fra og med kull 2021 er det ikke lenger mulig å søke fritak fra KJM100

 
 

VA studieplan
Foto
Elena T. Wulff-Vester

Spesialisering - Fysikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (65 sp)

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN + V + JUN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H
FYS272 Energifysikk 10 sp H

Fysikkprofil
Velg 1 av følgende fysikkprofiler (30 sp):

Energifysikk
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H (obligatorisk)
FYS375 Energiteknologi laboratorium 10 sp H (obligatorisk)
Velg minst 10sp av:
FYS373, FYS374, FYS376, FYS377, IN5410 (UiO)

Biofysikk
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V (obligatorisk)
Velg et av emneneFYS301FYS388, FYS4250 (UiO).   
Velg 10 sp i samråd med masterveileder, eksempelvis

  • Biospektroskopi: TMPP251KJM240
  • Medisinsk fysikk:  FYS4762  (UiO)
  • Nevrofysikk: FYS4715 (UiO)

Miljø- og klimafysikk
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V (obligatorisk)
FYS141 Meteorologi for bærekraftig samfunnsutvikling 5 sp AUG (obligatorisk)
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger 5 sp H (obligatorisk)
Velg minst 10sp av:
TPS200, FYS376, FMI309, FORNY220. AGF213, AGF214 (Svalbard)

 
 

Fysikk studieplan
Foto
Elena T. Wulff-Vester

Published 8. august 2022 - 12:33 - Updated 23. september 2022 - 14:50