2021

Studieoppbygning og eksempelplaner for eldre kull

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieoppbygning og eksempelplaner

For studenter på studieretnig Business Analytics har det skjedd flere endringer f.o.m. høst 2021. Se endringer og eksempelplaner her.

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
DAT110 Innføring i datanalyse 10 sp
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS100)*

* Gjelder ikke studenter med spesialisering i Business Analytis da dette kravet dekkes av obligatoriske emner i studieretningen.

 

Felles obligatoriske emner for datavitenskap

Følgende emner er felles for alle datavitenskapstudenter:

Obligatoriske emner (90 sp): 
INF200 Videregående programmering 10 sp H + JAN/JUNI
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
DAT390 Seminar i datavitenskap 10 sp H

Velg minst 2 av (krav M2A):
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH285 Optimering 10 sp V
MLA210 Maskinlæring med anvendelser for finans og teknologi 10 sp V
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10sp H (går første gang høsten 2022) 
DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsserieanalyse 10sp H (går første gang høsten 2022)
Relevante emner fra utveksling kan også inngå her.

Mastergradsoppgave (30 sp)
M30-DV Mastergradsoppgave 30 sp V/H
(se egne regler og frister for mastergradsoppgaver ved Realtek)

Spesialisering - Geoinformatikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (80 sp):
LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMPE240 Parameterestimering 10 sp V
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
GMGI300 Geografiske databasesystemer 10 sp H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering 10 sp H
GMGI350 Digital kartografi 10 sp H

EKSEMPELPLAN - GEOINFORMATIKK

  1.året 2.året 3.året 4.året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

SAMF./ØK. (5)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200 (10)

LAD102 (5)

PHI100 / PHI101 (10)

Krav M2A (10)

GMGI102 (5)

DAT300 (10)

Krav M2A (10)/
Valgfritt emne

GMGI300 (10)

 

DAT390 (10)

GMBB300 (10)

GMGI350 (10)

Januarblokk   INF200*      
Vårsemester

MATH112 (10)

FYS101 (10)

DAT110 (10)

 

DAT200 (10)

MATH280 (10)

GMLM102 (5)

INF221 (10)

GMPE240 (10)

GMGI210 (10)

 

INF230 (10)

MATH285** (10)/
Valgfritt emne

GMFO120 (10)

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk    INF200*   GMBB201  
 

*INF200 går i høstparallellen + januarblokk eller juniblokk (blokk velges i løpet ved oppmelding til emnet). 
** Velg to av: INF250/MATH285/MLA310

 

Spesialisering - Bioinformatikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (90 sp):
BIO120
 Genetikk introduksjonskurs 10 sp V
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaroyoter 5 sp JAN
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk 10 sp V
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse 10 sp H
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 sp AUG 
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V 
BIN300 Statistikk i genomforskning 10 sp V
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 sp H
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon eller BIO322 Molekylær genomanalyse 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
BIO223 Molekylær økologi og evolusjon 10 sp V
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling 5 sp V

OBS: Dersom man vurderer denne spesialiseringen, og ikke har hatt biologi på vgs, kan det være lurt å ta BIO100 høsten 1.året.

EKSEMPELPLAN BIOINFORMATIKK

  1. året 2.året 3. året 4.året 5.året
Augustblokk IMRT100 (5)     STAT210 (5)  

Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

SAMF./ØK. (5)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200* (10)

DAT300 (10)

INF250** (10)/
MLA310** (10)

PHI100 / PHI101 (10)

BIN310*** (10)

MLA310**(10)/
INF250**/
Valgfritt emne 

 

 

DAT390 (10)

BIN315*** (10)

BIO321 (10)BIO322 (10)

 

Januarblokk   INF200* BIO200 (5)    
Vårsemester

MATH112 (10)

DAT110 (10)

FYS101 (10)

DAT200 (10)

MATH280 (10)

BIO120 (10)

INF221 (10)

INF230 (10)

BIN210 (10)

STAT340 (10)

BIN300 (10)

MATH285**(10)/Valgfritt emne

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk    INF200*      
 

*INF200 går i høstparallellen + januarblokk eller juniblokk (blokk velges i løpet ved oppmelding til emnet). 
** Velg minst to av: INF250/MATH285/MLA310
***Emnene går hhv oddetalls- og partallsår. Rekkefølgen på disse kan byttes.

 

Spesialisering - Business Analytics

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (100 sp):

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 sp V eller INN200 Økonomistyring 5 sp H
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
IND210 Driftsledelse 10 sp V
IND250 Produksjonslogitikk og distribusjon 5 sp H
AOS235 Praktisk endringsledelse 5 sp V
INN265 Analyse av forretningsprosesser 5 sp H
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering 5 sp V
INN352 Utvikling og implementering av informasjonssystemer 5 sp H
INN353 Modellering og kontroll av forretningsprosesser 5 sp H
INN358 Maskinlæring med diskrete hendelsesstrømdata 5sp H
MATH285 Optimering 10sp V
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 (tidligere TIP160) 5 sp JAN
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 (tidligere TIP260) 5 sp JUN
STAT351 Statistisk teori 10 sp H eller MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10sp H (går første gang høsten 2022)
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring 10 sp H

EKSEMPELPLAN BUSINESS ANALYTICS

  1.året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

INN200 (5)*/Valgfritt emne

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200* (10)**

DAT300 (10)

PHI100 / PHI101 (10)

INN200 (5)*/Valgfritt emne

STAT351/MLA310 (10)***

INN352 (5)

INN265 (5)

IND250 (5)

DAT390 (10)

BUS313 (10)

INN353 (5)

INN358 (5)

 

Januarblokk   INF200**   TIN100 (5)  
Vårsemester

MATH112 (10)

DAT110 (10)

FYS101 (10)

BUS100 (5)*

DAT200 (10)

MATH280 (10)

MLA210 (10)

INF230 (10)

IND210 (10)

BUS210 (10)

MATH285 (10)

INN351 (5)

AOS235 (5)

INF221 (10)

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk   INF200**   TIN200 (5)  
 

*Velg enten INN200 (H) eller BUS100 (V). 
**INF200 går i høstparallellen + januarblokk eller juniblokk (blokk velges i løpet ved oppmelding til emnet).
INN353 + INN358 kan byttes med DAT320

Spesialisering - Matematikk og statistikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (70 sp):

MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
MATH290 Reell analyse 10 sp V
STAT351 Statistisk teori 10 sp H

Velg minst 20 sp av: 
STAT200 Regresjon 5 sp JAN
STAT340 Anvendte metoder i statistikk  10 sp V
STAT370 Utvalgte emner i statistikk 5 sp V (går ikke vår 2022)
STIN300 Statistisk programmering i R 5 sp JAN
STAT210 Forsøksplanlegging 5 sp AUG
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinlæring 10 sp H (går første gang høsten 2022)*
Relevante emner fra  utveksling kan også inngå her.

*Dersom MLA310 har blitt valgt som del av "velg minst 2 av" kravet under felles obligatoriske emner for datavitenskap, kan det ikke brukes for å dekke dette kravet. 

Anbefalte valgfrie emner: 
MATH401 Moderne anvendt matematikk 10 sp H eller V (går ikke 2021/2022)
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon 5 sp H
TEL200 Introduksjon til robotikk 10 sp V
UiO har også flere relevante emner

EKSEMPELPLAN MATEMATIKK OG STATISTIKK

  1.året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

SAMF./ØK. (5)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200* (10)

DAT300 (10)

MATH250 (10)

PHI100 / PHI101 (10)

INF250/MLA310** (10)

"Velg minst 20"

Valgfritt emne

DAT390 (10)

STAT351 (10)

 

Januarblokk   INF200      
Vårsemester

MATH112 (10)

DAT110 (10)

FYS101 (10)

DAT200 (10)

MATH280 (10)

MATH270 (10)

INF221 (10)

INF230 (10)

MATH290 (10)

MATH285 (10)

"Velg minst 20"

Valgfritt emne 

 

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk          
 

*INF200 går i høstparallellen + januarblokk eller juniblokk (blokk velges i løpet ved oppmelding til emnet). 

Spesialisering - Vann- og miljøteknologi

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (100 sp)
FYS110 Statikk 5 sp JAN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V *
VANN200 Hydrologi 10 sp V
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring 10 sp V
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs  5 sp V
TBA201 Geoteknikk 5 sp V
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H eller THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs 15 sp H

*Fra og med kull 2021 er det ikke lenger mulig å søke fritak fra KJM100

EKSEMPELPLAN Vann- og miljøteknologi

  1.året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

SAMF./ØK. (5)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200* (10)

DAT300 (10)

INF250/MLA310** (10)

PHI100 / PHI101 (10)

INF250/MLA310** (10)

THT261 (10)

TPS210 (10) 

 

DAT390 (10)

THT300 (15)/ THT310 (15)

 

Januarblokk   FYS110 (5)      
Vårsemester

MATH112 (10)

DAT110 (10)

FYS101 (10)

DAT200 (10)

MATH280 (10)

KJM100 (10)

INF221 (10)

INF230 (10)

TPS200 (10)

THT271 (10)

THT201  (5)

TBA201 (5)

VANN200 (10) 

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk   INF200      
 

*INF200 går i høstparallellen + januarblokk eller juniblokk (blokk velges i løpet ved oppmelding til emnet).  

Spesialisering - Fysikk

Alle obligatoriske emner i en spesialisering må bestås, med mindre noe annet er avtalt med studieveileder. 

Obligatoriske emner (85 sp)

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN + V + JUN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk 10 sp H
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS272 Energifysikk 10 sp H
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H + JAN/(JUN)

Fysikkprofil
Velg 1 av følgende fysikkprofiler (30 sp):

Energifysikk

Biofysikk

EKSEMPELPLAN FYSIKK

  1. året 2. året 3. året 4. året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

INF120 (10)

MAHT111 (10)

SAMF./ØK. (5)

MATH113 (10)

FYS102 (10)

INF200* (10)

DAT300 (10)

PHI100 / PHI101 (10)

FYS252 (10)

INF250/MLA310** (10)

FYS272 (10)

FYS230 (10)

 

DAT390 (10)

Fysikkprofil

Januarblokk   INF200* FYS103 (5) FYS230  
Vårsemester

MATH112 (10)

DAT110 (10)

FYS101 (10)

DAT200 (10)

MATH280 (10)

FYS235 (5) 

FYS236 (5)

INF221 (10)

INF230 (10)

FYS103

FYS245 (10)

MATH285** (10)

Fysikkprofil 

Mastergradsoppgave (30)
Juniblokk     FYS103 (FYS230)  
 

*INF200 går i høstparallellen + januarblokk eller juniblokk (blokk velges i løpet ved oppmelding til emnet). 
** Velg minst to av: INF250/MLA310/MATH285

Published 8. august 2022 - 12:32 - Updated 14. august 2022 - 22:43