Oppstart høsten 2012

Fra og med høsten 2013 vil det bli noen små endringer i anbefalt studieplan for de som starter på 2. året av studiet.

  • ECN222 Makroøkonomi II (10) erstatter ECN220 i utdanningsplanen. Emnet er lagt til 3. semester (høsten 2013)
  • BUS220 Finansiering og investering (10) flyttes fra vårparallell til høstparallell. Endringen medfører at vi anbefaler at emnet tas i 5. semester (høsten 2014). Det er også mulig å flytte BUS220 til 3. semester i utdanningsplanen, men da må man ta 30 studiepoeng i høstparallellen.

Studiet består av 125 studiepoeng obligatoriske emner. Du skal også velge en påbygning på minimum 10 studiepoeng valgfrie emner innen samfunnsøkonomi (ECN) på 200-nivå. 45 studiepoeng kan velges fritt.

I stedet for å velge ut bestemte valgfrie emner i en bestemt profil, har vi nå laget en oversikt over anbefalte valgfrie emner. Informasjon om påbygningsemner og valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner.

Kull: Oppstart høsten 2012: Studieløp med obligatoriske emner (studiepoeng angitt i parentes)


Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.

** Studenter som er svake i statistikk oppfordres til å følge undervisningen i ECN202 (som er enklere og undervises på norsk) samtidig med at de tar ECN201.

Påbygningsemner i samfunnsøkononomi (krav om minimum 10 studiepoeng):

Valgfrie emner
45 studiepoeng er valgfrie emner. Under finner du oversikt over anbefalte valgfrie emner, som programmet mener er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i studiet. Vi har sortert emnene etter fagområder og tema. Det er mulig å velge emner på tvers av disse områdene og du kan også velge emner fra andre områder. En samlet oversikt over emnetilbudet ved UMB finner du her: Emner ved UMB.


Anbefalte valgfrie emner i bachelorprogrammet
I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (stp) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å sikre at undervisning og eksamen for alle anbefalte valgfrie emner kolliderer. Du må derfor sjekke tidspunkt for undervisning og eksamen før du melder deg til emnene.
Samfunnsøkonomiske emner
ECN150 - Introduction to Development Economics, 5 stp – vår (oddetall)
ECN230 – International Economics, 10 stp - høst
ECN260 - Landbrukspolitikk, 10 stp - høst
ECN263 - Matvaremarkeder og- politikk, 5 stp- januar
ECN270 – Naturressursøkonomi, 5 stp - høst
ECN280 - Energiøkonomi, 10 stp – vår

Bedriftsøkonomiske emner
BUS110 - Eksternregnskap, 10 stp - vår
BUS210 - Driftsregnskap og budsjettering, 10 stp – vår
BUS218 – Offentlig regnskap og budsjettering, 5 stp - januar 2014, planlagt høst fom. høsten 2014
BUS230 - Operasjonsanalyse, 10 stp – vår
BUS280 - Private- og næringsforsikringer, 5 stp - høst

Administrasjons- og organisasjonsemner
AOS130 - Innføring i organisasjonsteori, 5 stp - august
AOS230 - Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp - august
AOS237 – Foretaksstrategi, 10 stp – vår
IND200 - Praktisk prosjektstyring, 10 stp - høst

Metode, - data- og skriveemner
AOS240 - Samfunnsvitenskapelig metode, 5 stp – høst
BUS133 - Excel for økonomer, 5 stp – høst
INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling, 5 stp - høst
EDS275- Writing Seminar, 10 stp – høst og vår
STAT250 – Matematisk statistikk, 5stp – august

Matematiske emner
MATH 111 – Kalkulus I, 10 stp, høst
MATH 112 – Kalkulus II, 10 stp, vår
MATH 113 – Lineær algebra og lineære differensialligninger, 10 stp, høst (event MATH 131)

Juridiske emner
JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem, 5 stp- høst
JUS201 - Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, 5stp, høst
JUS220 – Miljørett, 5 stp - høst

Miljø-, energi- og utviklingsemner fra andre institutter
ECOL 100 – Grunnleggende økologi, 5 stp - vår
KLIMA100 - Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser, 5 stp - høst
MINA100 - Energi, miljø og naturressurser, 10 stp - august + høst
EDS104 - Environmental and Sustainability Science, 10 stp, vår
EDS201 - Introduksjon til utviklingsstudier, 5 stp - august
EDS215 - Bærekraftig landbruk og miljøet, 5 stp, vår
EDS234 - Miljøøkonomi - institusjonell økonomi, 5 stp, høst
EDS280 - Land Rights: An Introduction to Theory, Applications, and Policy, 5 stp – januar
FORN200 – Energisystemer og teknologi, 10 stp - høst
FORN220 - Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk, 10 stp- vår
FORN230 - Energipolitikk og energimarkeder, 5 stp - vår
NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse, 10 stp, januar + vår

Published 2. oktober 2014 - 13:59 - Updated 2. oktober 2014 - 15:12