Oppstart 2020

Det 3-årige studiet i samfunnsøkonomi omfatter til sammen 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng er obligatoriske. 

Resterende 45 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU (se anbefalte valgfrie emner under). Studenter kan også velge å spesialisere seg innenfor følgende områder:

Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi også velge et løp som kvalifiserer for opptak til master i økonomi og administrasjon.

Studieløp med obligatoriske emner (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi kan velge mellom BUS180 Global Challenges II. Dilemmas and Business Opportunities (august) og INN271 Bærekraftig entreprenørskap (januar) som obligatorisk emne.
**** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Anbefalte valgfrie emner i bachelorprogrammet 
Under finner du oversikt over anbefalte valgfrie emner, som programmet mener er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i studiet. Vi har sortert emnene etter fagområder og tema. Det er mulig å velge emner på tvers av disse områdene og du kan også velge emner fra andre områder. En samlet oversikt over emnetilbudet ved NMBU finner du her: 

• Emner ved NMBU 
• Emner ved Handelshøyskolen

I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (stp) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester.

Samfunnsøkonomiske emner  
•    ECN170 - Miljø- og ressursøkonomi, 5 stp - vår
•    ECN230 - Internasjonal økonomi, 10 stp - høst 
•    ECN260 - Landbrukspolitikk I, 5 stp - januar  
•    ECN261 - Landbrukspolitikk II, 5 stp - vår
•    ECN275 - Naturressurs- og miljøøkonomi - teori, 10 stp - vår
•    ECN280 - Energiøkonomi, 10 stp – vår

Bedriftsøkonomiske emner 
•    BUS110 - Finansregnskap og regnskapsanalyse, 10 stp - vår 
•    BUS120 - Personlig økonomi, 5 stp - høst
•    BUS210 - Økonomi- og virksomhetsstyring, 10 stp – vår
•    BUS230 - Operasjonsanalyse, 10 stp – vår

Administrasjons- og organisasjonsemner 
•    AOS120 - Markedsføring, 5 stp - vår
•    AOS130 - Innføring i organisasjonsteori, 5 stp - januar
•    AOS230 - Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp - august 
•    AOS237 – Foretaksstrategi, 10 stp – høst
•    IND200 - Praktisk prosjektstyring, 10 stp - høst

Metode, - data- og skriveemner 
•    AOS240 - Samfunnsvitenskapelig metode, 5 stp – høst 
•    INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling, 5 stp - høst

Matematiske emner 
•    MATH111 – Kalkulus I, 10 stp - høst 
•    MATH112 – Kalkulus II, 10 stp - vår 
•    MATH113 – Lineær algebra og lineære differensialligninger, 10 stp - høst 
•    MATH131 - Lineær algebra, 5 stp - høst

Juridiske emner 
•    JUS100 – Juridisk metode og norsk rettssystem, 5 stp – høst 
•    JUS102 - Forretningsjus I, 5 stp - vår
•    JUS103 – Forretningsjus II, 5 stp - januar 
•    JUS110 – Innføring i eiendomsjus, 5 stp – høst 
•    JUS201 – Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, 5 stp – høst 
•    JUS220 – Miljørett, 5 stp – høst

Miljø-, energi- og utviklingsemner fra andre institutter     
•    ECOL100 – Grunnleggende økologi, 5 stp - vår
•    MINA100 - Energi, miljø og naturressurser, 10 stp - august + høst 
•    EDS102 - Introduksjon til utviklingstenkning, 15 stp – høst
•    EDS104 - Environmental and Sustainability Science, 10 stp – vår 
•    EDS130 - Introduction to Political Ecology, 10 stp - januar + vår 
•    EDS170 - Introduction to Gender and Development, 10 stp – vår 
•    EDS230 - Utviklingspolitikk, 10 stp - høst 
•    EDS260 - Globale miljøforandringer, 5 stp - høst 
•    EDS285 - Global Food Security, 10 stp - høst 
•    FORN200 – Energisystemer og teknologi, 10 stp - høst 
•    FORN220 - Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk, 10 stp – vår 
•    FORN230 - Energipolitikk og energimarkeder, 10 stp - høst 
•    NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse, 10 stp - januar + vår
•    REIS200 - Tourism Management, 5 stp - høst

Delstudier i utlandet

I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. 

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

• Delstudier i utlandet

Innpassing av ekstern utdanning 
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
• 
Plan oppstart høsten 2019
• Plan oppstart høsten 2018
• Plan oppstart høsten 2017
• Plan oppstart høsten 2016, 2015, 2014 og 2013 
• Handelshøyskolens studiehåndbok

Published 2. April 2020 - 9:56 - Updated 24. mars 2021 - 10:23