Oppstart 2019

Det 3-årige studiet i samfunnsøkonomi omfatter til sammen 180 studiepoeng, hvorav 130 studiepoeng er obligatoriske.

Resterende 50 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU (se anbefalte valgfrie emner under). Studenter kan også velge å spesialisere seg innenfor følgende områder:

Fra høsten 2019 kan bachelorstudenter i samfunnsøkonomi også velge et løp som kvalifiserer for opptak til master i økonomi og administrasjon.

Studieløp med obligatoriske emner (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** ECN102 er lagt inn som obligatorisk matematikkemne for de som starter høsten 2017 eller senere. Alle kan velge mellom ECN102 og MATH100, men det er ikke mulig å velge begge i planen, pga fullt faglig overlapp. Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102/MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Anbefalte valgfrie emner i bachelorprogrammet
Under finner du oversikt over anbefalte valgfrie emner, som programmet mener er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i studiet. Vi har sortert emnene etter fagområder og tema. Det er mulig å velge emner på tvers av disse områdene og du kan også velge emner fra andre områder. En samlet oversikt over emnetilbudet ved NMBU finner du her: 

• Emner ved NMBU
• Emner ved Handelshøyskolen

I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (stp) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester.

Samfunnsøkonomiske emner 
•    ECN170 - Miljø- og ressursøkonomi, 5 stp - vår
•    ECN230 - Internasjonal økonomi, 10 stp - høst
•    ECN260 - Landbrukspolitikk I, 5 stp - januar 
•    ECN261 - Landbrukspolitikk II, 5 stp - vår
•    ECN263 - Food Industry Economics, 5 stp - juni
•    ECN280 - Energiøkonomi, 10 stp – vår

Bedriftsøkonomiske emner
•    BUS110 - Finansregnskap og regnskapsanalyse, 10 stp - vår
•    BUS120 - Personlig økonomi, 5 stp - høst (gis også våren 2021)
•    BUS210 - Økonomi- og virksomhetsstyring, 10 stp – vår
•    BUS230 - Operasjonsanalyse, 10 stp – vår
•    BUS240 - Vareproduksjon og logistikk, 10 stp – høst

Administrasjons- og organisasjonsemner
•    AOS120 - Markedsføring, 5 stp - høst
•    AOS130 - Innføring i organisasjonsteori, 5 stp - januar
•    AOS230 - Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp - august
•    AOS237 – Foretaksstrategi, 10 stp – høst
•    IND200 - Praktisk prosjektstyring, 10 stp - høst

Metode, - data- og skriveemner
•    AOS240 - Samfunnsvitenskapelig metode, 5 stp – høst
•    BUS133 - Excel for økonomer, 5 stp – høst
•    INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling, 5 stp - høst
•    INF120 - Programmering og databehandling, 10 stp - vår
•    INF230 - Datahåndtering og analyse, 10 stp - vår
•    EDS276 - Skrivekurs, 5 stp - januar

Matematiske emner
•    MATH111 – Kalkulus I, 10 stp - høst
•    MATH112 – Kalkulus II, 10 stp - vår
•    MATH113 – Lineær algebra og lineære differensialligninger, 10 stp - høst
•    MATH131 - Lineær algebra, 5 stp - høst

Juridiske emner
•    JUS100 – Juridisk metode og norsk rettssystem, 5 stp – høst
•    JUS102 - Forretningsjus I, 5 stp - vår
•    JUS103 – Forretningsjus II, 5 stp - januar
•    JUS110 – Innføring i eiendomsjus, 5 stp – høst
•    JUS201 – Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, 5 stp – høst
•    JUS220 – Miljørett, 5 stp – høst

Miljø-, energi- og utviklingsemner fra andre institutter (noen av disse emnene kan ha antallsbegrensninger)    
•    ECOL100 – Grunnleggende økologi, 5 stp - vår
•    MINA100 - Innføring i miljø- og naturressurser, 10 stp - august + høst
•    EDS102 - Introduksjon til utviklingstenkning, 15 stp – høst
•    EDS104 - Environmental and Sustainability Science, 10 stp – vår
•    EDS130 - Introduction to Political Ecology, 10 stp - januar + vår
•    EDS170 - Introduction to Gender and Development, 10 stp – vår
•    EDS210 - Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania, 10 stp – juni
•    EDS225 - Linking ecological and social resilience, 10 stp – høst
•    EDS230 - Utviklingsstudier og bistand, 10 stp - høst 
•    EDS245 - Menneskerettigheter og utvikling, 10 stp – juni
•    EDS260 - Globale miljøforandringer, 5 stp - høst
•    EDS272 - Utviklingsutfordringer i rurale India, 10 stp – januar (i partallsår)
•    EDS285 - Global Food Security, 10 stp - høst
•    FORN200 – Energisystemer og teknologi, 10 stp - høst
•    FORN220 - Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer, 10 stp – vår 
•    FORN230 - Energipolitikk og energimarkeder, 10 stp - høst
•    NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse, 10 stp - januar + vår

Delstudier i utlandet

I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. 

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

• Delstudier i utlandet

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
Plan oppstart høsten 2018
Plan oppstart høsten 2017
• Plan oppstart høsten 2016, 2015, 2014 og 2013
• Handelshøyskolens studiehåndbok

Published 5. April 2019 - 14:35 - Updated 23. mars 2021 - 13:42