Oppstart 2018

Det 3-årige studiet i samfunnsøkonomi omfatter til sammen 180 studiepoeng, hvorav 115 studiepoeng er obligatoriske. I tillegg kreves det at studenter tar minimum 20 stp.  innenfor følgende emner:

Resterende 45 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU (se anbefalte valgfrie emner under).

Studieløp med obligatoriske emner (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)

* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
**ECN102 er lagt inn som obligatorisk matematikkemne for de som starter høsten 2017 eller senere. For de som startet høsten 2016, eller tidligere, så var MATH100 obligatorisk. Alle kan velge mellom ECN102 og MATH100, men det er ikke mulig å velge begge i planen, pga fullt faglig overlapp. Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102/MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales å ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
***Studenter som er svake i statistikk oppfordres til å følge undervisningen i ECN202 samtidig med at de tar ECN201.
**** PHI101 Seminarversjonen av Examen Philosophicum.

Det er også mulig å få en profilering innen miljø-, klima- og energiøkonomi i løpet av bachelorgraden. Kravet til profilering er at du tar 25 stp. med følgende emner i tillegg til de obligatoriske emnene (115 stp.):

 Studieløp med profil miljø-, klima- og energiøkonomi (studiepoeng angitt i parentes)

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)

* ECN102 er lagt inn som obligatorisk matematikkemne for de som starter høsten 2017 eller senere. For de som startet høsten 2016, eller tidligere, så var MATH100 obligatorisk. Alle kan velge mellom ECN102 og MATH100, men det er ikke mulig å velge begge i planen, pga fullt faglig overlapp. Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102/MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående anbefales bør ta MATH001 i augustblokka når de starter på studiet.
**Studenter som er svake i statistikk oppfordres til å følge undervisningen i ECN202 samtidig med at de tar ECN201.
*** PHI101 Seminarversjonen av Examen Philosophicum.

Resterende 45 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU.

Under finner du oversikt over anbefalte valgfrie emner, som programmet mener er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i studiet. Vi har sortert emnene etter fagområder og tema. Det er mulig å velge emner på tvers av disse områdene og du kan også velge emner fra andre områder. En samlet oversikt over emnetilbudet ved NMBU finner du her: 

• Emner ved NMBU
• Emner ved Handelshøyskolen

Anbefalte valgfrie emner i bachelorprogrammet
I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (stp) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester.

Samfunnsøkonomiske emner 
•    ECN170 - Miljø- og ressursøkonomi, 5 stp - vår
•    ECN204 – Introduksjon til atferdsøkonomi, 5 stp - vår 
•    ECN230 - Internasjonal økonomi, 10 stp - høst
•    ECN260 - Landbrukspolitikk I, 5 stp - januar 
•    ECN261 - Landbrukspolitikk II, 5 stp - vår
•    ECN263 - Food Industry Economics, 5 stp - juni
•    ECN275 - Naturressurs- og miljøøkonomi - teori, 10 stp - vår
•    ECN280 - Energiøkonomi, 10 stp – vår

Bedriftsøkonomiske emner
•    BUS110 - Finansregnskap og regnskapsanalyse, 10 stp - vår
•    BUS120 - Personlig økonomi, 5 stp - høst (gis også våren 2021)
•    BUS210 - Økonomi- og virksomhetsstyring, 10 stp – vår
•    BUS220 - Finansiering og investering, 10 stp - høst
•    BUS230 - Operasjonsanalyse, 10 stp – vår
•    BUS240 - Vareproduksjon og logistikk, 10 stp – høst

Administrasjons- og organisasjonsemner
•    AOS120 - Markedsføring, 5 stp - vår
•    AOS130 - Innføring i organisasjonsteori, 5 stp - januar
•    AOS230 - Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp - august
•    AOS237 – Foretaksstrategi, 10 stp – vår
•    IND200 - Praktisk prosjektstyring, 10 stp - høst

Metode, - data- og skriveemner
•    AOS240 - Samfunnsvitenskapelig metode, 5 stp – høst
•    BUS133 - Excel for økonomer, 5 stp – høst
•    INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling, 5 stp - høst
•    INF120 - Programmering og databehandling, 10 stp - vår
•    INF230 - Datahåndtering og analyse, 10 stp - vår
•    EDS276 - Skrivekurs, 5 stp - januar

Matematiske emner
•    MATH111 – Kalkulus I, 10 stp - høst
•    MATH112 – Kalkulus II, 10 stp - vår
•    MATH113 – Lineær algebra og lineære differensialligninger, 10 stp - høst
•    MATH131 - Lineær algebra, 5 stp - høst

Juridiske emner
•    JUS100 – Juridisk metode og norsk rettssystem, 5 stp – høst
•    JUS102 - Forretningsjus I, 5 stp - vår
•    JUS103 – Forretningsjus II, 5 stp - januar
•    JUS110 – Innføring i eiendomsjus, 5 stp – høst
•    JUS201 – Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, 5 stp – høst
•    JUS220 – Miljørett, 5 stp – høst

Miljø-, energi- og utviklingsemner fra andre institutter    
•    ECOL100 – Grunnleggende økologi, 5 stp - vår
•    MINA100 - Innføring i miljø- og naturressurser, 10 stp - august + høst
•    EDS102 - Introduksjon til utviklingstenkning, 15 stp – høst
•    EDS104 - Environmental and Sustainability Science, 10 stp – vår
•    EDS130 - Introduction to Political Ecology, 10 stp - januar + vår
•    EDS170 - Introduction to Gender and Development, 10 stp – vår
•    EDS210 - Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania, 10 stp – juni
•    EDS225 - Linking ecological and social resilience, 10 stp – høst
•    EDS230 - Utviklingsstudier og bistand, 10 stp - høst 
•    EDS245 - Menneskerettigheter og utvikling, 10 stp – juni
•    EDS260 - Globale miljøforandringer, 5 stp - høst
•    EDS285 - Global Food Security, 10 stp - høst
•    FORN200 – Energisystemer og teknologi, 10 stp - høst
•    FORN220 - Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10 stp – vår 
•    FORN230 - Energipolitikk og energimarkeder, 10 stp - høst
•    NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse, 10 stp - januar + vår

Delstudier i utlandet

I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. 

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

• Delstudier i utlandet

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
• Plan oppstart høsten 2017
• Plan oppstart høsten 2016, 2015, 2014 og 2013
• Plan oppstart høsten 2012
• Handelshøyskolens studiehåndbok

Published 8. April 2019 - 14:20 - Updated 23. mars 2021 - 13:40