Oppstart 2019

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år.

145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet.

Obligatoriske emner
Under vises en tabell for når vi anbefaler studentene å ta de obligatoriske emnene i studiet. De obligatoriske emnene må i noen tilfeller tas i et annet semester, f.eks. hvis du skal ta en regnskapsførerprofil, velge et studieløp som gir opptak til master i samfunnsøkonomi, eller innpasse ekstern utdanning fra et annet studiested i Norge eller utlandet (utveksling). Informasjon om dette, og informasjon om valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner.

Studieløp for oppstart høsten 2019 (studiepoeng i parentes): 

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emne markert med stjerne)
* Forkurset ECN001 i august bør tas av studenter som ikke har S1+S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk.  Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra VGS) anbefales å velge MATH111 i stedet for ECN102.

** Ved valg av Examen philosophicum kan studenter velge mellom PHI100 Examen Philosophicum (10) og PH101 Examen Philosophicum– seminarversjon (10) om høsten. Programmet anbefaler studentene å velge PH101 Examen Philosophicum– seminarversjon fordi dette emnet gir studentene tettere oppfølging og skrivetrening. Det er også mulig å velge PHI102 Examen Philosophicum - English Option i stedet for PHI100/PHI101.

*** Obligatorisk emne i "Samfunnsøkonomi II": Studenter må ta minst en av emnene ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd (10) (vår), ECN122 Innføring i makroøkonomi II (5) (vår) eller ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt (høst).

Valgfrie emner
35 studiepoeng i bachelorstudiet er valgfrie emner. De valgfrie emnene kan være emner som gir fordypning i de økonomisk-administrative fagområdene (bedriftsøkonomi, organisasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag), men du kan også velge emner fra alle fagområder ved NMBU (f.eks. jus, teknologi, realfag, programmering og databehandling, eiendomsfag, innovasjon, miljø, utvikling, skogfag, landbruk, husdyrfag, naturforvaltning, reiseliv og arealplanlegging). Se oversikt over emner ved NMBU og emner ved Handelshøyskolen.

Regnskapsførerprofilering
Profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon dekker utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. For å få denne profileringen i bachelorstudiet, må alle de valgfrie studiepoengene tas innen denne profileringen. Velger du denne profileringen, så må du flytte på noen av de obligatoriske emnene. Det er laget en egen studieplan for å vise hvordan emnene i regnskapsprofilen kan kombineres med de obligatoriske emnene.

Profilering innen Business Analytics
De tre emnene i denne profileringen gir deg en god faglig basis for spesialiseringsretningen «Business Analytics» i vårt siviløkonom-program. Dersom du ønsker å styrke denne kompetansen ytterligere, kan vi anbefale økonometri, datahåndtering og analyse eller logistikk.

Profilering innen økonomi og bærekraftledelse
Både offentlige og private virksomheter vektlegger bærekrafthensyn i daglig drift og langsiktig planlegging.  De tre emnene i denne profileringen gir deg god basiskunnskap i sentrale emner i ledelse, miljø og økonomi.  Dersom du ønsker kan du fordype deg ytterligere ved å velge ett eller flere av handelshøyskolens emner i miljø-, energi og klimaøkonomi, eller ta emner i fornybar energi, sirkulasjonsøkonomi, forurensningskunnskap etc. fra MINA (Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU).

Studieløp som dekker opptakskrav til master i samfunnsøkonomi ved NMBU
Bachelorgraden i økonomi og administrasjon dekker det faglige opptakskravet for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), men ved NMBU kan du også velge et studieløp med valgfrie emner i samfunnsøkonomi som dekker det faglige opptakskravet for opptak til master i samfunnsøkonomi ved NMBU.

Studieløp som dekker opptakskrav til master i Data Science
Du kan i løpet av bachelorprogrammet ta emner i matematikk og informatikk som dekker det faglige opptakskravet til masterprogrammet i Data Science ved NMBU. 

Utveksling
I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. Delstudier i utlandet passer best å ta i det tredje året på bachelorprogrammet. Skal du reise på utveksling i ett semester, så anbefales det å reise ut om våren i det tredje året, da det legges opp til at du skal ta valgfrie emner i studiet. Hvis du skal reise i ett år, så må du i løpet av oppholdet ta emner i utlandet som kan gi fritak for obligatoriske emner i studiet. Du må da finne emner som tilsvarer de obligatoriske emnene når det gjelder innhold og omfang.

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, så er det gode muligheter for få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Published 27. mars 2020 - 6:30 - Updated 4. mai 2020 - 20:49