Oppstart 2018

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år.

145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er emner som kan brukes til å velge valgfrie emner, profiler eller delstudier utlandet. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet.

Obligatoriske emner
Under vises en tabell for når vi anbefaler studentene å ta de obligatoriske emnene i studiet. De obligatoriske emnene må i noen tilfeller tas i et annet semester, f.eks. hvis du skal ta en regnskapsprofil, eller innpasse ekstern utdanning. Informasjon om dette, og informasjon om valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner.

Studieløp for oppstart høsten 2018 (studiepoeng i parentes): 

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emne markert med stjerne)
* ECN102 er obligatorisk matematikkemne for de som starter høsten 2017 eller senere. For de som startet høsten 2016, eller tidligere, så var MATH100 obligatorisk. Alle kan velge mellom ECN102 og MATH100, men det er ikke mulig å velge begge i planen, pga fullt faglig overlapp. Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102/MATH100. Studenter med svake forkunnskaper i matematikk fra videregående bør ta forkurset i matematikk (ECN001) i augustblokka når de starter på studiet.

** Obligatoriske emne i Mikroøkonomi II: Studenter kan velge enten ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd (vår - 2. år) eller ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt (høst - 3- år).

Valgfrie emner
35 studiepoeng i bachelorstudiet er valgfrie emner. De valgfrie emnene kan være emner som gir fordypning i de økonomisk-administrative fagområdene (inkl. metodefag), men det kan også være emner i andre fagområder som gjør kandidatene bedre i stand til å utføre økonomisk administrative funksjoner i en organisasjon.

Profilering regnskapsfører
Profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon dekker utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. For å få denne profileringen i bachelorstudiet, må alle de valgfrie studiepoengene tas innen denne profileringen. Velger du denne profileringen, så må du flytte på noen av de obligatoriske emnene. Det er laget en egen studieplan for å vise hvordan emnene i regnskapsprofilen kan kombineres med de obligatoriske emnene.

Profilering innen Business Analytics
De tre emnene i denne profileringen gir deg en god faglig basis for spesialiseringsretningen «Business Analytics» i vårt siviløkonom-program. Dersom du ønsker å styrke denne kompetansen ytterligere, kan vi anbefale økonometri, datahåndtering og analyse eller logistikk.

Profilering innen matematikk og informatikk
Du kan i løpet av bachelorprogrammet ta emner i matematikk og informatikk som dekker det faglige opptakskravet til masterprogrammet i Data Science ved NMBU. 

Du kan også ta valgfrie emner innen andre fagområder ved NMBU, f.eks. innen eiendomsfag, arealplanlegging, naturvitenskap og teknologi. En oversikt over emner som tilbys ved NMBU finner du her:


Delstudier i utlandet
I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. Delstudier i utlandet passer best å ta i det tredje året på bachelorprogrammet. Skal du reise på utveksling i ett semester, så anbefales det å reise ut om våren i det tredje året, da det legges opp til at du skal ta valgfrie emner i studiet. Hvis du skal reise i ett år, så må du i løpet av oppholdet ta emner i utlandet som kan gi fritak for obligatoriske emner i studiet. Du må da finne emner som tilsvarer de obligatoriske emnene når det gjelder innhold og omfang.

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Published 8. April 2019 - 12:25 - Updated 29. juni 2020 - 10:11