Studiets oppbygning

Det treårige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år.

145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet.

Obligatoriske emner

Under vises en tabell for når vi anbefaler studentene å ta de obligatoriske emnene i studiet. De obligatoriske emnene må i noen tilfeller tas i et annet semester, for eksempel hvis du skal ta en regnskapsførerprofil, velge et studieløp som gir opptak til master i samfunnsøkonomi, eller innpasse ekstern utdanning fra et annet studiested i Norge eller utlandet (utveksling). Informasjon om dette, og informasjon om valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner.

Studieløp for oppstart høsten 2022 (studiepoeng i parentes): 

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emne markert med stjerne)
* MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111, som gis ved studiestart i august bør tas av studenter som ikke har S1+S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk fra videregående.  Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra VGS) anbefales å velge MATH111 i stedet for MATH100. Studenter som har tatt ECN102 Innføring i matematikk for økonomer vil få fritak for MATH100.

** Obligatorisk emne i Examen Philosophicum: Du anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men du kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan du velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

*** Obligatorisk emne i Mikroøkonomi II: Du kan velge enten ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd (vår - 2. år) eller ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt (høst - 3- år). Det er mulig å velge begge emnene i bachelorgraden dersom du ønsker det.

**** Obligatorisk emne i innovasjon/entreprenørskap. Du kan velge mellom IND220 Innovasjonsbedrift (10), som starter om høsten og fullføres om våren, eller INN271 Bærekraftig entreprenørskap (5), som går i januarblokk

Valgfrie emner

35 studiepoeng i bachelorstudiet er valgfrie emner. De valgfrie emnene kan være emner som gir fordypning i de økonomisk-administrative fagområdene (bedriftsøkonomi, organisasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag), men du kan også velge emner fra alle fagområder ved NMBU (f.eks. jus, teknologi, realfag, programmering og databehandling, eiendomsfag, innovasjon, miljø, utvikling, skogfag, landbruk, husdyrfag, naturforvaltning, reiseliv og arealplanlegging). Se oversikt over emner ved NMBU og emner ved Handelshøyskolen.

Regnskapsførerprofilering
Profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon dekker utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. For å få denne profileringen i bachelorstudiet, må alle de valgfrie studiepoengene tas innen denne profileringen. Velger du denne profileringen, så må du flytte på noen av de obligatoriske emnene. Det er laget en egen studieplan for å vise hvordan emnene i regnskapsprofilen kan kombineres med de obligatoriske emnene.

Profilering innen Business Analytics
De tre emnene i denne profileringen gir deg en god faglig basis for spesialiseringsretningen «Business Analytics» i vårt siviløkonom-program. Dersom du ønsker å styrke denne kompetansen ytterligere, kan vi anbefale økonometri, datahåndtering og analyse eller logistikk.

Profilering innen økonomi og bærekraftledelse
Både offentlige og private virksomheter vektlegger bærekrafthensyn i daglig drift og langsiktig planlegging.  De tre emnene i denne profileringen gir deg god basiskunnskap i sentrale emner i ledelse, miljø og økonomi.  Dersom du ønsker kan du fordype deg ytterligere ved å velge ett eller flere av handelshøyskolens emner i miljø-, energi og klimaøkonomi, eller ta emner i fornybar energi, sirkulasjonsøkonomi, forurensningskunnskap etc. fra MINA (Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU).

Profilering innen samfunnsøkonomi
Bachelorgraden i økonomi og administrasjon dekker det faglige opptakskravet for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), men ved NMBU kan du også velge et studieløp med valgfrie emner i samfunnsøkonomi som dekker det faglige opptakskravet for opptak til engelsk master i Applied Economics and Sustainability ved NMBU.

Profilering innen matematikk og informatikk
Du kan i løpet av bachelorprogrammet ta emner i matematikk og informatikk som dekker det faglige opptakskravet til masterprogrammet i Data Science ved NMBU. 

Utveksling

I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. Delstudier i utlandet passer best å ta i det tredje året på bachelorprogrammet. Skal du reise på utveksling i ett semester, så anbefales det å reise ut om våren i det tredje året, da det legges opp til at du skal ta valgfrie emner i studiet. Hvis du skal reise i ett år, så må du i løpet av oppholdet ta emner i utlandet som kan gi fritak for obligatoriske emner i studiet. Du må da finne emner som tilsvarer de obligatoriske emnene når det gjelder innhold og omfang.

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT) - Utveksling ved NMBU.

Innpassing av ekstern utdanning

Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, så er det gode muligheter for få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak og startet opp på studiet.

Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg (SiT).

Published 7. juni 2013 - 12:00 - Updated 7. juli 2022 - 4:45