Studiets oppbygging

Det treårige bachelorstudiet i økonomi, ledelse og IT utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år.

160 studiepoeng er obligatoriske, mens 20 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet.

Obligatoriske emner

Under vises en tabell for når vi anbefaler deg å ta de obligatoriske emnene i studiet. De obligatoriske emnene må i noen tilfeller tas i et annet semester, for eksempel hvis du skal velge et studieløp som gir opptak til master i samfunnsøkonomi, datavitenskap eller innpasse ekstern utdanning fra et annet studiested i Norge eller utlandet (utveksling). Informasjon om dette, og informasjon om valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner nedenfor.

Studieløp for oppstart høsten 2022 (studiepoeng i parentes): 

År 1

År 2

År 3

August

August

August

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 (0)

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5) *

AOS230 Organisasjons­- og ledelsespsykologi (5)**

 

Høst

Høst

Høst

MATH100 Brukerkurs i matematikk (10) eller
MATH111 Kalkulus (10)
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger (5)
BUS133 Excel for økonomer (5)
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling (5)

BUS220 Finansiering og investering (10)
INF120 Programmering og databehandling (10)
ECN120 Innføring  i makroøkonomi  I (5)


AOS237 Foretaks­strategi (10)
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon (10) *******
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode (5)*****
AOS235 Praktisk endringsledelse (5)

 

Januar

Januar

Januar

AOS130 Innføring i organisasjonsteori (5)

 

 

Vår

Vår*****

Vår

STAT100 Statistikk (10)
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse (10)
AOS120 Marketing (5)

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring (10)
ECN101 Economics for Environment and Development (10)
INF230 Datahåndtering og analyse (10)

 


Utveksling (30 stp) ******* eller
BUS230 Operasjonsanalyse + valgfrie emner. (20 studiepoeng)

 

Merknad emner 1. år:
* ECN180 kan erstattes med BUS180 Global Challenges II. Environmental, Social and Governance Challenges in Business (5)

Merknad emner 2. år:
** AOS230 kan erstattes med AOS235 Praktisk endringsledelse (5)
*** ECN210 kan erstattes med ECN101 Economics for Environment and Development (10)
**** Om ønskelig kan emnene fra andre vår flyttes til tredje vår, slik at våren 2. år kan benyttes til utveksling.

Merknad emner 3. år:
***** AOS240 (5) + Valgfritt emne (5) kan erstattes med ECN201 Econometrics (10). For de som tar AOS240, så kan STAT200 Regresjon være aktuell å ta i januarblokk som valgfritt emne.
****** PHI101 kan erstattes med erstattes med PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon (10) om våren eller PHI100 Examen philosophicum (10) om høsten.
******* Ved utveksling i studiet er det ikke krav om å ta BUS230. Det er da mulig å ta 30 studiepoeng valgfrie emner på utveksling.

Spesialiseringsretninger

Vi tilbyr tre spesialiseringsretninger som gir gode forutsetninger for masterstudier i henholdsvis business analytics, datavitenskap og samfunnsøkonomi. I tillegg kan du velge en valgfri spesialisering. Alle spesialiseringsretningene dekker det faglige opptakskravet til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Business analytics

Spesialiseringen dekker det faglige opptakskravet til spesialiseringsretningen «Business Analytics» i siviløkonomistudiet (master i økonomi og administrasjon) ved NMBU.  I denne spesialiseringen tar du emner som analyserer forretningsprosesser og legger grunnlag for data-baserte beslutninger og driftsledelse.

Matematikk for datavitenskap 

Spesialiseringen dekker det faglige opptakskravet til masterprogrammet i Data Science ved NMBU. I denne spesialiseringen tar du matematikkemner i kalkulus, lineær algebra og differensiallikninger.

Samfunnsøkonomi

Spesialiseringen dekker det faglige opptakskravet til master i Applied Economics and Sustainability ved NMBU. I denne spesialiseringen tar du emner i økonometri, mikro- og makroøkonomi.

Valgfri spesialisering

25 studiepoeng i bachelorstudiet er valgfrie emner, dersom du ikke velger en av spesialiseringene som er angitt overfor, De valgfrie emnene kan være emner som gir fordypning i de økonomisk-administrative fagområdene (bedriftsøkonomi, organisasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag), men du kan også velge emner fra alle fagområder ved NMBU (f.eks. jus, teknologi, realfag, eiendomsfag, innovasjon, miljø, utvikling, skogfag, landbruk, husdyrfag, naturforvaltning, reiseliv og arealplanlegging). Se oversikt over emner ved NMBU og emner ved Handelshøyskolen.

De valgfrie emnene kan også være emner som er avlagt ved et annet studiested i Norge eller utlandet. Hvis du har tatt annen utdanning før du starter på studiet, så kan det innpasses som valgfrie emner i bachelorgraden.

Utveksling

I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i ett helt semester, våren i det andre eller tredje studieåret. Skal du reise på utveksling i utlandet, så anbefales det å velge valgfri spesialisering og ta de valgfrie emnene i utvekslingsperioden.

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på Studentenes informasjonstorg (SiT) sine nettsider om utveksling ved NMBU.

Innpassing av ekstern utdanning

Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, så kan det innpasses som valgfrie emner i bachelorgraden. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak og startet opp på studiet.

Søknadsskjema om godkjenning av utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg (SiT).

Published 8. desember 2021 - 14:09 - Updated 15. juli 2022 - 9:33