Oppbygging av dyrepleierstudiet

Studiet er et fulltidsstudium hvor studentene følger et fast opplegg med blokkorganisert undervisning. Innhold og læringsaktiviteter i blokkene veksler mellom teori, demonstrasjoner og praksis.

 

Oppbygging

Mer informasjon om innholdet i blokkene og oppbyggingen av studiet finner du i studieplanen og semesterplanen

Studiet er er organisert i blokker. Innenfor hver teoriblokk er det fag som hører naturlig sammen, og hver blokk avsluttes før neste blokk begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i blokken, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt.

I tillegg til de teoretiske blokkene, har studiet har tre praksisperioder. I første og tredje studieår foregår praksisen ved interne klinikker på Campus Adamstuen. Denne praksisen inkluderer helg- kveld- og nattevakt. Andre studieår foregår ved private dyreklinikker utenfor Adamstuen, og man følger der klinikkens turnus.  Eksternklinikkene må tilfredsstille oppgitte minstekrav for å kunne fungere som praksisklinikker, og skolen inngår en skriftlig avtale med klinikken i forkant av praksisen. All praksis er styrt gjennom spesifikke krav som skal fylles innenfor den enkelte praksisperiode.  Reise til og fra praksisplass dekkes ikke.
 
Alt fravær praksis pga av sykdom eller annet i helger må tas igjen.
I de tilfeller intern- eller eksternpraksisturnus og vakter faller på røde dager er oppmøte på klinikken frivillig. Skolen anbefaler at studenten møter, men de pålegges ikke dette.

Siri Furre og hest
Siri Furre og hest
Foto
Camilla Frey

Vite mer?
• Informasjon om opptak:
Studentenes informasjonstorg, tlf. : 64 96 61 00
e-post: opptak@nmbu.no
- http://www.nmbu.no/sit

•Faglige spørsmål om studiene ved NMBU Veterinærhøgskolen, mm.:
Studieveileder: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Published 11. oktober 2013 - 14:38 - Updated 28. oktober 2020 - 9:37