Oppbygging

Mer informasjon om innholdet i emnene og oppbyggingen av studiet finner du i studieplanen og semesterplanen.

Studiet er er organisert i emner. Innenfor hver teoriemne er det fag som hører naturlig sammen, og hvert emne avsluttes før neste emne begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i emnet, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt.

I tillegg til de teoretiske emnene, har studiet har tre praksisperioder. I første studieår foregår praksisen ved interne klinikker på Campus Ås. Denne praksisen inkluderer kvelds/nattarbeid. Andre studieår foregår ved private dyreklinikker, og man følger der klinikkens turnus.  Eksternklinikkene må tilfredsstille oppgitte minstekrav for å kunne fungere som praksisklinikker, og skolen inngår en skriftlig avtale med klinikken i forkant av praksisen. All praksis er styrt gjennom spesifikke krav som skal fylles innenfor den enkelte praksisperiode.  Reise til og fra praksisplass dekkes ikke.
 
Alt fravær i praksis på grunn av sykdom eller annet i helger må tas igjen.
I de tilfeller intern- eller eksternpraksisturnus og vakter faller på røde dager er oppmøte på klinikken frivillig. Skolen anbefaler at studenten møter, men de pålegges ikke dette.

Siri Furre og hest

Siri Furre og hest

Foto
Camilla Frey

Vite mer?
• Informasjon om opptak:
Studentenes informasjonstorg, tlf. : 64 96 61 00
e-post: opptak@nmbu.no
- http://www.nmbu.no/sit

•Faglige spørsmål om studiene ved NMBU Veterinærhøgskolen, mm.:
Studieveileder: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Published 11. oktober 2013 - 14:38 - Updated 20. mai 2022 - 13:14