Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Har du bakgrunn i realfag eller naturbruk og ønsker du å jobbe som lærer på 5. til 13. trinn? Vil du lære mer om bærekraftig utvikling, og bidra til å forme fremtidens skole?

Varighet: 1 år/2 år(deltid)
Start: Høst 2019
Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Foto
Håkon Sparre/NMBU
Hva blir jeg?
Du kan bli lærer eller lektor i videregående skole og i grunnskolen. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning, voksenopplæring, formidlings- og informasjonsarbeid i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.
Hva lærer jeg?

Praktisk-pedagogisk utdanning inneholder en blanding av teori og praksis og skal gjøre deg kvalifisert for å lede undervisning og legge til rette for læring. Erfaringer som du får gjennom praksisopplæring integreres inn i studiet sin teoretiske del gjennom diskusjon og oppgaveskriving. Du vil arbeide med problemstillinger som er sentrale i dagens og framtidens skole.

Kort om studiet

Studiet består av de tre emnene fag- og yrkesdidaktikk, pedagogikk og praksisopplæring. Praksis skal hovedsakelig foregå i skolen, men også andre opplæringsvirksomheter slik som vitensentre, skole- gårdssamarbeid kan fungere som praksisarena. De fleste samlingene er lagt til campus Ås men noen deler av studiet er lagt utenfor NMBU, eksempelvis arrangeres det en studietur med vekt på uteundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling.

NMBU har samarbeid med universiteter, vitensentre og skoler i hele Norge og i andre land. Igjennom disse samarbeidspartnerne har du mulighet til å delta i prosjekter, utviklingsarbeid og praksisopplæring og få verdifull erfaring som en del av studiet.

Studiet undervises på heltid og deltid og er samlingsbasert med tolv ukesamlinger. På deltid vil fordelingen være syv uker det første året, og fem uker det andre året. I tillegg til samlingsukene er det tolv uker med praksis.

Samlinger

Det avholdes totalt 12 samlinger i løpet av studieåret. Hver samling varer ei uke og det er obligatorisk oppmøte. Samlingene er delt mellom fag- og yrkesdidaktikk og pedagogikk, og er hovedsakelig lagt til NMBU, campus Ås.

En oversikt over samlingsukene for PPU-deltid og PPU-heltid for studieåret 2019-2020 finner du her.

Samlingene følges av heltidsstudenter og deltidsstudenter. I forbindelse med samlingen i uke 36 vil det gjennomføres en studietur. Turen koster ca kr 2400,- og har som hovedmål at studentene øver på undervisning, tilbakemelding og utendørs læringsarenaer.

Mer om innhold og oppbygning av vårt PPU-studium finner du nederst på siden.

Praksis

Alle PPU-studenter skal gjennomføre 60 dagers praksis.

En oversikt over praksisukene for PPU-deltid og PPU-heltid for studieåret 2019-2020 finner du her.

En del av praksisen kan gjennomføres på egen arbeidsplass, og for lærere som er ansatt i minst 50% stilling, med en kontrakt på 6 måneder eller lenger, kan mengden praksis bli nedjustert. Praksisen kan foregå i den norske skolen (trinn 8-13), eller i annen formidlingsvirksomhet som vitensentre eller ved inn på tunet-gårder eller ved godkjente skoler i utlandet. Vi tilbyr et praksisopplegg i Tanzania.

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Denne vurderingen gjøres kontinuerlig gjennom hele studiet men blir ofte mer synlig gjennom praksisopplæringen. Ler mer om skikkethet her.

Opptakskrav

Vi tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og yrkesfag naturbruk. Studenter som kvalifiserer til opptak til både realfag og naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger.

Realfag

For å bli tatt opp til PPU innen realfag må søkeren ha en mastergrad som inneholder minst ett realfag som gir kompetanse til å undervise. For å få et fag godkjent er det krav om faglig dybde, i form av 60 studiepoeng, i tillegg til faglig bredde. Den faglige bredden er definert av NMBU sine emnegrupper innen matematikk, biologi, kjemi, fysikk, geofag, informatikk og naturfag, eller tilsvarende emner som dekker de samme fagområdene i de enkelte fagene. 

Mer informasjon om emnegrupper/fagområder finner du på denne siden.

Naturbruk

For å bli tatt opp til PPU innen yrkesfag naturbruk må søkeren enten ha

  • en master- eller bachelorgrad eller
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå og 2 års yrkesteoretisk utdannnelse eller
  • realkompetanse

innenfor et programområde innen utdanningsprogram for naturbruk

I tillegg må samtlige søkere til naturbruk dokumentere all relevant yrkespraksis.

Slik søker du!

Mer informasjon om selve opptaksprosessen og de faglige opptakskravene finner du i NMBU sine retningslinjer for opptak til PPU.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?