Vedtekter SIOV

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er Spesialistkandidatenes Interesseorganisasjon ved Veterinærmiljøene, forkortet SIOV. Organisasjonen ble stiftet 10-03-2011.
 
§ 2. Formål

SIOV er en skolepolitisk interesseorganisasjon for spesialistkandidater ved NMBU-Veterinærhøgskolen, eller tilknyttede spesialistkandidater fra andre institusjoner. Med spesialistkandidat menes personer som gjennomfører residentopplegg i et College anerkjent av European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) eller American Board of Veterinary Specialisation (ABVS). SIOV skal arbeide for spesialistkandidatene interesser ved NVH og i Norge, og videre bidra aktivt til utviklingen av disse.
 
§ 3. Medlemskap og informasjon

SIOV representerer i utgangspunktet alle spesialistkandidater som er tatt opp som spesialistkandidater/residenter ved NVH og alle uteksaminerte EBVS eller ABVS Diplomater tilknyttet NVH. Enkeltpersoner kan reservere seg mot tilknytning til organisasjonen. Det forutsettes elektronisk post som informasjonskanal.
 
§ 4. Finansiering

SIOV skal ikke innkreve medlemsavgift.
 
§ 5. Årsmøtet / Allmøte

Årsmøte / Allmøte er SIOVs øverste organ. Årsmøtet avholdes en gang årlig, vanligvis i siste kvartal. Alle spesialistkandidater som er tatt opp som spesialistkandidater har møte- og stemmerett på årsmøtet. Det skal tilstrebes at alle spesialistkandidater som er tatt opp får innkalling til årsmøtet. Årsmøte og allmøter skal bli offentlig kjent via e-post og gjennom oppslag.
Årsmøtet skal:

    Velge styreleder og tre styremedlemmer der ett styremedlem skal være EBVS eller ABVS diplomat igjennom avlagt eksamen
    Velge representanter til de utvalg og fora der SIOV er representert
    Vedta årsmelding
    Vedta vedtekter
    Behandle innkomne saker

Saker til årsmøtet skal legges fram medlemmene minst en uke før årsmøtet. For vedtak som angår innkomne saker kreves minst 1/2 flertall av oppmøtte spesialistkandidater, mens for vedtektsendring kreves minst 2/3 flertall av årsmøtets stemmer.
Ved behov innkaller styret til allmøter mellom årsmøtene.
 
§ 6. Styret

Styret består av leder og tre styremedlemmer. Ett styremedlem skal være EBVS eller ABVS diplomat igjennom avlagt eksamen. Styret velges for 1 år av gangen. Styret er vedtaksdyktig når 3/4 av medlemmene er tilstede.
Styret skal foruten å arbeide for spesialistkandidatenes interesser:
1. Innkalle til årsmøte/allmøte. Innkalling skal sendes ut på mail minst to uker før møte.
2. Utarbeide årsmelding. Fristen er 2 uker før årsmøtet
3. Være det offisielle ledd mellom stipendiatene og NVH eller eksterne institusjoner
4. Profilere SIOV internt og eksternt
5. Opprette og koordinere arbeidsutvalg ved behov
6. Foreslå kandidater til verv
7. Oppdatere SIOVs mailliste.
 
§ 7. Oppløsning

Eventuell oppløsning av SIOV avgjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Published 17. september 2014 - 11:14 - Updated 1. oktober 2020 - 15:50