Europeisk veterinærspesialist (diplomatutdanning)

Europeisk veterinærspesialist (diplomatutdanning)

Etter- og videreutdanning 3-4 år

Illustrasjonsbilde, Veterinær

Foto
NVH

I veterinærmedisin er det mulig å utdanne seg som europeisk spesialist (diplomat) i flere ulike fagfelt. Denne videreutdanningen tar vanligvis 3-4 år etter fullført veterinærutdannelse.

Oppstart
Løpende
Se mer
Studentenes informasjonstorg

nmbu.no/studier sit@nmbu.no Tlf: 64 96 61 00 studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Spesialistutdanningen kan tas både ved akademiske og private institusjoner, forutsatt at institusjonen har fått sitt opplegg for spesialistutdanningen godkjent av det relevante kollegiet. Det er et absolutt krav at kandidatens veileder selv er godkjent diplomat, og det stilles ofte også krav til at institusjonen er tilknyttet europeiske spesialister innen tilgrensende fagfelt. Videre er det krav om at institusjonen har tilgang på et tilstrekkelig stort antall kasus, har moderne utstyr, tilgang på all relevant faglitteratur og fasiliteter for forskning. Europeisk spesialistutdanning i ett eller flere fagfelt tilbys nå i mange europeiske land, hovedsakelig ved universiteter, men også ved enkelte store private klinikker.

Hva blir du?

Europeisk spesialistutdanning (diplomatutdanning) - En godkjent europeisk veterinærspesialist har gjennomført et meget krevende utdanningsopplegg, og har gjennom dette og eksamen dokumentert en omfattende spisskompetanse innen sitt fagfelt. Som veterinærspesialist vil man kunne inneha en rolle som bindeledd mellom akademia og praksis, bidra i opplæring og utdanning av studenter og kolleger, samt være aktuell som henvisningspart ved behov.

Gjennom spesialistutdanningen oppnås i mange tilfeller et stort kontaktnettverk av kolleger i andre europeiske land, som ofte kan være faglig svært interessant og utbytterikt. Samarbeid med andre europeiske veterinærspesialister kan blant annet gi tilgang til nye erfaringer, kunnskap og teknologi som kan bidra til å berike veterinærmedisinen på tvers av landegrensene.

Hva lærer du?

Gjennomføring Spesialistopplæringen foregår internt på NMBU Veterinærhøgskolen og er ikke et åpent studieprogram. De som gjennomfører slik utdanning er vanligvis ansatt ved universitetet. De ulike fagretningenes formelle krav varierer, men fellestrekkene er langt på vei de samme. Spesialistkandidaten skal gjennomføre en spesialistutdanning (residency) med minimum 3 års varighet, der kandidaten skal tilegne seg kunnskap i bredden og dybden av det aktuelle fagområdet. I løpet av spesialistutdanningen skal kandidaten som oftest gjennomgå et stort antall kasus. Det stilles krav til stor bredde i typen kasus, samtidig som kandidaten gjerne skal fordype seg i spesielt interessante kasus og levere godkjente rapporter over disse. Kandidaten får tett oppfølging av én eller flere veiledere under spesialiseringen, slik at kandidatens arbeid kvalitetssikres. Kandidaten skal videre ha god kjennskap til all relevant faglitteratur, inkludert alle vitenskapelige artikler publisert innen spesialiseringsemnet de siste fem år. I tillegg skal kandidaten selv publisere 1-2 fagfellevurderte vitenskapelige artikler internasjonalt som førsteforfatter, og det stilles som regel også krav til at kandidaten skal holde presentasjoner på både nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser. Det skal foreligge en individuell godkjenning av innholdet i spesialistutdanningen før eksamen kan avlegges. Spesialistkandidatene ved Veterinærmiljøene har sin egen interesseorganisasjon, SIOV (se nederst).

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Oppbygging

Eksamen
Eksamen avlegges etter endt spesialistutdanning, og kjennetegnes av svært høy vanskelighetsgrad uavhengig av spesialistretning. Eksamensopplegget varierer mellom ulike kollegier, men vil som oftest bestå av ulike deler for å kartlegge kandidatens bredde-, dybde- og problemløsningskunnskap. EBVS legger til grunn at om lag 60 % av eksamenskandidatene skal bestå eksamen ved første gangs gjennomføring, men enkelte kollegier har langt lavere gjennomføringsprosent.

European Board of Veterinary Specialisation
European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) (http://www.ebvs.org/) er en paraplyorganisasjon som ble opprettet i 1993 for å koordinere, godkjenne og føre tilsyn med spesialistutdanningen i Europa. Per i dag finnes det kun ett nivå for spesialisering som er anerkjent og kvalitetskontrollert av EBVS, og det er utdanningsløpene som administreres av de Europeiske fagkollegiene og som får tittelen Diplomat/European Veterinary Specialist. Det finnes i dag 25 ulike fagfelt man kan spesialisere seg i, hver av disse administrert av sitt kollegium. Kollegiene har blant annet ansvaret for utviklingen av utdanningsopplegg for residenter (spesialistkandidater), samt eksaminering og godkjenning av spesialistkandidater. Godkjenningen som spesialist er gyldig i maksimalt 5 år, og man må etter denne tiden vurderes av kollegiets akkrediteringskomite før fornyet godkjenning.

Liste over EBVS-registrerte kollegier finnes på organisasjonens egne sider.

 NMBU-Veterinærhøgskolen har ansatte diplomater med spesialisering knyttet til følgende «colleges»:

College

Spesialister

American College of Veterinary Surgeons

Førsteamanuensis Eli Hendrickson

American College of Veterinary Internal Medicine, Specialty of Small Animal Internal Medicine

Førstelektor Kristin Paaske Anfinsen

European College of Animal Reproduction

Professor Wenche Farstad
Førsteamanuensis Adam Martin
Professor Olav Reksen
Universitetslektor Vibeke Rootwelt
Professor Erik Ropstad
Førsteamanuensis Ragnar Thomassen
Professor Steinar Waage

European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine
Welfare Science, Ethics and Law sub-specialty

Førsteamanuensis Randi Oppermann Moe

European College of Bovine Health Management

Førsteamanuensis Jostein Bjorland
Professor Olav Østerås

European College of Equine Internal Medicine

Førsteamanuensis Constanze Fintl
Professor Carl Fredrik Ihler
Universitetslektor Siv Hanche-Olsen

European College of Porcine Health Management

Professor Tore Framstad

European College of Veterinary Anaesthesia and analgesia

Professor Henning Andreas Haga
Universitetslektor Andreas Lervik

European College of Veterinary Clinical Pathology

Førsteamanuensis Hege Brun-Hansen
Professor Stein Istre Thoresen

European College of Veterinary Diagnostic Imaging

Førsteamanuensis Hege Kippenes
Universitetslektor Nina Ottesen
Førstelektor Taizha Cristine, Ciasca dos Santos

European College of Small Ruminant Health Management

Førsteamanuensis Snorre Stuen
Professor Martha J. Ulvund

Førsteamanuensis Cecilie Ersdal

European College of Veterinary Ophthalmology

Førsteamanuensis Ernst-Otto Ropstad

European College of Veterinary Public Health

Professor Truls Nesbakken
Professor Liv Marit Rørvik
Professor Eystein Skjerve
Professor Yngvild Wasteson
Førsteamanuensis Øyvin Østensvik

European College of Veterinary Pathologists

Professor Mona Aleksandersen
Førsteamanuensis Gjermund Gunnes
Førsteamanuensis Johan Høgset Jansen
Professor Thor Landsverk
Universitetslektor Randi Sørby

Stipendiat Liv Østevik

European College of Veterinary Surgery

Professor Eric Strand
Førsteamanuensis Cathrine Fjordbakk

European College of Veterinary Neurology

Førsteamanuensis Karin Hultin Jäderlund

European College of Veterinary Internal Medicine, speciality Large Animal Internal Medicine

Åse Ingvild Risberg

 

 

Aktive residents per 01.01.2017:

European College of Veterinary Pathologists - Maren Knappe-Poindecker

European College of Veterinary Ophthalmology – Tobias Revold og Siv Grosås

European College of Veterinary Clinical Pathology – Bente Sævik (I ny stilling)

European College of Veterinary Diagnostic Imaging – Marthe Aamodt Mikkelsen

European College of Veterinary Surgery - Elena Regine Moldal

European College of Veterinary Anesthesia and analgesia – Vanessa Bettembourg

European College of Animal Reproduction – Caroline Haadem (I ny stilling)

European College of Porcine Health Management - Odd Magne Karlsen og Marianne Oropeza-Moe

European College of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals – Annelin Bjelland og Malin Oscarson

 

På sikt ønsker universitetet å øke antallet fagområder hvor vi har ansatte spesialister.

 

Spesialistkandidatenes interesseorganisasjon ved veterinærmiljøene - SIOV

SIOV er en skolepolitisk interesseorganisasjon. SIOV jobber med å ivareta interessene til spesialistkandidatene på og tilknyttet NMBU samt å synliggjøre behovet for veterinærspesialisering. Alle spesialistkandidater på og tilknyttet NMBU, samt alle Diplomater som har gjennomgått EBVS eller ABVS eksamen er velkomne som medlemmer.

 

Vedtektene for SIOV finnes her.

Kontakt SIOV her

Liv Østevik -  liv.ostevik@nmbu.no