KOLA VIKEN 2013

Presentasjoner

Presentasjoner tirsdag 22.10.2013
Tema: Arealbruk og klima mm
Et landbrukspolitisk skråblikk
v/Ivar Pettersen, spesialrådgiver og forsker, NILF
Arealtapet og potensiale for nytt areal
v/Hilde Olsen, rådgiver, Skog og Landskap
Arealdisponering
v/Lars Mork Gundersen, adm.dir., Norges Vel
Arealplanarbeidet i Østfold
v/Elisabeth Dahle, Fylkesdirektør Samfunnsplanavd., Østfold fylkeskommune
Hvordan sette landbruk som en del av lokal samfunnsutvikling
v/Øystein Ramseng, «læringsarkitekt» YtreVenstre
Utfordringer og verktøy for kommunenes klima- og miljøarbeid
v/Kjetil Bjørklund, fagsjef klima og miljø, KS
Bygg i tre; et bidrag til utslippsreduksjoner
v/Bjørn Lier, daglig leder, Trebruk AS og Lars Erik Borge, dagig leder, iTRE AS
Nydyrking i lys av økt matproduksjon - Behandling av søknader om nydyrking
v/Aud-Ingrid Krefting, seksjonssjef seksjon arealbruksutvikling, SLF
Endringer i odelsloven og jordloven
v/Aud-Ingrid Krefting, seksjonssjef seksjon arealbruksutvikling, SLF

Onsdag 23. oktober 2013
Tema: Klart sprøk og rett saksbehandling
Skjønner’u? - Klart språk i tekstene våre
v/Louise With, språkkonsulent i Arkitekst
Praktisk og rett saksbehandling - det viktigste i forvaltningsloven
v/advokat Knut Erling Nyheim


Seksjon 1 - Tema jordbruk

Ulovligheter i landbruket - kontroll og virkemidler
v/Reidar Olsen, direktør, avdeling landbruksproduksjon, SLF
Kretsløpjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping (BERS-prosjektet)
v/Emil Mohr, prosjektleder, landbruksavd. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Massedeponering i lys av PBL
v/Anette Søraas, seniorrådgiver, landbruksavd. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Erfaringer med nytt fagsystem for RMP
v/Bjørn Huso, seniorrådgiver, seksjon miljø og klima, SLF

Seksjon 2 - Tema skogbruk
Hogst i nøkkelbiotoper - Hva gjør kommunen?
v/Rune Groven, fylkesskogmester, Fylkesmannen i Buskerud
Kantsoner - funksjon, utforming, dispensasjon
v/Åsmund Asper, produksjonsleder, Viken Skog SA
Aktiviteten i primærskogbruket i en utfordrende tid. Refleksjoner fra en skogbrukssjef
v/Kjell Ove Hovde, skogbrukssjef, Sigdal kommune
Ringerikeprosjektet for økt aktivitet
v/Arvid Hagen, skogbruksrådgiver, Ringerike kommune
Bruk av massevirke fremover
v/Endre Steinbru, informasjonsleder, Borregaard
Published 25. February 2014 - 15:03 - Updated 23. mai 2017 - 19:30