Avløpskonferansen 2018 - Små avløp, store utfordringer

23. mai 2018

INNLEDNING - OVERORDNET

Status for vannforvaltningen. Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse?
Anders Iversen, Miljødirektoratet    
Arbeid i vannområde – eksempel på tilrettelegging for kommunenes arbeid
Trine Frisli Fjøsne, Rådgiver vann-forvaltning, Hedmark FK      
Fosforressurser i avfall
Eva Brod og Ola Hanserud, NIBIO
Status spredt bebyggelse i Sverige
Margareta Lundin Unger og Åsa Gunnarsson, HaV (Havs- och Vattenmyndigheten, Sverige)
DRIKKEVANN OG BRØNNBORING
Revidert drikkevannsforskrift – hva er de nye kravene og hvordan skal disse tilfredsstilles/oppnås?
Line Ruden, Mattilsynet
Hvilke vurderinger gjøres ved boring av brønner i spredt bebyggelse – konsekvenser av krav i ny drikke-vannsforskrift i fht mindre vannforsyningsanlegg
Einar Østhassel, MEF (Maskinentreprenørenes forening)
VANN- OG AVLØPSPLANLEGGING I HYTTEOMRÅDER
Helhetlig kartlegging og vurdering i hyttefelt – viktighet av å tenke vann og avløp tidlig i planprosess
Elin Tangen, Gol kommune

Minirenseanlegg og varierende belastning – resultater, status og anbefalinger
Arve Heistad, NMBU

Avløpsplanlegging i marginale og sårbare fjellområder – kildeseparerende løsninger for å redusere faren for forurensning
Marcel van der Velpen, Ringebu kommune. Innledning v/Guro Randem Hensel, NIBIO
Published 6. juni 2018 - 9:48 - Updated 6. juni 2018 - 10:18