Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng

Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng

Bro

Det kanskje mest sentrale temaet ved grunnerverv og ekspropriasjon er verdsettingen av eiendommen. De fleste seminarer og utdanningstilbud innen ekspropriasjon fokuserer på jussen, mens verdsettingen ikke blir direkte behandlet. Dette videreutdanningskurset konsentrerer seg om verdsettingsdelen ved grunnerverv der er aktuelt å ekspropriere dersom man ikke når en minnelig løsning.

20.10.21 - fortsatt ledige plasser, påmelding snarest.

---

Hvem passer kurset for

Kurset er beregnet på jordskiftekandidater, jurister og andre universitets- og høgskoleutdannede innen offentlig forvaltning og privat sektor som jobber med grunnerverv og ekspropriasjon.  Deltakerne må ha universitets- eller høgskoleutdannelse innen grunnerverv og ekspropriasjon (f.eks. jordskiftekandidat eller jurist) eller opparbeidet realkompetanse i form av relevant arbeidserfaring. 

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å oppdatere og videreutdanne deltakerne innen verdsetting ved ekspropriasjon og grunnerverv.

Når kurset er avsluttet skal deltakerne kunne:

 • gjøre rede for rammeverket for verdsetting
 • vurdere og (med egen fagkunnskap innen det konkrete feltet) gjennomføre konkret verdsetting av de vanligste objektene
 • gjøre rede for sentrale etiske spørsmål.

Innhold 

 • Etikk
 • Oversikt over grunnprinsipper for verdsetting
 • Oversikt over verdsetting ved ekspropriasjon
 • Spesielt om planers virkning på ekspropriasjonserstatningen
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av tomteareal
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av dyrka mark
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av skog
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av beite, jakt og utmark
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av næringseiendom
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av hel og del av boligeiendom
 • Praktisk grunnerverv og verdsetting av rettigheter til telekommunikasjon

Opplegg

Kurset består av forelesninger og noe gruppearbeid, samt selvstudium før og særlig etter samlingen. Det blir hjemmeeksamen (prosjektoppgave) etter gjennomført samling som en integrert del av undervisningsopplegget. Du kan bruke hoveddelen av prosjektoppgaven til å fordype deg i problemstillinger du er spesielt interessert og/eller en sak som du har arbeidet, arbeider eller skal arbeide med

Forelesere

Med forbehold om mindre justeringer:

 • Sølve Bærug, NMBU
 • Dagfinn Løyland, Vegdirektoratet
 • Håvard Steinsholt, NMBU
 • Fredrik Holth, NMBU
 • Einar Bergsholm, NMBU
 • Yngve Holth, NORSKOG
 • Terje Bjorheim, Plan og Eiendom AS
 • Steinar Elden, Elden Eiendom

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Sølve Bærug ved Institutt for eiendom og juss ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

Kurslitteratur

Stordrange, B. & Lyngholt, O. C. (2019). Ekspropriasjonserstatningsloven. Lovkommentar. 4. utgave. Universitetsforlaget, Oslo. 288 s. Boka er inkludert i kursavgiften.

Eksamen 

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen vil bestå av en skriftlig prosjektoppgave med innlevering 4-5 uker etter avsluttet kurs. Prosjektoppgaven bedømmes med bokstavkarakter fra A-F, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er ikke bestått. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 5 studiepoeng i universitetssystemet.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du på her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning på tlf 67 23 03 07.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Opphold

Det kan reserveres rom på Thon Hotel Ski gjennom SEVU innen påmeldingsfristen 18. oktober 2021.

 • Pris for enkeltrom m/frokost koster kr 1 256. 
  (Med forbehold om avgifts- og prisendringer).