Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC

Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC

Statistikk

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette er spørsmål som du kommer nærmere et svar på etter å ha tatt dette kurset. Her vil du få en enkel innføring i sannsynlighetsregning og dataanalyse via instruktive forelesningsvideoer og oppgaver. Kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget.

Kursopplegg

Kurset vil starte i september 2017 og vil bli strukturert i form av ukentlige videoforelesninger (11 uker) og oppgaver på nett.

Forelesningsvideoer, flervalgsoppgaver og ukesoppgaver vil være organisert i moduler. Disse vil åpnes opp uke for uke. Det vil videre bli to obligatoriske oppgaver. Begge vil være i form av flervalgsoppgaver og de vil ha tre ukers leveringsfrist.

Man kan følge kurset på to måter:

1) Som ren MOOC-student uten eksamen. Ved å fullføre nettbaserte obligatoriske oppgaver vil du ved kursets slutt få et diplom som bevis på at du har tatt kurset. Du vil da ikke få studiepoeng som er internasjonal standard akkrediteringssystem i utdanningssektoren, men du vil ha et dokument på at du har fulgt en MOOC i statistikk ved NMBU.

2) Som MOOC-student med eksamen ved NMBU.  

Etter å ha meldt deg på og fullført MOOC-delen av kurset med de nettbaserte obligatoriske øvelsene, kan du avlegge eksamen ved NMBU (10 studiepoeng). Dette forutsetter at du søker opptak via NMBUs Senter for etter- og videreutdanning og betaler en eksamensavgift på kr 4000. Alle som er påmeldt MOOC-delen av kurset vil få tilbud som å melde seg på eksamensvarianten. 

MOOC promovideo

 

Solve Sæbø - statistikkurs ved NMBU

Målgruppe

Kurset er basert på et eksisterende statistikk-kurs (STAT100) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kurset passer godt for lærere som ønsker å etterutdanne seg i emnet statistikk, for studenter ved høyskoler som vil utvide sin kurs-portefølje og andre i forvaltning og næring som kan ha nytte av en innføring i statistikk.

Mål

Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger. Studentene skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse.

Innhold

Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kji-kvadrattesting for krysstabeller. Bruk av statistisk programvare (R).

Fagansvarlig

Kurset gis av professor Solve Sæbø som til daglig jobber som forsker og foreleser i statistikk ved NMBU. Han har doktorgrad i anvendt statistikk fra samme sted. Sæbø har lang undervisningserfaring i statistikk og har mottatt flere undervisningspriser for sine kurs, senest kåret av studentene til semesterets beste foreleser for kurset STAT100 høsten 2013.

Materiell

Kurset vil referere til læreboka:
Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler (3.utgave), 2013. ISBN 978-82-15-01807-2
Boka anbefales for de som følger kurset, selv om det er ikke en forutsetning å ha den.
For dataanalyse vil den gratis tilgjengelige programvaren R med ekstra pakken R Commander benyttes (http://cran.r-project.org)