Kurstilbud innen mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse

Kurstilbud innen mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse

Avløp hovedside

Det er et storstilt arbeid på gang i mange kommuner med opprydding i spredt bebyggelse og etablering av nye avløpsrenseanlegg. Bakgrunn for oppryddingsarbeidet er de krav og miljømål som settes for vannforekomstene i vannforskriften, krav til renseeffekt i henhold til forurensningsforskriften og krav til bygging av anlegg i henhold til plan- og bygningsloven. Det er gjennom kartleggingsarbeid påvist at avløp i spredt bebyggelse i mange områder er en av de store bidragsyterne til påvirkning av vannforekomstene. I tillegg vet vi at mange av de gamle avløpsløsningene ikke tilfredsstiller dagens krav til utslipp. Ut fra dette, er det behov for oppgradering av mange av de mindre avløpsrenseanleggene.

For å sikre at nye anlegg blir planlagt, prosjektert og bygget riktig, samt at anleggene driftes og vedlikeholdes tilfredsstillende i driftsperioden, er det viktig at de aktuelle aktører innehar tilstrekkelig og tilfredsstillende kunnskap og kompetanse. Det vil være stort behov for personell med slik kompetanse, og NMBU, NIBIO og Norsk Vann ønsker i samarbeid å utvikle og tilby kurs for de ulike aktører. 

For å ivareta miljøet på en tilfredsstillende måte, er det viktig at eldre renseanlegg som fungerer dårlig erstattes av nye, velfungerende anlegg. Skal nye avløpsrenseanlegg i spredt bebyggelse fungere tilfredsstillende, må:

  • riktige renseløsninger velges ut fra lokale forhold
  • egnede renseløsninger velges ut fra resipienttilstand og resipientkapasitet
  • nye renseløsninger som etableres dimensjoneres og prosjekteres tilfredsstillende ut fra gjeldende retningslinjer, normer og dimensjoneringskriterier
  • nye renseløsninger bygges og monteres riktig
  • mindre avløpsrenseanlegg driftes og vedlikeholdes tilfredsstillende gjennom driftsperioden 

NMBU, NIBIO og Norsk Vann vil sammen utarbeide flere kurs for de ulike aktører som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Dette gjelder:

På den enkelte kursside kan du melde din interesse for kurset. Det er helt uforpliktende for deg. Når vi åpner for påmelding til det enkelte kurs, sender vi en epost til de som har meldt sin interesse for dette kurset.