Grunnleggende bedriftsøkonomi, 5 studiepoeng - BUS100F

Grunnleggende bedriftsøkonomi, 5 studiepoeng - BUS100F

Excel

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi. Det tar utgangspunkt i hvordan man bruker verktøy som regnskap og kalkyler for å ta ansvarlige og lønnsomme beslutninger.

Kurset er relevant for alle som ønsker å øke sin kompetanse i bedriftsøkonomi. Det kreves ikke fysisk oppmøte.

Læringsaktiviteter

Kurset består av fysiske forelesninger (i den grad dette lar seg gjennomføre med tanke på eventuelle restriksjoner) som blir streamet for studenter som ønsker å følge undervisningen digitalt, selvstendig arbeid og frivillige flervalgtester. Kursdeltakere får tilgang til læringsressursene via læringsplattformen Canvas. Det blir i alt åtte to-timers forelesninger. I tillegg blir det lagt ut ferdiginnspilte videoer av forelesningstemaene, som man kan se når det passer hver enkelt.

Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen (flervalgeksamen) som vurderes bestått / ikke-bestått. 

Normert arbeidstid: 125 timer

Kursets innhold

 • Kostnader, inntekter og resultat
 • Markedsformer og markedstilpasning Kostnadsfordeling
 • Kostnadskalkulasjon
 • Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt Enkle investeringsanalyser
 • Kapitalbehov og finansiering
 • Finansregnskapet

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til finansregnskapet
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 
Etter kurset kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare sammenhengen mellom balanse og resultat
 • forklare pengenes nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel prosjektanalyse

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff

 Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.  Søknadsfrist for opptak som enkeltemnestudent er 15/1 2022. 

Pensum

 • Sending, Aage: Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1496-9, 2.utgave, 2013.
 • Sending, Aage: Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1362-7, 2.utgave, 2013.
 • supplerende materiale som blir lagt ut på kursets hjemmeside. 

Vurderingsordning

Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen, forutsetningsvis i mai 2022. Karakter: Bestått / Ikke-bestått.