Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng

Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsloven har stor betydning for forvaltningen av fast eiendom, og er samtidig et omfattende og komplisert lovområde som stadig revideres. Plandelen i plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 og byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli 2010.

 

Håndhevelse av plan- og bygningsloven reiser mange spørsmål om forholdet til andre regler, herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven, energilovgivningen, vernelovgivningen, landbrukslovgivningen, og reglene om ekspropriasjon og ekspropriasjonserstatning. På det privatrettslige området kan nevnes forholdet til naboretten og reglene om servitutter (bl.a. til private avtaler om klausulering av områder).

Hvem passer kurset for

Kurset retter seg mot alle som kommer i berøring med plan- og bygningsretten, først og fremst de som arbeider innenfor planforvaltning og eiendomsforvaltning i offentlig og privat sektor. Kunnskapen er også sentral for de som arbeider med prosjektering, rådgivning og konsulentvirksomhet når arealplaner og byggeprosjekter skal legges fram for offentlige myndigheter. Kurset vil videre være av interesse for de som arbeider med areal- og bygningsvern, utbygging og infrastruktur.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne bl.a.:

 • kjenne til og forstå plan- og bygningsrettslige problemstillinger knyttet til forvaltning av fast eiendom
 • få ajourført kunnskap om eventuelle nye endringer i bestemmelsene
 • få styrket kompetanse i sitt videre arbeid med plan- og bygningsloven og tilstøtende rettsområder. 

Innhold

Av kursets emner kan nevnes:

 • Innføring i plan- og bygningsloven som arealplanlov og bygningslov og gjennomgang av bestemmelser og forslag til bestemmelser
 • Forholdet til Grunnloven §§ 97 (forbudet mot tilbakevirkende lovgivning), 105 (full erstatning ved ekspropriasjon, og 113 (legalitetsprinsippet)
 • Partsbegrepet og partsrettigheter i forvaltningen
 • Tilsagn og avtaler i forbindelse med beslutningsprosessen (utbyggingsavtaler m.m.)
 • Eiendomsrett og eierrådighet, begrensede rettigheter i fast eiendom, naborettslige forhold
 • Registrering av rettsforhold i fast eiendom
 • Statlig instruksjonsmyndighet og veiledningsvirksomhet
 • Rikspolitiske retningslinjer/Planretningslinjer
 • Statlige kommuneplaner og reguleringsplaner
 • De regionale planenes materielle innhold og virkninger
 • Kommuneplanens arealdel; innhold og virkninger
 • Kommuneplanens forhold til annen lovgivning
 • Saksbehandlingsregler for reguleringsplaner, herunder plankravregelen
 • Reguleringsplanens materielle innhold, herunder plantolkning
 • Reguleringsplanens virkninger, herunder hvilke tiltak planen er bindende for, når virkningene inntrer, forholdet til annen lovgivning, til privatrettslige forhold, og reguleringsplaner som ekspropriasjonsgrunnlag
 • Plangjennomføring ved ekspropriasjon, herunder planens betydning for ekspropriasjonserstatningen
 • Enkelttillatelser og dispensasjoner
 • Konsekvensutredning

Det vil bli lagt opp til en praktisk tilnærming til stoffet, med utstrakt bruk av eksempler, både fra forvaltnings- og rettspraksis. 

Opplegg

Kurset består av to kurssamlinger med forelesninger og gruppearbeid. I tillegg må deltakerne lese litteratur og løse oppgave hjemme mellom samlingene. Innleveringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Den første samlingen vil gå over fire dager og andre samling over tre dager. Eksamen vil være en 6-timers skriftlig hjemmeeksamen.

Kurslitteratur

Som kurslitteratur (pensum og anbefalt lesning) vil vi benytte:

 • “Fast eiendoms rettsforhold” Kort forlart, 2. utg., Kirsti S. Bull og Nikolai K. Winge, 2015
 • ”Plan- og bygningsrett” Kort forklart, 2. utg., Fredrik Holth og Nikoai K. Winge, 2019
 • “Forvaltningsrett i et nøtteskal”, Sunniva Christina Bragdø-Ellenes og Terje Abusland, 2017
 • Lovdata 

I tillegg regnes gjennomgåtte avgjørelser fra domstolene og gjennomgåtte uttalelser fra Sivilombudsmannen, som pensum. 

Nærmere opplysninger om mulige nyutgivelser av ovennevnte litteratur, og om hvilke kap. man skal eller bør lese, vil bli gitt senere. Deltakerne må skaffe litteraturen selv. 

Faglig ansvar

Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU ved dosent Fredrik Holth er faglig ansvarlig for kurset. Som forelesere vil det foruten Holth bli benyttet høyt kvalifiserte jurister og fagpersoner. 

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. 

Eksamen består av en 6-timers skriftlig hjemmeeksamen rett etter 2. samling i kurset. Eksamen bedømmes med bokstavkarakter fra A-F, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet. For å kunne gå opp til eksamen må hjemmeoppgave etter 1. samling være bestått.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner du på SEVUs nettside, www.nmbu.no/evu/studiekompetanse eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.