Historiske grøntanlegg for kulturminneforvaltere, 5 studiepoeng

Historiske grøntanlegg for kulturminneforvaltere, 5 studiepoeng

Grøntanlegg

Av de mange historiske og verneverdige grøntanleggene rundt omkring i landet, er rundt 200 hager og parker fredet. Ansvaret for forvaltningen av disse ligger fra og med år 2020 hos regional kulturminneforvaltning. Anleggene kan knyttes til ulike tidsepoker, de er av svært ulik karakter, flere av dem er komplekse grøntanlegg med et rikt mangfold, og enkelte har store naturverdier i tillegg til kulturminneverdiene.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at den 1. kurssamlingen blir gjennomført som hybridsamling, både digitalt og fysisk.

---

For å styrke kompetansen om historiske grøntanlegg i kulturminneforvaltningen, tilbyr Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Riksantikvaren i 2021 et videreutdanningskurs med temaet «Historiske grøntanlegg for kulturminneforvaltere».  Kurset legger vekt på generell informasjon om historiske grøntanlegg, kulturminneverdier i grøntanlegg, grunnprinsipper for vern, planarbeid relatert til historiske grøntanlegg, forvaltning og praktisk bevaringsarbeid inkludert bestillerkompetanse. Kursdeltakerne vil få innføring i de forskjellige temaene. Det legges særlig vekt på ulike typer av grøntanlegg, samt geografisk spredning av historiske anlegg. 

Kurset består av en teori- og en praksisdel. Deltakerne møtes til tre samlinger på tre ulike steder i Norge. Samlingene vil eksemplifisere et bredt spekter av historiske grøntanlegg og av forskjellige problemstillinger. 

Målgruppe

Hovedmålgruppen for kurset er saksbehandlere i regional kulturminneforvaltning. Kulturminneforvaltere fra andre offentlige etater samt andre som arbeider med forvaltning av historiske grøntanlegg, kan søke om deltagelse dersom det er ledige plasser. 

Formål og innhold

Målet er å gi deltakerne innsikt i sentrale temaer knyttet til hvordan man skal håndtere et historisk grøntanlegg i saksbehandling og annen kulturminneforvaltning. Problemstillingene som tas opp, skal være relevante i forhold til utfordringer som kulturminneforvaltere står overfor sett i forhold til en best mulig forvaltning og bevaring av historiske grøntanlegg. I løpet av kurset blir deltakerne kjent med flere anlegg som kan brukes som eksempler/referanser for senere saksbehandling. 

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne kunne identifisere og vurdere verdien av både enkeltelementer og det helhetlige grøntanlegget i et kulturminnefaglig perspektiv. Deltakerne skal arbeide med hvert sitt anlegg. Det kan være grøntanlegg som befares i kursperioden eller anlegg som deltakerne kjenner fra eget arbeid. Gjennom gruppearbeid skal deltakerne diskutere mulige bevaringsprinsipper for og -tiltak i anleggene. Som en del av kurset leverer hver deltaker en skriftlig oppgave som bygger på de resultatene som kommer frem gjennom kurset. 

Kursinnhold

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, befaringer og gruppearbeid/diskusjoner. 

Sentrale temaer som vil bli gjennomgått i kurset:

 • Hva er et grøntanlegg og oversikt over hagekunsthistorien med hovedvekt på Norge, anleggenes vegetasjon og elementer
 • Aktuell bevaringsdiskusjon, kulturminneverdier i grøntanlegg, grunnprinsipper for vern, hva er viktig å ta vare på?
 • Planarbeid relatert til historiske landskap og ikke-fredete historiske og verneverdige grøntanlegg
 • Forvaltning av grøntanlegg, inkludert saksbehandling av fredete anlegg og konsekvenser av dispensasjon med vilkår.
 • Praktisk bevaringsarbeid, litt om skjøtsels- og forvaltningsplan, bestillerkompetanse
 • Et selvvalgt anlegg er diskusjons- og arbeidsgrunnlag for gruppearbeidene og eksamen. 

Faglig ansvar

Faglig ansvar er professor og landskapsarkitekt mnla Annegreth Dietze-Schirdewahn ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. 

Forelesere

Det vil bli benyttet høyt kvalifiserte fagpersoner fra:

 • Riksantikvaren
 • Forelesere lokalt knyttet til case i Bodø og Rosendal
 • NMBU 

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen vil bestå av en prosjektoppgave med innlevering 3 måneder etter kurset. Oppgaven evalueres etter standard skala A - F, der A er beste karakter og E som svakeste ståkarakter. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng i universitetssystemet.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis. 

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Opphold

1. samling: NMBU, Ås

Kursdeltakere må selv reservere overnattingt i forbindelse med 1. samling på Ås, 14. – 16. juni 2021.

Overnatting med enkel standard: 

Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås og Ås Gjestehus har noen enkle utleie-hybler til leie med gåavstand til undervisningslokalene. Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak.  

Overnatting for 2. og 3. samling kan reserveres gjennom SEVU-NMBU. Det vil bli sendt ut egen informasjon om booking av overnatting.

 2. samling: Scandic Havet, Bodø

 • Pris for enkeltrom m/helpensjon er kr 1 960 pr døgn.
 • Dagdeltakere betaler en obligatorisk avgift på kr 590 pr dag. Dagavgiften inkluderer lunsj og kaffepauser.

3. samling: Baroniet Rosendal

 • Pris for enkeltrom m/helpensjon ca. kr 4 900 (3 overnattinger, 3 lunsjer, 3 middager). 

(Med forbehold om avgifts- og prisendringer.)