Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng

Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng

Stegastein

Kurset ble første gang gjennomført i Nordland i samarbeid med Nordland fylkeskommune i 2021, med mange positive tilbakemeldinger. I 2023 vil kurset bli gjennomført i Vestland etter samme modell, men med regionale tilpasninger, i samarbeid med Vestland fylkeskommune. I tillegg vil Nordland fylkeskommune fortsette i samarbeidet, sammen med KS og Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Vi har fått midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og kurset er nå en del av en del av en større kursrekke med arbeidstittelen «Bærekraftig by- og stedsutvikling» i mindre kommuner.

15.12.2022: Kurset er fulltegnet med venteliste.

Besøksforvaltning er et relativt nytt fagfelt i Norge, knyttet til den økende erkjennelsen at reiselivsnæringen har behov for en aktiv forvaltning, både med tanke på å redusere slitasje på natur og berørte lokalsamfunn. Samtidig er det viktig å styrke de positive effektene reiselivet har for stedsutvikling og lokal verdiskaping.

Det foreligger ingen nasjonal strategi for besøksforvaltning for reiselivet i dag, utover Miljødirektoratets veileder for besøksforvaltning for nasjonalparker og andre store verneområder. Reisemålsutvalget vil imidlertid komme med sin rapport i begynnelsen av 2023, med fokus på besøksforvaltning knyttet til natur- og kulturarvressurser. Tilbudet om videreutdanning i «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» har som mål å bidra til å utvikle en mer helhetlig praksis med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven som ramme og med fokus på berørte lokalsamfunn.

Målet med kurset er å øke kompetanse hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, friluftsliv, reiseliv og samfunnsutvikling. Kurset vil være relevant både for kommuner som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, men også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme, hvor man kan utvikle bærekraftige reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder hvor det er aktuelt å utvikle og forbedre besøksstrategier. Det samme gjelder for f.eks. statlig sikrede friluftsområder, verdensarvområder og kulturminneforvaltning.

Besøksforvaltning skal bidra til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som man skal ta vare på sårbare natur- og kulturkvaliteter og sikre at den lokale verdiskapningen blir størst mulig. Besøksforvaltning betyr at man skal sikre en bærekraftig utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur tåler, samtidig som det gir grunnlag for sunn næringsdrift, lokal verdiskapning og stedsutvikling. I kurset vil vi derfor utvikle kunnskap om kommunal planlegging, lokalsamfunn, dialogprosesser og stedegne natur- og kulturressurser.

Arbeidsform

Det skal gjennomføres samlingsbasert videreutdanning i Vestland med inntil 30 studenter. Kurset gjennomføres i 2023, og omfatter tre samlinger, hver med en varighet på tre dager (februar, august/september og november). Hver samling vil finne sted i en aktuell kommune i Vestland, hvor det blir delt erfaringer med steds-spesifikke problemstillinger. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for gruppediskusjoner og veiledning.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet med ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv, friluftsliv og lokalsamfunnsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten vil tilegne seg kunnskap om nye trender i reiselivet og dens påvirkning på, og relasjon til, berørte lokalsamfunn

  • Studenten vil få innsikt i nyere forskning på areal- og samfunnsplanlegging, samt teorier om nettverk og samstyring knyttet til helhetlig besøksforvaltning og stedsutvikling

  • Studenten vil få erfaringer med å integrere besøksforvaltning i areal- og samfunnsplanleggingen

  • Studenten vil bli kjent med Europarådets landskapskonvensjon og få forståelse for hva et landskapsperspektiv kan bidra med i samfunnsplanleggingen for å styrke integrert besøksforvaltning

Ferdigheter:

  • Studenten vil få innsikt i landskapsressursanalyse som metode for mulighetsstudier og bærekraftige strategier knyttet til kommunal planlegging
  • Studenten vil få erfaring med valg og bruk av relevante metoder knyttet til medvirkning og dialogbaserte prosesser knyttet til areal- og samfunnsplanlegging 

Generell kompetanse:

  • Studenten vil få innsikt i relevante teorier og metoder for bærekraftig besøksforvaltning og samfunnsplanlegging
  • Studenten vil tilegne seg evne til å gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver, kritisk vurdere faglig teori- og metodevalg og reflektere over egen læring 

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging og professor Morten Clemetsen, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Postdoc Thomas Haraldseid, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, og postdoc Hilde Nikoline Hambro Dybsand, faggruppen for naturbasert reiseliv ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, vil også bidra.

Eksamen

Eksamen består av to innleveringsoppgaver. Den første oppgaven er knyttet opp til stedsspesifikke problemstillinger og gjennomføres primært i grupper. Den andre oppgaven er en individuell fordypningsoppgave knyttet opp mot relevant litteratur/teori. Begge oppgavene kan bli knyttet opp til deltakerens egen arbeidssituasjon. Oppgave 1 teller 40 % og oppgave 2 teller 60 % i sluttkarakteren. Eksamen bedømmes med bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet, som tilsvarer 250 arbeidstimer.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner du på SEVUs nettside, www.nmbu.no/evu eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Overnatting

Kursdeltakere må selv reservere overnatting på de forskjellige stedene. På grunn av hotellkapasiteten anbefaler vi å reservere rom så tidlig som mulig.

1. samling: 15. – 17. februar 2023, Flåm/Aurland
Fretheim Hotel

www.norwaysbest.com
Tlf 99 20 26 01
Rom m/frokost koster 1 395,- pr døgn
Vi har holdt av rom på Fretheim Hotel. Ved bestilling må dere oppgi referansenr 143974.

2. samling: 30. august – 1. september 2023, Solund
Solund Leilighetshotel

www.solund.com/overnatting.html 
Tlf  90055891 
Rom uten frokost koster fra kr 1 100 – 1 700 pr døgn.
Vi har holdt av rom på Sollund Leilighetshotell. Ved bestilling må du oppgi referansenr 30207.

Steinsund Marinesenter
www.steinsund.no
Tlf 97575117
Vi har holdt av alle leilighetene og hyttene som Steinsund Marinesenter disponerer.
For priser vennligst gå inn på nettsiden, www.steinsund.no 

3. samling: 6. – 8. november 2023, Stryn
Det er ikke holdt av rom i Stryn, men vi kan anbefale følgende hoteller:
Visnes Hotel, Stryn
www.visneshotel.no
Tlf 57 87 10 87, mobil 908 54 362
booking@visneshotel.no

Stryn Hotel, Stryn
www.strynhotel.no
Tlf 57 87 07 00
post@strynhotel.no