Kurs under planlegging: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng

Kurs under planlegging: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng

Nordland

Kurset er utviklet i samarbeid med Nordland fylkeskommune og knyttet nært opp til et pilotprosjekt om besøksforvaltning i fylket. Utgangspunktet for kurset er at reiselivet kan forstås som en industri som utnytter det lokale ressursgrunnlaget på linje med andre industrier som f.eks. fiskeri-, olje- og mineralnæringene. Reiseliv krever derfor en tilsvarende seriøs håndtering og forvaltning. Det foreligger ingen nasjonal strategi for besøksforvaltning for reiselivet i dag, utover Miljødirektoratets veileder for besøksforvaltning for nasjonalparker og andre store verneområder. Tilbudet om videreutdanning i «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» har som mål å bidra til å utvikle en mer helhetlig praksis med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven som ramme og med fokus på berørte lokalsamfunn.

Målet med kurset er å øke kompetanse hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv og samfunnsutvikling. Kurset vil være relevant både for kommuner som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, men også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme, hvor man kan utvikle bærekraftige reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder hvor det er aktuelt å utvikle og forbedre besøksstrategier. Det samme gjelder for f.eks. verdensarvområder og kulturminneforvaltning. 

Besøksforvaltning skal bidra til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som man skal ta vare på sårbare natur- og kulturkvaliteter og sikre at den lokale verdiskapningen blir størst mulig. Besøksforvaltning betyr at man skal sikre en bærekraftig utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur tåler, samtidig som det gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskapning. I kurset vil vi derfor utvikle kunnskap om kommunal planlegging, lokalsamfunn, dialogprosesser og stedegne natur- og kulturressurser. 

Arbeidsform

Kurset er samlingsbasert med inntil 30 studenter og omfatter tre samlinger, hver med en varighet på tre dager. Hver samling vil finne sted i en aktuell kommune, hvor det blir delt erfaringer med stedsspesifikke problemstillinger. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for gruppediskusjoner og veiledning ved bruk av bl.a. Canvas og andre digitale verktøy.

For å sikre regional forankring vil foredragsholdere fra aktuel region involveres på hver av de tre samlingene. 

Målgruppe

Målgruppen er kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet med ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv og lokalsamfunnsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten vil tilegne seg kunnskap om nye trender i reiselivet og dens påvirkning på og relasjon til berørte lokalsamfunn
  • Studenten vil få innsikt i nyere forskning på areal- og samfunnsplanlegging, samt teorier om nettverk og samstyring knyttet til helhetlig besøksforvaltning og stedsutvikling
  • Studenten vil få kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonen og hva et landskapsperspektiv kan bidra med i samfunnsplanleggingen for å styrke integrert besøksforvaltning 

Ferdigheter:

  • Studenten vil få innsikt i landskapsressursanalyse som metode for mulighetsstudier og bærekraftige strategier knyttet til kommunal planlegging
  • Studenten vil få erfaring med valg og bruk av relevante metoder knyttet til medvirkning og dialogbaserte prosesser knyttet til areal- og samfunnsplanlegging 

Generell kompetanse:

  • Studenten vil få innsikt i relevante teorier og metoder for bærekraftig besøksforvaltning og samfunnsplanlegging
  • Studenten vil tilegne seg evne til å gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver, kritisk vurdere faglig teori- og metodevalg og reflektere over egen læring 

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging og professor Morten Clemetsen, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  

Eksamen

Eksamen består av to innleveringsoppgaver. Den første oppgaven er knyttet opp til stedsspesifikke problemstillinger og gjennomføres primært i grupper, men kan også gjennomføres individuelt. Den andre oppgaven er en individuell fordypningsoppgave knyttet opp mot relevant litteratur/teori. Oppgave 1 teller 40 % og oppgave 2 teller 60 % i sluttkarakteren. Eksamen bedømmes med bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis. 

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner du på SEVUs nettside, www.nmbu.no/evu eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.