Klimaøkonomi, 10 studiepoeng (nettbasert)

Klimaøkonomi, 10 studiepoeng (nettbasert)

Økonomi

Dette kurset gir deg kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.

Kurset vil bli undervist på engelsk.
Kurset gis heldigitalt med Zoom-forelesninger som streames. Opptak legges ut umiddelbart etter forelesning. I tillegg arrangeres digitale seminarer der temaene blir diskutert.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.
Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Timeplan

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Emnets innhold

i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippsforpliktelser, global karbonpris etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene?

ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne:

  • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
  • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
  • Identifisere, analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
  • Identifisere, analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
  • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
  • Arbeide både uavhengig og parvis for å utarbeid skriftlige rapporter, ha muntlige presentasjoner og delta i faglige diskusjoner. 

Læringsaktiviteter

Forelesninger inkl. gjesteforelesere, utarbeidelse av skriftlige diskusjonsnotater alene eller i par, muntlig presentasjon og faglige diskusjoner. 

Læringsstøtte

Noe veiledning knyttet til skriving av diskusjonsnotater.

Pensum

Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler gjøres tilgjengelig på læringsplattformen Canvas.

Forutsatte forkunnskaper

Mellomnivå mikroøkonomi og grunnleggende miljøøkonomi.

Obligatorisk aktivitet

Deltakelse på to obligatoriske forelesninger (med hhv. egen og andre studenters presentasjoner). Minst ett av tre diskusjonsnotat må leveres og godkjennes. Ett av notatene skal presenteres muntlig for klassen. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. Ingen kontemulighet. 

Undervisningstid

2x2 timer forelesninger per uke til og med oktober, deretter presentasjoner av diskusjonsnotater.

Vurderingsordning

Skriftlig eksamen som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Normert arbeidsmengde

250 timer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.
Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.