Finansiering og investering, 10 studiepoeng (nettbasert)

Finansiering og investering, 10 studiepoeng (nettbasert)

Kontor

Trenger du økt kompetanse innen finansiering og investering? Dette kurset gir det den kunnskapen du trenger for å ta valg innen prosjekter som krever kunnskap både innen finansiering og investering.

Emnets innhold

Elementær finansmatematikk. Nåverdimetoden. Risiko og avkastning. Grunnleggende porteføljeteori. Kapitalverdimodellen. Prising av finansielle aktiva (aksjer, obligasjoner, opsjoner). Kapitalbudsjettering. Prosjektanalyse. Kapitalkostnader. Finansiell struktur og dividendepolitikk. Styring av arbeidskapital og likviditet. Etiske problemstillinger i finans.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende finansregnskap. Grunnleggende kostnadsregnskap. Innføring i matematikk og statistikk.

Læringsaktiviteter

Forelesninger. Øvingsoppgaver. Gruppearbeid. Gjesteforelesere

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget/bed.øk.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene-renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Forstå begrepet markedseffisiens.
 • Kunne gjøre investeringskalkyler og beslutninger for eksempelvis prosjekter
 • Forstå finansieringsvalg
 • Forstå opsjoner, futures/forwards, put-call paritet, internasjonale rentepariteter

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Forstå Kapitalverdimodellen
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.
 • Beregne nåverdi for investeringsprosjekter og drøfte risiko i investeringsbeslutninger
 • Finansieringsvalg
 • Estimere opsjonspremier og arbitrasjegevinst 

Generell kompetanse

 • Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i emnet bygger på, forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt emne ha en god forståelse av den praktiske relevansen til belyst teori.

Pensum

Utdeles ved kursstart.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

 • Obligatorisk aktivitet: Studentene skal i løpet av emnet skrive en semesteroppgave som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.
 • Vurderingsordning: Tre timers skriftlig eksamen. Denne teller 100 %.
 • Sensor: Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. 
 • Normert arbeidsmengde: 300 timer
 • Opptakskrav: GSK
 • Undervisningstid: 66 timer. 22 dobbelttimer forelesning og 11 dobbelttimer øvinger.
 • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
 • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått