Finansiering og investering, 10 studiepoeng (nettbasert)

Finansiering og investering, 10 studiepoeng (nettbasert)

Kontor

Trenger du økt kompetanse innen finansiering og investering? Dette kurset gir deg den kunnskapen du trenger for å ta valg innen prosjekter som krever kunnskap både innen finansiering og investering.

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Kurset vil bli gitt som en «blanding» forelesninger på zoom, både live og forelesninger som er tidligere tatt opp. Alt som tas opp vil bli tilgjengelig på Canvas.
Det vil bli satt opp egne «øvingsgrupper» på Zoom (faste tider), i tillegg kan oppgavene jobbes med på egenhånd.

Målguppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.
Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Emnets innhold

Elementær finansmatematikk. Nåverdimetoden. Risiko og avkastning. Grunnleggende porteføljeteori. Kapitalverdimodellen. Prising av finansielle aktiva (aksjer, obligasjoner, opsjoner). Kapitalbudsjettering. Prosjektanalyse. Kapitalkostnader. Finansiell struktur og dividendepolitikk. Etiske problemstillinger i finans.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført kurs skal studenten kunne forstå:

 • investeringsanalysens plass i finansfaget/bed.øk.
 • hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene-renteregningen/finansmatematikken.
 • hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder nettonåverdi, internrente, payback m.m.
 • hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer.
 • hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • begrepet markedseffisiens.
 • finansieringsvalg.
 • opsjoner, futures/forwards, put-call paritet, internasjonale rentepariteter.

Ferdigheter
Etter fullført kurs skal studenten kunne:

 • budsjettere kontantstrømmer.
 • anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner.
 • anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • kalkulere Betaverdier.
 • forstå og anvende Kapitalverdimodellen.
 • kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.
 • beregne nåverdi for investeringsprosjekter og drøfte risiko i investeringsbeslutninger.
 • finansieringsvalg.
 • estimere opsjonspremier og arbitrasjegevinst. 
 • gjøre investeringskalkyler og beslutninger for eksempelvis prosjekter.

Generell kompetanse

 • Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i emnet bygger på, forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt emne ha en god forståelse av den praktiske relevansen av belyst teori.

Pensum

David Hillier, Iain Clacher, Stehpen Ross, Randolp Westerfield, Bradford Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, third edition. McGrawHill. 
Annen litteratur informeres om ved oppstart. 

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende finansregnskap. Grunnleggende kostnadsregnskap. Innføring i matematikk og statistikk.

Undervisningstid

Forelesning 2 x 2 timer per uke i 11-12 uker.
Øvinger 11 x 2 timer.
Kurset vil bli gitt som en «blanding» forelesninger på zoom, både live og forelesninger som er tidligere tatt opp. Alt som tas opp vil bli tilgjengelig på Canvas.
Det vil bli satt opp egne «øvingsgrupper» på Zoom (faste tider), i tillegg kan oppgavene jobbes med på egenhånd.

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Normert arbeidsmengde

250 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk oppmøte på øvingstimer.
Studentene skal i løpet av emnet skrive en semesteroppgave som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet. Semesteroppgaven organiseres på den måten at studentene underveis i emnet leverer deler av oppgaven. Til slutt settes de ulike delene sammen og leveres som et helhetlig produkt. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.   
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.
Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Overlapp

Emnet overlapper 7,5 studiepoeng med RØP330 Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning.
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med INN200 Økonomistyring.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.