Regnskapsorganisering, regelverk og etikk, 5 studiepoeng (nettbasert)

Regnskapsorganisering, regelverk og etikk, 5 studiepoeng (nettbasert)

Kontor

Ønsker du påfyll av din kompetanse innen regnskapsorganisering, bli oppdatert på regelverk og etiske retningslinjer? Dette kurset vil gi deg oppdatert kunnskap og 5 studiepoeng på bachelornivå.

Kurset gis heldigitalt – live, og med opptak på zoom som legges ut umiddelbart etter forelesing. Kurset undervises på norsk.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Timeplan

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Emnets innhold

Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og det formelle rammeverket som regnskapsføreren må forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Herunder etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • Kjenner styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Kjenner til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter

Studenten 

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk
 • Kan reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et interkontroll-perspektiv
 • Kan reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i en regnskapsførers virksomhetsutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten 

 • Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Kan se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv

Læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsing.

Pensum

God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder.  

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskapskompetanse.

Vurderingsordning

En skriftlig digital eksamen (3,5 timer) teller 100%. A - E / Ikke bestått
Studiepoeng: 5

Normert arbeidsmengde

125 timer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden. 
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.

Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.

Forelesninger

2 timer per uke