Regnskapsorganisering, regelverk og etikk, 5 studiepoeng (nettbasert)

Regnskapsorganisering, regelverk og etikk, 5 studiepoeng (nettbasert)

Kontor

Ønsker du påfyll av din kompetanse innen regnskapsorganisering, bli oppdatert på regelverk og etiske retningslinjer? Dette kurset vil gi deg oppdatert kunnskap og 5 studiepoeng på bachelornivå.

Emnets innhold

Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og det formelle rammeverket som regnskapsføreren må forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Herunder etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskapskompetanse ervervet gjennom fagene BUS110, BUS160 og BUS210, eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten:

 • Ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • Kjenne styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Kjenne de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Kjenne generelle kontroller og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv internkontroll
 • Kjenne til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Ha kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

 • anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk
 • reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et interkontroll-perspektiv
 • reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i en regnskapsførers virksomhetsutøvelse

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv

Læringsaktiviteter

Emnet består av digitale forelesninger og oppgaveløsing. Studentene vil få tilgang til lærinsressursene via læringsplattformen Canvas. 

Kurset avsluttes med  en 3,5-timers skriftlig hjemmeeksamen.

Normert arbeidsmengde: 150 timer.

Undervisningstid:  26 timer forelesninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Pensum

God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder.  

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

 • Vurderingsordning: En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%
 • Sensor: Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget. 
 • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen: C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
 • Vurderingsform: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått