Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Natur

Kurset retter seg mot de som er interessert i prinsipiell og kritisk refleksjon over forholdet mellom mennesket og naturen. Sentrale moralske spørsmål knyttet til hvordan vi forholder oss til dyr og til miljøet vil bli drøftet ut ifra ulike verdisyn, og med henblikk på de utfordringer mennesket i dag står overfor.

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Emnets innhold

Emnet vil ta opp grunnleggende moral- og verdispørsmål omkring menneskets forhold til seg selv, til andre levende vesener og til naturen i sin helhet: Hvilken forbindelse er det mellom menneskesyn og natursyn? Teller fremtidige generasjoners behov for naturressurser like mye som nålevendes? Er det bare mennesket som har moralsk status, eller har også andre livsformer krav på vern? Hvor stor rett har mennesket til å utnytte andre organismer til egne nytteformål? Ulike sider ved dyreforsøk vil bli diskutert med utgangspunkt i bl.a. velferds- og rettighetstenkning. Forståelsen av teknologi og teknologiutvikling, herunder etiske problemer forbundet med anvendelse av bioteknologi, slik som ved genmodifisering av organismer i landbruket, vil bli drøftet. Helhetssyn på naturen vil bli diskutert, dels ut fra deres normative implikasjoner, med snever antroposentrisme og dypøkologi som to ytterpunkter, dels ut fra deres deskriptive premisser, dvs. ut ifra hvor vitenskapelig velinformerte de kan sies å være. Er det noen etisk relevant forskjell mellom menneskeskapte og "naturlige" miljøer? Hvilke sider ved naturen er det vi ønsker å bevare, og hva er begrunnelsen for dette? I denne sammenhengen vil verdsetting av miljøgoder bli tatt opp, med spesiell vekt på økonomiske kostnad-nytte-analyser og deres begrensninger. Med tanke på løsning av miljøproblemer legges det også vekt på hvordan dette kan forenes med rettferdighetshensyn, herunder spørsmålet om hvordan det "økologisk gode" samfunn arter seg. Med utgangspunkt i dagens klimaforskning vil vi komme inn på spørsmål angående bl.a. forholdet mellom vitenskap og politikk.

Læringsutbytte

Studenten skal: Få økt kunnskap om statusen til prosesser i naturen og om verdispørsmål forbundet med menneskets forhold til dyr og til miljøet. Utvikle ferdigheter mht. å analysere og reflektere kritisk over dyreetiske og miljøetiske problemstillinger, som også innebærer å kunne sette dem inn i en større naturvitenskapelig og økofilosofisk sammenheng. Oppnå generell etisk kompetanse vedr. spørsmål som angår den samfunnsmessige forvaltningen av natur og miljø, og, mer spesifikt, oppnå økt forståelse av vitenskapenes (spesielt biovitenskapenes) rolle i denne sammenhengen.

Læringsaktiviteter

Digitale forelesninger og seminarer, der det teoretiske stoffet som formidles gjennom forelesningene, anvendes på konkrete miljøetiske problemer. Arbeid med slike miljøetiske problemstillinger vil danne grunnlag for de oppgavene som gis til avsluttende eksamen.

Pensum

Eget kompendium, samt noen tekster som vil bli lagt ut i det digitale møterommet.

Forutsatte forkunnskaper

Examen philosophicum (PHI100), Examen philosophicum - seminarversjon (PHI101), Examen philosophicum - Engelsk versjon (PHI102), eller tilsvarende.

Normert arbeidsmengde

125 timer

Undervisningstid

To timer i uken: 2/3 forelesninger, 1/3 seminar. Undervisningen gis i form av forelesninger/seminarer, med mye tid satt av til diskusjon.

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. 
4-timers digital hjemmeeksamen. Eksamen bedømmes A - E / Ikke bestått.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse (linke opp nettside). Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.    
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.

Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.