Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Natur

Kurset retter seg mot de som er interessert i prinsipiell og kritisk refleksjon over forholdet mellom mennesket og naturen. Sentrale moralske spørsmål knyttet til hvordan vi forholder oss til dyr og til miljøet vil bli drøftet ut ifra ulike verdisyn, og med henblikk på de utfordringer mennesket i dag står overfor.

Emnets innhold

Emnet vil ta opp grunnleggende moral- og verdispørsmål omkring menneskets forhold til seg selv, til andre levende vesener og til naturen i sin helhet: Hvilken forbindelse er det mellom menneskesyn og natursyn? Teller fremtidige generasjoners behov for naturressurser like mye som nålevendes? Er det bare mennesket som har moralsk status, eller har også andre livsformer krav på vern? Hvor stor rett har mennesket til å utnytte andre organismer til egne nytteformål? Ulike sider ved dyreforsøk vil bli diskutert med utgangspunkt i bl.a. velferds- og rettighetstenkning. Forståelsen av teknologi og teknologiutvikling, herunder etiske problemer forbundet med anvendelse av bioteknologi, slik som ved genmodifisering av organismer i landbruket, vil bli drøftet. Helhetssyn på naturen vil bli diskutert, dels ut fra deres normative implikasjoner, med snever antroposentrisme og dypøkologi som to ytterpunkter, dels ut fra deres deskriptive premisser, dvs. ut fra hvor vitenskapelig velinformerte de kan sies å være. Er det noen etisk relevant forskjell mellom menneskeskapte og "naturlige" miljøer? Hvilke sider ved naturen er det vi ønsker å bevare, og hva er begrunnelsen for dette?

I denne sammenhengen vil verdsetting av miljøgoder bli tatt opp, med spesiell vekt på økonomiske kostnad-nytte-analyser og deres begrensninger. Med tanke på løsning av miljøproblemer legges det også vekt på hvordan dette kan forenes med rettferdighetshensyn, herunder spørsmålet om hvordan det "økologisk gode" samfunn arter seg. Med utgangspunkt i dagens klimaforskning vil vi komme inn på spørsmål angående bl.a. forholdet mellom vitenskap og politikk. Vi vil også se nærmere på spørsmålet om det finnes likevektstilstander i naturen. På hvilken måte står menneskets forstyrrelser i naturen i en særstilling i forhold til naturlige forstyrrelser? 

Forutsatte forkunnskaper

Examen philosophicum (PHI100/PHI101/PHI102) eller tilsvarende. 

Læringsutbytte

Studenten skal: Få økt kunnskap om statusen til prosesser i naturen og om verdispørsmål forbundet med menneskets forhold til dyr og til miljøet. Utvikle ferdigheter mht. å analysere og reflektere kritisk over dyreetiske og miljøetiske problemstillinger, som også innebærer å kunne sette dem inn i en større naturvitenskapelig og økofilosofisk sammenheng. Oppnå generell etisk kompetanse vedr. spørsmål som angår den samfunnsmessige forvaltningen av natur og miljø, og, mer spesifikt, oppnå økt forståelse av vitenskapenes (spesielt biovitenskapenes) rolle i denne sammenhengen.

Læringsaktiviteter

Forelesninger og seminarer med lærer til stede, der det teoretiske stoffet som formidles gjennom forelesningene, anvendes på konkrete miljøetiske problemer. Arbeid med slike miljøetiske problemstillinger vil danne grunnlag for de oppgavene som gis til avsluttende eksamen. 

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

  • Pensum: Eget kompendium 
  • Opptakskrav: GSK
  • Vurderingsordning: Skriftlig eksamen, 3 timer (100%).
  • Sensor: Ekstern evaluering av opplegget.
  • Normert arbeidsmengde: 150 timer
  • Undervisningstid: To timer i uken: 2/3 forelesninger, 1/3 seminar.
  • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): 24 timers digital hjemmeeksamen
  • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått