Økonomistyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Økonomistyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Økonomi

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene for at en virksomhet skal ha suksess. Dette kurset i Økonomistyring vil gi deg god grunnleggende kompetanse. Etter gjennomført kurs vil du kunne økonomisk analyser og vurdere konsekvenser av beslutninger.

Læringsaktiviteter

Emnet består av digitale forelesninger, videofilmer og ukentlige øvinger. Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas. 

Emnets innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter.

Tematisk er kurset delt inn i følgende hoveddeler:

 • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
 • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
 • Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
 • Budsjettering

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

Kunnskaper

Kandidaten  

 • har god kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • har god kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • har god kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • har god kunnskap om det økonomiske kretsløpet i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan sette opp kalkyler og budsjett
 • kan gjennomføre enkle investeringsanalyser
 • kan gjennomføre KostnadResultatVolum (KRV)-analyser
 • kan gjennomføre nøkkeltallsanalyse av regnskapet
 • kan anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over
 • kan forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser
 • kan vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger
 • kan kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet
 • kan forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer 

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

 • Læringsstøtte: Canvas 
 • Pensum: Terje Berg: Økonomistyring 2. utgave 2018, Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59247-9 
 • Obligatorisk aktivitet: Studentene må levere og få godkjent minst 8 av 12 obligatoriske innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år. 
 • Vurderingsordning: Avsluttende 3 timers skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%. 
 • Sensor: Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamensoppgavene. 
 • Normert arbeidsmengde: 150 timer 
 • Opptakskrav: GSK 
 • Overlapp: 5 studiepoeng overlapp BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi. 2,5 studiepoeng overlapp med BUS101 Bedriften. 
 • Undervisningstid: Det legges opp til 2 timer med digitale forelesninger og videofilmer og 2 timer til øvinger per uke. 
 • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått