Økonomistyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Økonomistyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Økonomi

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene for at en virksomhet skal ha suksess. Dette kurset i Økonomistyring vil gi deg god grunnleggende kompetanse. Etter gjennomført kurs vil du kunne økonomisk analyser og vurdere konsekvenser av beslutninger.

 Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Kurset gis heldigitalt - alle forelesninger blir tatt opp og blir tilgjengelig i Canvas og på YouTube og kan sees når man selv ønsker det. Deretter kan man gå på digitale ukentlige øvinger.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.
Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Emnets innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter.

Tematisk er kurset delt inn i følgende hoveddeler:
 • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
 • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
 • Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
 • Budsjettering

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

Etter endt kurs skal kandidaten ha god kunnskap om:  

 • grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • regnskapets grunnleggende oppbygging
 • det økonomiske kretsløpet i samfunnet

Kurset vil gi kandidater ferdigheter til å:

 • sette opp kalkyler og budsjett
 • gjennomføre enkle investeringsanalyser
 • gjennomføre KostnadResultatVolum (KRV)-analyser
 • gjennomføre nøkkeltallsanalyse av regnskapet
 • anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over
 • forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport

Kandidatene skal oppnå generell kompetanse på å:

 • trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser
 • vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger
 • kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet
 • forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer 

Læringsaktiviteter

Emnet består av digitale forelesninger, videofilmer og ukentlige øvinger. Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.

Pensum

Terje Berg: Økonomistyring 2. utgave 2018, Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59247-9 

Normert arbeidsmengde

125 timer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.   
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.
Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Overlapp

5 studiepoeng overlapp BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi.
2,5 studiepoeng overlapp med BUS101 Bedriften. 

Undervisningstid

Det legges opp til 2 timer med digitale forelesninger og videofilmer og 2 timer til øvinger per uke.
Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Obligatorisk aktivitet

Studentene må levere og få godkjent minst 8 av 12 obligatoriske innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. 
Avsluttende tre-timers skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%. 
Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.