Globale utfordringer; Dilemmaer og bedriftenes muligheter, 5 studiepoeng (nettbasert)

Globale utfordringer; Dilemmaer og bedriftenes muligheter, 5 studiepoeng (nettbasert)

Jordklode

Kurset belyser noen av de store utfordringene verden står ovenfor nå, og går inn på de mulighetene disse utfordringen bringer for små og store bedrifter. Kurset vil gi forståelse for hvordan beslutninger og strategier kan øke de langsiktige, bærekraftige resultatene.

Emnets innhold

Emnet tar utgangspunkt i virkelige scenarier (Kasus) med fokus på etiske dilemmaer og næringslivets muligheter til, og ansvar for, å bidra positivt i samfunnsutviklingen. Det vil i første hånd tas utgangspunkt i utfordringer knyttet til bærekraft. Herunder miljømessige utfordringer (økologiske utfordringer), sosiale utfordringer (digitalisering og kunstig intelligens, menneskerettigheter, barnearbeid, slavearbeid, sosiale forskjeller, migrasjon, økt nasjonalisme), og økonomiske utfordringer (skatteplanlegging, korrupsjon, handelsbarrierer).

Formålet med emnet er blant annet å vise hvordan inntjening, samfunnsansvar og miljøansvar kan gå hånd i hånd. Dette settes opp som kontrast til den tradisjonelle forestillingen om at CSR (Corporate Social Responsibility) er en «selvmotsigelse».

I tillegg vil det legges vekt på ulike tilnærminger til etiske vurderinger som må tas, hvem og hva som skal tas hensyn til, hvordan divergerende interesser skal vurderes, og hvordan man vekter ulike interessenter.  Den teoretiske hovedvekten ligger innenfor interessentteori (Freeman), shareholder-teori (Friedman og Drucker), Corporate Social Responsibility (Carroll). Sirkulærøkonomi vil også introduseres og anvendes. Mer spesifikt vil det introduseres og diskuteres temaer som miljøsertifisering og Greenwashing, ressursmangel, omdømmebygging, investeringstrender og FNs bærekraftsmål.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker bedre forståelse for hvordan bedrifter kan bidra til en mer bærekraftig verden og samtidig sikre langsiktig inntjening.

Dette emnet er primært for studenter på bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON), bachelor i økonomi og administrasjon (B-ØA) og master i entreprenørskap og innovasjon (M-EI). Emnet vil blir undervist på engelsk.

Opptakskrav

Man kan søke opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Generelle læringsmål:

Studenten skal kunne:

1) innhente, analysere, vurdere, og formidle informasjon
2) vise evne til selvstendig refleksjon
3) opparbeide etisk oppmerksomhet og beslutningsevne
4) presentere og forsvare egne posisjoner

Kunnskapsmål:

Studenten skal ha kunnskap om

1) forskjellige forståelser av bedrifters samfunnsansvar i relasjon til bærekraft.
2) samfunnsmessige utviklingstrekk som miljøutfordringer, robotisering, globalisering og korrupsjon.
3) hvordan og hvorfor bedrifter tilpasser seg samfunnsmessige utviklingstrekk som nevnt over.
4) verktøy (CSR, Trippel Bunnlinje, TSI) som benyttes for å forstå og håndtere utfordringer relatert til samfunnsmessige utviklingstrekk som nevnt over.
5) etiske dilemma som ansatte kan bli stilt overfor i denne sammenheng (interessekonflikter,  motstridende etiske plikter, vekting av berørte parter)

Ferdighetsmål:

Studentene skal kunne

 1) samarbeide i grupper
2) vise evne til å se kompleksitet, synergier og trade-offs mellom ulike mål.
3) bruke digitale verktøy for innhenting av informasjon
4) utvise kritisk kildevurdering
5) presentere gruppearbeid i plenum, på engelsk

Læringsaktiviteter

Emnet undervises på engelsk og vil foregå som en kombinasjon av teoretiske forelesninger, forelesninger fra næringslivsledere som fokuserer på hva som kan gjøres og hva som har blitt gjort i praksis, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og plenumsdiskusjon. 

Pensum

  • FNs bærekraftsrapporter (Utvalg)
  • Debbie Haski-Leventhal (2018). Strategic Corporate Social Responsibility Tools and Theories for Responsible Management, SAGE Publications 408 Pages

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på 90 % av undervisningen. Obligatoriske gruppeinnleveringer og presentasjoner i plenum, som må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Undervisning vil gjennomføres nettbasert.

Vurderingsordning

Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100 % av karakteren i emnet.

Sensor

Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen. 

  • Normert arbeidsmengde: 150 timer
  • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
  • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått