Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Organisajonspsykologi

Dette er et innføringskurs i organisasjonspsykologi. Det gir grunnleggende innsikt i hvordan psykologiske teorier og rammeverk kan anvendes for å forstå adferd i organisasjoner. Det gir også et grunnlag for å kunne velge hensiktsmessige metoder for å forbedre ansattes trivsel og produktivitet.

02.07.20 - kurset et fulltegnet.

---

Emnets innhold

Emnet gir en innføring i teorier og metoder innenfor organisasjons- og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team. 

Forutsatte forkunnskaper

Generell studiekompetanse. 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales også å ha tatt grunnleggende kurs i organisasjonsteori og samfunnsfaglig metode og /eller statistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasjonspsykologien
 • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
 • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner

Ferdigheter 

 • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger
 • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
 • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner

 Andre undervisningsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av psykologiske aspekter/prosesser i arbeidslivet
 • Økt motivasjon til å lære mer om fagområdet 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid som gjennomføres ved bruk av verktøyet Zoom. Gjennomføring av små eksperimenter og studier med anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Aktiv deltakelse er forventet.  

Pensum

Digitalt kompendium (gratis tilgjengelig).

Obligatorisk aktivitet

Emnet har obligatorisk aktivitet, som er å delta i et forskningsprosjekt innenfor kognitive psykologi/beslutningsteori. Aktiviteten tar ca. 30 minutter og gjennomføres på nett. Formålet med aktiviteten vil bli beskrevet i en av forelesningene. 

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

 • Vurderingsordning: Avsluttende skriftlig eksamen på nett på 3,5 timer, teller 100%. 
 • Sensor.: Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen.
 • Normert arbeidsmengde: 150 timer. 
 • Eksamen: Online hjemmeeksamen
 • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

 Undervises på språk: NORSK
(NO=norsk, EN=Engelsk)