Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Organisajonspsykologi

Dette er et innføringskurs i organisasjonspsykologi. Det gir grunnleggende innsikt i hvordan psykologiske teorier og rammeverk kan anvendes for å forstå adferd i organisasjoner. Det gir også et grunnlag for å kunne velge hensiktsmessige metoder for å forbedre ansattes trivsel og produktivitet.

Dette er et intensivkurs - se timeplanen!

Kurset gis heldigitalt – live på zoom. Frivillig deltakelse på forelesningene. Undervisningsmateriale legges ut umiddelbart etter forelesing. Det er ikke mulig å se forelesninger i opptak. Kurset undervises på norsk.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Emnets innhold

Emnet gir en innføring i teorier og metoder innenfor organisasjons- og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team.  

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasjonspsykologien
  • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
  • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner

Ferdigheter 

  • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger
  • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
  • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner

Læringsaktiviteter

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid som gjennomføres ved bruk av verktøyet Zoom. Gjennomføring av små eksperimenter og studier med anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Aktiv deltakelse er forventet.  

Tentativ plan for forelesninger:
Tirsdag 17. august kl. 12-14
Torsdag 19. ausugt kl. 12-14
Mandag 23. august kl. 12-14
Onsdag 25. august kl. 12-14
Fredag 27. august kl. 12-14
Mandag 30. august kl. 12-14
Onsdag 1. september kl. 12-14
Fredag 3. september kl. 12-14 

Pensum

Digitalt kompendium (gratis tilgjengelig).

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales grunnleggende kunnskap i organisasjonsteori og samfunnsfaglig metode.

Obligatorisk aktivitet

Emnet har obligatorisk aktivitet, som er å delta i et forskningsprosjekt innenfor kognitive psykologi/beslutningsteori. Aktiviteten tar ca. 30 minutter og gjennomføres på nett. Formålet med aktiviteten vil bli beskrevet i en av forelesningene.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler mandag 6. september kl. 09:00-12:30. Avsluttende skriftlig eksamen på nett på 3,5 timer, teller 100%.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.    

Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.

Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre

Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 3. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.

Normert arbeidsmengde

125 timer

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Nicolay André Melsæter Worren 

Ansvarlig fakultet

Handelshøyskolen