Kurs om kommunal og fylkeskommunal planstrategi

Kurs om kommunal og fylkeskommunal planstrategi

Flyfoto

Alle kommuner og fylkeskommuner skal lage en planstrategi i løpet av ett år etter kommune- og fylkestingsvalget (kap. 7 og 10 i plan- og bygningsloven). Kravene til planstrategien kan håndteres på ulike måter, avhengig av utfordringene i kommunene og fylket, og hva de politiske ambisjonene er. Kurset skal gi kursdeltagerne en bedre forståelse for hva en planstrategi er, og hvordan den kan og bør utformes.

Grunnlaget for planstrategien er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling (langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet) og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I tillegg skal oversikten over faktorer som påvirker folkehelsen brukes som grunnlag for planstrategien, jfr. Folkehelselovens §§ 6 og 21. De statlige forventningene til kommunal og fylkeskommunal planlegging (vedtatt 14. mai 2019) vil også være et viktig grunnlag for planstrategiene. 

Kurset vil ta for seg problemstillinger og utfordringer i arbeidet med planstrategiene:

  • Krav i lov og forskrifter knyttet til innhold og prosess (plan- og bygningsloven, folkehelseloven m.m.)
  • Kunnskapsgrunnlaget for planstrategiene – geografiske og statistiske data, folkehelseoversikten, andre analyser og oversikter.
  • Statlige krav og forventninger – Statlige retningslinjer, Statens forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging, FNs bærekraftmål, sentrale stortingsmeldinger m.m.
  • Aktuelle metoder for medvirkning og engasjement – Metoder for informasjonsformidling, innhenting av synspunkter, dialog og samråd.

Kurset vil bestå av foredrag, presentasjon av eksempler og drøftinger i grupper og plenum. Det er et mål å bidra til et faglig nettverk mellom kommuner, fylkeskommuner og forskere på universitetet. 

Kurset vil omfatter både kommunale tjenester, næring og arbeidsplasser, befolkningsutvikling, folkehelse, organisasjonsutvikling, arealbruk og klimaspørsmål. Kurset er særlig rettet mot små og mellomstore kommuner. 

Studentene vil få tilgang til presentasjoner, artikler og annet fagstoff via læringsplattformen Canvas. 

Kursansvarlige

Gunnar Ridderström er utdannet sivilarkitekt med erfaring fra kommunal og fylkeskommunal planlegging, og Statens vegvesen. Han er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU og underviser i arealplanlegging og byforming. 

Anne Therese Anvik er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har en master i urbanisme fra Design og arkitekturhøgskolen i Oslo. Hun har jobbet med kommunal planlegging i Oslo, Larvik og Sandefjord. I tillegg har hun jobbet med Regional plan for folkehelse i Vestfold. Siden november 2017 har hun vært kommuneplanlegger i Sandefjord kommune.