Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng

Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng

Ganttdiagram

Kravene til å velge riktig prosjekt for å oppnå endringer er store, enten vi arbeider i privat næringsliv eller offentlig sektor. Ofte ser vi at resultatet eller nytten av prosjektet kunne vært langt bedre hvis vi hadde tatt oss tid til å vurdere forskjellige løsninger ut fra de spesifikke behov virksomheten har. For å få fullt utbytte av dette kurset, bør du bringe med deg en egen problemstilling eller idé som danner grunnlaget for ditt eget arbeid på kurset.

16.03.20 - Grunnet situasjonen i Norge, er dette kurset utsatt. Når situasjonen har normalisert seg, vil vi sette nye datoer. Du kan allerede nå registrere deg og melde din interesse for kurset. Det er helt uten forpliktelser for deg. Du vil da motta epost fra oss når vi starter å markedsføre kurset igjen.

---

Dette kurset gir deg verktøy og metoder for å analysere, utvikle, utrede og vurdere dine alternativer før du utarbeider og ferdigstiller planen for prosjektet. Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med egen ide og utarbeide plan for eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt veiledning på arbeid med eget prosjekt. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring eget prosjekt.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er involvert i idéskaping, forbedringsarbeid, kravspesifikasjon, skal vurdere forskjellige løsningsforslag og/eller skal utrede et prosjekt. Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, utviklere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet vil ha stor nytte av kurset. 

Læringsmål

Etter kurset skal du:

 • ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved forstudie og planleggingen av prosjekter
 • ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på følgende:
  • prosjekt i tidlig fase - fra idé til initiering
  • kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering, alternativanalyse og konseptevaluering
  • kunnskap om hvordan skape eierskap og engasjement i oppstartfasen av prosjektet
  • kunnskap om tid og ressursplanlegging, kalkulering, budsjettering og risikovurdering
 • ha fått kunnskap slik at de kan utarbeide en prosjektplan for eget prosjekt gjennom bruk av egnet verktøy 

Kurset gis av

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi. Lærere på kurset vil være Arnstein Moe, Tor Kristian Stevik og Asmamaw Tadege Shiferaw.

Foreløpig program

Dag 1

 • Forstudiet – idéfasen – problemdefinisjon
 • Idéutvikling
 • Kvalitetssikring av ideene
 • Krav til tidligfasevurdering
 • Systemanalyse
 • Grovsiling av løsningsforslag basert på krav
 • Identifisering av usikkerhet

Dag 2

 • SWOT-analyse
 • Interessentanalyse
 • Nytte/kostnadsvurdering
 • Kvantitative vurderinger basert på nåverdiberegninger
 • Kvalitative vurderinger og vekting av disse
 • Flermålsanalyse
 • Valg av løsning

Dag 3

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Prosjektets fundament og rammer Prosjektdirektivet
 • Tid og ressursplanlegging
 • Bemanning og anskaffelse av ressurser

Dag 4

 • Milepælplanlegging, resultatområder og delmål
 • Organisering av prosjekter ved hjelp av ansvars­kart
 • Prosjektøkonomi
 • Risikovurdering i prosjektperioden
 • Kvalitetssikring og styring 

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00.

Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeoppgave knyttet til sentral teori i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Hjemmeoppgaven leveres på nettet, og fristen er 25. juni 2020. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet. Obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom kursperioden må være godkjent.  

Det kreves minst 80% frammøte på kurset. 

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.