Fra idé til prosjekt - et nettbasert kurs innen prosjektledelse, 5 studiepoeng

Fra idé til prosjekt - et nettbasert kurs innen prosjektledelse, 5 studiepoeng

Ganttdiagram

Kravene til å velge riktig prosjekt for å oppnå endringer er store, enten vi arbeider i privat næringsliv eller offentlig sektor. Ofte ser vi at resultatet eller nytten av prosjektet kunne vært langt bedre hvis vi hadde tatt oss tid til å vurdere forskjellige løsninger ut fra de spesifikke behov virksomheten har.

 

Kurset er helt nettbasert, og du arbeider med stoffet når det passer for deg. Det består av forelesninger, test deg selv oppgaver, litteratur som skal leses, en obligatorisk innleveringsoppgave underveis i kurset og til slutt innlevering av en prosjektoppgave som teller som eksamen. I forkant av de to innleveringene setter vi opp zoom-møter for de som ønsker å være med på det. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet vårt.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er involvert i idéskaping, forbedringsarbeid, kravspesifikasjon, skal vurdere forskjellige løsningsforslag og/eller skal utrede et prosjekt. Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, utviklere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet vil ha stor nytte av kurset. 

Noen viktige datoer

20 mai. Påmeldingsfrist for kurset
7. juni. Vi starter kurset
1. september. Frist for innlevering av første oppgave
15. november. Frist for innlevering av eksamensoppgave

Læringsmål

Etter kurset skal du:

 • ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved forstudie og planleggingen av prosjekter
 • ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på følgende:
  • - prosjekt i tidlig fase - fra idé til initiering
  • - kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering, alternativanalyse og konseptevaluering
  • - kunnskap om hvordan skape eierskap og engasjement i oppstartfasen av prosjektet
  • - kunnskap om tid og ressursplanlegging, kalkulering, budsjettering og risikovurdering
 • ha fått kunnskap slik at de kan utarbeide en prosjektplan for eget prosjekt gjennom bruk av egnet verktøy  

Noen av temaene

 • Hva er et prosjekt, og hva er en organisasjon
 • Prosjektmodell og typer prosjekter
 • Roller, ansvar, organisering og mulige fallgruver
 • LEAN og Agile metoder
 • Idéfasen, hensikt og mål
 • Hva er et konsept, konseptvalgutreding
 • Prosjektmodell – Statens prosjektmodell
 • Behovsanalyse, mål og krav
 • Målhiarki, mulighetsrommet og alternativanalyse
 • Flermålsanalyse
 • Nyttefunksjonsbasert metode
 • Forskjellige sjekklister for idé- og prosjektinitiering
 • Rangeringsmetode
 • Innhold i et prosjektforslag
 • Analysere nåsituasjonen og mål
 • SWOT-analyse
 • Målbilde
 • Hendelsesusikkerhet, risiko/muligheter
 • Prosjektets omfang – WBS
 • Effektanalyse
 • Nytte/kostnadsanalyse
 • Payback  - metoden
 • Målrettet prosjekstyring, prosjektdirektivet, mIlepælplan og tids- og ressursplanlegging
 • Prosjektansvarskart
 • Usikkerhet tid og kost
 • Kvalitet i planleggingen

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på telefon 67230300.

For å kunne levere eksamensoppgaven, må du ha fått godkjent den obligatoriske innleveringsoppgaven.