Kurs under planlegging: Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp

Kurs under planlegging: Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp

Plukking av søppel

Kurset er fulltegnet! Hvis du ønsker å motta invitasjon til neste kurs, så gå inn på "Meld din interesse"-lenka på høyre side og skriv inn navn og epostadresse.

Norge skal møte utfordringene og mulighetene knyttet til overgang til en sirkulær økonomi nasjonalt og globalt, med langt sterkere fokus på ressurseffektivitet, kretsløpstenking og bærekraftig innovasjon. NMBU har i samarbeid med Avfall Norge og REdu-programmet, startet et videreutdanningsprogram innenfor sirkulærøkonomi med en tverrfaglig basis. Dette kurset er skreddersydd for deg som vil styrke din teoretiske og praktiske forståelse av sirkulærøkonomiens grunnelementer, og gjennom studiepoeng fra NMBU få en plattform for nye kurs som vil bygge videre på kunnskapen fra dette kurset.

Emnet vil gi deg en introduksjon til og generell kompetanse knyttet til å koble sammen et teoretisk pensum mot en praktisk tilnærming rundt forbedring/utvikling av egen virksomhet relatert til sirkulærøkonomien. Du vil gjennom å skrive en semesteroppgave få kjennskap til hvordan utforme en rapport fra et faglig ståsted, med fokus på bakgrunn, mål, metodikk og datagrunnlag samt resultater og diskusjon. Innhenting av oppdatert og relevant litteratur fra pensum og fra andre kilder som grunnlag for oppgaven vil også være en generell kompetanse du kan ta med seg i videre arbeid.

Målgruppe

Kurset vil være et overbyggende introduksjonskurs til viktige temaer i sirkulærøkonomien, og alle som arbeider med håndtering og behandling av avfallsressurser, som skaper nye produkter basert på avfallsressurser, utstyr for innsamling og behandling mm. Kurset er like relevant for deg som jobber i offentlig og privat avfallsvirksomhet, hos produsenter av produkter basert på avfallsressurser eller biprodukter/restråvarer, konsulenter, forvaltningsmyndighet lokalt, regionalt eller nasjonalt mfl.

Kurset er basert på en nettbasert læringsplattform (Canvas) som benyttes mellom samlingene. Deltakerne må derfor ha tilgang til Internett. 

Læringsmål

I kurset vil du få innføring i og kunnskap om avfallspolitikk og regelverk forvaltning av avfallsressurser og om bærekraftig utnyttelse av ressurser i avfallet. Fokus vil være på metodikk og modeller for avfallslogistikk, og beregning av klimanytte knyttet til behandlingsløsninger for avfall. Du vil få kunnskap om avfallslogistikk og transportens betydning for optimale verdikjeder, og hvordan virksomheter i avfallssektoren kan bli en del av den sirkulære økonomien og det grønne skiftet. Du får også oversikt over hvordan anvendelse av gjenvunnet materiale påvirker miljø- og ressurseffektiviteten til nye produkter, og hvilke krav som stilles for å kunne bruke disse materialene i ulike typer produkter. De ulike aktørenes rolle i avfallssystemet, herunder kommunenes og materialselskapenes funksjon vil bli gjennomgått, så vel som alternative modeller for å organisere avfallssektoren.

 

Opplegg og arbeidsmåter

Forelesninger og gruppeoppgaver på til sammen 3 dagssamlinger gjennom kurset, der minst to vil være på moderne anlegg for avfallshåndtering. I tillegg vil kurset bestå av selvstudium og skriving av semesteroppgave. For å få godkjent kurset må deltakerne ha et oppmøte på minimum 80% av samlingstiden. 

Tre endagssamlinger med følgende temaer:

Samling 1: 

Hva er sirkulær økonomi og hvordan bidrar virkemidlene til bærekraftig avfallshåndtering og verdiskaping?

 • Hvorfor skal avfallsressurser gå i kretsløp?
 • Virkemidler for forvaltning av avfallsressurser nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Avfallssektoren i Norge – oppgaver, roller, organisering og verdiskaping
 • Internasjonal avfallspolitikk og regelverk

 Samling 2:

Hvilke avfallsressurser har vi i Norge og hvordan bør de behandles og utnyttes i et bærekraftperspektiv?

 • Avfallsregnskapet i Norge – metodegrunnlag for statistikk med tilhørende verktøy
 • Miljø- og ressursregnskap for avfallshåndtering – bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ulike typer ressurser
 • Kvalitetskrav til avfallssystemer -  funksjonell effektivitet vs. teknisk effektivitet
 • Fremtidens avfallstyper og -avfallssystemer – nye krav, utfordringer og muligheter

 Samling 3:

Hvordan sikre effektiv innsamling av og utnyttelse av avfallsressurser?

 • Ulike teknologier og løsninger for sortering av avfall
 • Avfallslogistikk i et miljø- og økonomiperspektiv
 • Riktig teknologi for behandling og utnyttelse av avfallsressurser

 

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er (deltids)professor ved NMBU Ole Jørgen Hanssen. Ole Jørgen Hanssen har i over 30 år vært ansatt i Østfoldforskning som direktør og seniorforsker, og var i perioden 1997-2004 engasjert som professor II ved «Program for Industriell Økologi» ved NTNU. 

 

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave skrevet om et selvvalgt tema. Oppgaven skal være på ca. 30 sider. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er ca. 1 måned etter 3. samling. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått. 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her (lenke ikke virksom her), eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Deltakere som velger å ikke levere semesteroppgave, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis.