Urbant landbruk: en verktøykasse for jordbruk i byen, 10 studiepoeng

Urbant landbruk: en verktøykasse for jordbruk i byen, 10 studiepoeng

Dyrk byen

Ønsker du å lære mer om fordelene ved urbant landbruk og hvordan det kan tilrettelegges for urbant landbruk i byutviklingen? NMBU tilbyr nå et spennende, nytt kurs som del av forskningsprosjektet Cultivating Public Spaces. Kurset er delvis finansiert av prosjektet og har et begrenset antall plasser.

20.08.19: Kurset er fulltegnet.

---

Kurset tar for seg ulike trinn i byutvikling. Hvordan kan byplanlegging tilrettelegges for urbant landbruk? Hvordan kan landbruk fysisk integreres i inkluderende byrom? Hvordan kan folk motiveres til å dyrke i byen? Hvordan kan dyrkning lykkes i byrom? Hvordan kan det som dyrkes koble større deler av den urbane befolkningen til urbant landbruk?

Ambisjonen med dette kurset er å identifisere hvordan urbant landbruk kan implementeres i moderne byutvikling. Hensikten er å avdekke utfordringer, muligheter og relevant erfaringer som til sammen kan utgjøre en verktøykasse/modell som kan bidra til å sikre bedre integrasjon av urbant landbruk i dagens byplanlegging. 

Arbeidsform

Kurset er basert på samskaping av kunnskap. Spørsmålene ovenfor dekkes gjennom foredrag fra forskjellige fagfolk, befaringer på urbane landbruksinitiativer samt analyser og prosjektarbeid utført av studentene selv. Studentene skal jobbe individuelt og i grupper med veiledere for å beskrive og utvikle en verktøykasse med utgangspunkt i reelle problemstillinger. Verktøykassen kan utvikles videre, og det er et mål at den skal kunne tas i bruk av byutviklere og initiativtakere innen urbant landbruk. 

Kurset består av en kombinasjon av fysiske samlinger/workshops og nettbaserte sesjoner. 
Samlinger vil bestå av foredrag, besøk på urbane landbruksprosjekter og prosjektarbeid med veiledere. Obligatorisk pensum vil gi innføring i teori knyttet til byrom og urbant landbruk samt eksempler til inspirasjon for arbeidet med verktøykassen. Mellom samlingene skal studentene holde kontakt via en nettbasert plattform, der de får tilgang til flere foredrag med eksempler fra utland, samt med et diskusjonsforum strukturert rundt det obligatoriske pensumet. Prosjektarbeid skal utføres med utgangspunkt i ekte case som problembasert læring. 

Undervisningen foregår på både engelsk og norsk. 

Målgruppe

.
.
Foto
Deny Ruggeri
Hovedmålgruppen er landskapsarkitekter, arkitekter, planleggere og saksbehandlere fra offentlig sektor. Det kreves bachelorgrad i landskapsarkitektur, arkitektur, planlegging eller andre byutviklingsrelaterte felt. 

Dette kurset er delvis finansiert av forskningsprosjektet Cultivating Public Spaces: Urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities. Det er et begrenset antall plasser på kurset.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om:

 • generelle teorier og forståelser av urbant landbruk og byrom
 • måter å gjennomføre urbant landbruk i forskjellige kontekster
 • utfordringer og muligheter for bærekraftig urbant landbruk i en norsk kontekst
 • strategier og taktikker for å integrere urbant landbruk i byutvikling 

Kurset skal gi deltakerne ferdigheter i å:

 • anvende kunnskap og bidra til nyetablering av urbane landbruksinitiativer
 • samarbeide på tvers av disipliner for å samskape kunnskap og utformingsløsninger for urbant landbruk
 • samarbeide, samhandle, og sam-designe med aktører innen urbant landbruk
 • analysere og designe fysiske løsninger og driftsplaner for urbant landbruk
 • formidle kunnskap gjennom å skrive en rapport om resulterende verktøykasse 

Kurset skal sette deltakerne i stand til å:

 • reflektere over og forbedre sin profesjonelle praksis
 • analysere og se kritisk på sitt arbeid opp mot eksisterende teori, metoder og tolkninger innen byutvikling
 • analysere og tenke kritisk om forskjellige informasjonskilder
 • anvende kunnskap i profesjonell praksis
 • reflektere over aktuelle fagetiske problemstillinger 

Tid og sted

Nettsamlinger:

 1. nettsamling: 27. august 2019, kl. 16.30 - 18.00
 2. nettsamling: 17. september 2019, kl. 16.30 - 18.00
 3. nettsamling: 1. oktober 2019, kl. 16.30-18.00
 4. nettsamling: 12. november 2019, kl 16.30 - 18.00

Fysiske samlinger:

 1. samling: 4. – 5. september 2019
 2. samling: 16. – 18. oktober 2019
 3. samling: 8. – 10. januar 2020 

Nettbasert veiledning:

 1. veiledning: 24. september 2019, 16.30 - 18.00 
 2. veiledning: 29. oktober, 2019 16.30 - 18.00
 3. veiledning: 3. desember 2019, 16.30 - 18.00

De fysiske samlingene arrangeres i Oslo i lokalene til NMBU Campus Adamstua (Ullevålsveien 72) og Oslo Nabolagshager (Schweigaards gate 34C). Nettsamlingene vil gjennomføres i Adobe Connect.

Forelesere

Deni Ruggeri is is Associate Professor of Landscape Architecture and Spatial Planning at NMBU. His research focuses on citizen engagement in planning and design, sustainable urban design, landscape-based strategies for community development, and place attachment in residential neighborhoods. Prof. Ruggeri holds a Ph.D. in Landscape Architecture from the University of California, Berkeley and graduate degrees in both Landscape Architecture and City Planning from Cornell University. He has practiced landscape architecture and community design internationally, and since 2008 he has been a partner in a Participant Action Research initiative, which is seeking to re-envision the future of Zingonia, one of Italy’s only New Towns. 

 

 

Arild Eriksen runs the architecture firm Fragment in Oslo. Fragment works primarily with the resident-developed, participatory city design. His goal is to allow citizens to have a stronger impact on the built environment and the planning processes connected to its transformation. He has been teaching at the Bergen School of Architecture and the Oslo School of Architecture, as well as at NMBU.  His experience with urban agriculture includes being a beekeeper and developer for the application Sanke, a mapping tool for urban foragers. 

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig er Arild Eriksen, Deni Ruggeri og Melissa Murphy, Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU i samarbeid med partnere fra NMBU prosjektet Cultivating Public Spaces: Urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities.

Eksamen

Innlevering av individuell prosjektoppgave som bedømmes bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis. 

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for realkompetanse finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.