Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng

Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng

Beitende kyr

Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Norsk jordbruk ligger allerede i front, og jordbrukssektoren har redusert egne klimagassutslipp over flere tiår. Kurset vil gi kunnskap om både kilder til og betydningen av utslipp av klimagasser fra jordbrukssektoren samt en innføring i ulik metodikk for beregning av klimagassutslipp, inkludert nasjonalt utslippsregnskap for jordbruket til FNs klimapanel og gårdsmodeller/Klimakalkulatorer.

24.03.2023: Det er et tilstrekkelig antall deltakere på kurset, så det vil bli gjennomført som planlagt. Det er noen få plasser igjen, så det er fortsatt mulighet for å melde seg på. Vi vil ikke kunne garantere at du får hotellrom etter 26. mars 2023.

 

Dette er et innføringskurs der man tar for seg generelle problemstillinger, men også gir en viss fordypning både mot klimagassutslipp fra husdyr- og planteproduksjon. Innføringskurset vil igjen danne grunnlaget for et spesialiseringskurs, der man får en mer inngående innføring i bakgrunnen for og bruk av gårdsmodeller for utslipp av klimagasser. Dette er et kurs som både skal gjøre rådgiverne bedre rustet til å gi råd til bøndene i Norge som ønsker å ta gode klimavalg for sitt bruk og sin produksjon og skal gi ansatte i kommuner, fylker, skoleverk og direktorater innsikt i utslipp fra jordbrukssektoren.

Målgruppe

Primær målgruppe for kurset er rådgivere i landbruket som arbeider med spørsmål relatert til klimatilpasning og utslipp av klimagasser fra landbruket, samt for ansatte i kommuner, fylker, skoleverk og direktorater som arbeider med / er interessert i landbruk og klima. 

Forhåndskunnskap

Det forventes høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen naturvitenskapelige fag. Erfaring fra arbeid med landbruk og miljø er en fordel. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å gå spesialiseringskurset seinere. 

Kursets innhold

 • Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren 
 • Hvordan skal plante- og husdyrproduksjonen tilpasse seg endret klima?
 • Utslippsregnskap for klimagasser - hvordan er de bygd opp? Hva er med og hva er ikke med?
 • Klimagasser fra planteproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene.
 • Klimagasser fra husdyrproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene. 
 • Utslippsreduksjoner fra jordbruket - politiske målsettinger og strategier
 • Utslippsreduksjon fra jordbruket - næringas målsettinger og strategier 
 • Status innen forskning; potensial og strategier for å redusere utslipp av klimagasser fra plante- og husdyrproduksjonene 
 • HolosNor-modellene for beregning av klimagasser – hovedprinsippene for det faglige grunnlaget for landbrukets Klimakalkulator
 • Landbrukets Klimakalkulator, Landbrukets Klimaselskap og prosjektet "Klimasmart landbruk"
 • LULUCF (skog og arealbruksendring); regelverk og metodikk, konsekvenser av arealbruksendringer og klimatiltak. 
 • Biogass fra jordbruket; kilder og potensiale
 • Myrareal - ressurs eller klimaproblem?

Læringsmål

Det overordna læringsmålet er å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om klimagasser til å bidra direkte eller indirekte i arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Etter kurset skal deltagerne kunne gjøre rede for:

 • De viktigste klimagassene fra jordbruket, deres virkemåte, produksjon, kilder og kvantitativ betydning
 • Forventet utvikling i klima og konsekvenser på plante- og husdyrproduksjonene, tilpasning av produksjonene til et endret klima
 • Hovedtrekkene i oppbyggingen av utslippsregnskaper på ulike nivå
 • De viktigste tiltakene for å begrense utslippene av klimagasser fra jordbruket
 • Målsettinger for utslippsreduksjoner og strategier for å nå disse målsettingene
 • HolosNor-modellene - hovedprinsippene i oppbygging og bruk i praksis

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Stine Samsonstuen ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forelesere og veiledere er forskere fra NMBU, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Universietet i Oslo (UiO), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Miljødirektoratet og prosjektet Klimasmart Landbruk.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av obligatorisk fysisk samling, nettressurser, digitale spørretimer og selvstudium. Det er én fysisk samling à 2 dager. Kurslitteratur vil være tilgjengelig i forkant av samlingen. 

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en obligatorisk innleveringsoppgave. Karakter: bestått/ikke bestått.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset forøvrig (dvs. minimum 80% oppmøte), vil få utstedt et kursbevis.

Overnatting

Kurset holdes på Thon Hotel Ski (Jernbaneveien 8, 1400 Ski).

Reservasjon av rom for overnatting gjøres samtidig som påmelding til kurset. Fullpensjon på Thon Hotel Ski koster kr 2 685 og inkluderer overnatting i enkeltrom m/ frokost, lunsj (ekskl. drikke) og middag (ekskl. drikke).  I tillegg kommer dagpakke for dag 2.  Trenger du overnatting fra kvelden før, så koster enkeltrom med frokost kr 1 430 kr.  Kursdeltakere som ikke bor på hotellet betaler en obligatorisk dagpakke på kr 815 per dag. Hvis dagdeltakere ønsker å delta på middagen, så koster dette i tillegg kr 425 (ekskl. drikke). 

Priseksempel 1 - deltaker kommer til hotellet 25. april og trenger tilknytningsdøgn, fullpensjon for 1. døgn og dagpakke for dag 2, må betale  (1 430 kr + 2 685 kr + 815 kr) 4 930 kr.
Priseksempel 2 - deltaker som har privatinnlosjering, men ønsker å delta på middagen i tillegg til begge kursdagene må betale (815 kr + 815 kr + 425 kr) 2 055 kr.

Kursdeltakere gjør opp med hotellet før avreise. Dette gjelder både de som har fullpensjon og de som har benyttet seg av dagpakker.