Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis

Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis

- videreutdanningskurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer, 10 studiepoeng

Glad kalv

Veterinærer har en unik mulighet til å optimalisere helse, velferd og produksjon i en husdyrpopulasjon. Dette kurset tar sikte på å stimulere veterinærene til å starte med besetningsmedisin slik at dette kan bli en større andel av den daglige praksisen. I tillegg vil kurset også til å bidra til faglig oppdatering innen sentrale emner i storfepraksis. Emner i dette kurset omhandler i hovedsak jurhelse, klauvhelse, fruktbarhet og kalvehelse. Ved å møtes 4 ganger i løpet av 2 år, vil det bli gode muligheter til å utveksle erfaringer fra praksis med andre veterinærer.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er veterinærer. 

Innhold

Kurset består av fire samlinger. Hver samling går over to dager. For å få godkjent kurset, må man ha 80% deltakelse. Deltakere som ønsker å ta studiepoeng, må levere en rapport fra et besetningsbesøk etter hver samling og få den godkjent.  De som deltar på alle samlingene, men ikke leverer rapport til samlingene vil få kursbevis etter siste samling. Besetningsmedisin vil være en rød tråd i alle kurssamlingene og målet er å bidra til en stegvis kunnskapsoppbygging innen de fire temaene.

Samling 1: Jurhelse, 14.-15. juni 2023 - Thon hotel Ski
Temaer for samlingen vil være introduksjon til besetningsmedisin, og da fokus på innslag, struktur, styringsverktøy, besetningsdata og besetningsrådgivning der jurhelse vil bli brukt som et eksempel. Andre tema som dekkes er ulike typer mastitter, mastittbakterier, diagnostikk, behandling, profylakse og risikofaktorer for mastitt.

Samling 2: Klauvhelse, miljø og oppstalling, 1.-2. november 2023 - Campus NMBU, Ås
Samlingen vil omhandle smittsomme og hornvekstrelaterte klauvsjukdommer inkludert diagnostikk, behandling og forebyggende tiltak, korrekt klauvskjæring, gulv og klauvhelse og besetningsrådgivning.

Samling 3: Fruktbarhet / Reproduksjon, 6.-7. mars 2024
Temaer for samlingen vil bli styringsverktøy, besetningsdata, besetningsrådgivning, fôring og fruktbarhet, sykdommer i kjønnsorganene, behandling, økonomi og fruktbarhet.

Samling 4: Kalvehelse, 30.-31. oktober 2024
Samlingen vil ta for seg hvordan øke kalvehelsen ved å optimalisere råmelk og immunitet, fôring og oppstalling av kalv, samt hvordan håndtere de vanligste sykdommer (diagnostikk, behandling, redusere forekomst av risikofaktorer) hos kalv.

Læringsmål

Kunnskap
  • Innsikt i hvordan man kommer i gang med besetningsmedisin
  • Inneha kunnskap om hvordan gjennomføre et besetningsbesøk i en melkekubesetning
  • Forstå hvordan prinsipper innen forebyggende helsearbeid kan brukes for å forbedre helse, velferd og produktivitet i en melkekubesetning
  • Utvikle kunnskap om hvordan en kan gjøre velbegrunnede beslutninger i tråd med produsentens ønsker
  • Lære om hvordan justere og forbedre besetningen (helsestyring) over tid igjennom systematisk analyse av relevante data, sammen med regelmessige objektive observasjoner av dyr og deres miljø
  • Oppdatert kunnskap om risikofaktorer, forebygging og behandling av aktuelle sykdommer hos storfe i melkeproduksjon
Ferdigheter
  • Kunne utføre praktisk rådgiving i besetninger med mål om å få gjennomføring av tiltak for bedre fruktbarhet, jurhelse, klauv- eller kalvehelse
  • Kunne utføre et besetningsbesøk, skrive rapport, sette opp tiltak sammen med produsent, og foreta en evaluering av besøket i etterkant
Holdninger og etikk
  • Kurset vil gi deltagerne verktøy som kan bidra til god dyrevelferd gjennom kjennskap til risikofaktorer for sykdommer og ulike tiltak for forebygging av sykdommer i tillegg til vurdering av aktuell behandling når det er nødvendig.

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Camilla Kielland i samarbeid med kollegaer ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, Veterinærhøgskolen, NMBU.