Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis

Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis

- modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer, 10 studiepoeng

Glad kalv

Kursserien tar sikte på å bidra til faglig oppdatering innen sentrale emner i storfepraksis, i både melkeku-, ammeku- og fôringsdyrbesetninger. Basert på erfaringer gjort etter tidligere kurs, har vi oppdatert kurset etter kursdeltakernes ønsker og behov.

21.05.2021: Modul 4 Klauvhelse, miljø og oppstalling er utsatt ytterligere til 24. og 25. august. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er veterinærer. 

Innhold

Hver samling vil foregå over to dager. Deltakere som vil ha studiepoeng, må delta på alle fire samlingene og få godkjent obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver samling. Tema som besetningsmedisin og fôring vil være en rød tråd igjennom hele kursserien, og tema fôring vil bli tatt opp på hver modul. Målet er å bidra til en stegvis kunnskapsoppbygging innen disse to temaene.

Modul 1: Fruktbarhet, 23. - 24. oktober 2019

 • Temaer for samlingen vil bli styringsverktøy, besetningsdata, besetningsrådgivning, fôring og fruktbarhet, sykdommer i kjønnsorganene, behandling, økonomi og fruktbarhet.
 • Program modul 1

Modul 2: Kalvehelse, 4. - 5. mars 2020

 • Samlingen vil ta for seg besetningsrådgivning, fôring ved oppdrett av kalv, ungdyr og fôringsdyr, sykdommer, diagnostikk, behandling, farmakologi og oppstalling.
 • Program modul 2

Modul 3: Jurhelse, 27. - 28. oktober 2020

 • Temaer for samlingen vil være styringsverktøy, besetningsdata, besetningsrådgivning, ulike mastitter, mastittbakterier, diagnostikk, behandling, farmakologi, antibiotikaresistens, profylakse og risikofaktorer for mastitt.
 • Denne samlingen kommer til å foregå på Scandic Oslo Airport
 • Program modul 3

Modul 4: Klauvhelse, miljø og oppstalling, utsatt til 24.-25. august 2021

 • Samlingen vil omhandle hus og innredninger for melkeku, ammeku, kalver og ungdyr, klauvsjukdommer, diagnostikk, behandling, profylakse, fôringas innvirkning på klauvhelse og besetningsrådgivning.

Læringsmål

Kunnskap og forståelse
Kunnskap om diagnostikk og prøvetaking i felt. Oppdatert forståelse for resistens, forebygging og behandling av aktuelle lidelser. Oppdatert kunnskap om ernæring og fôringas betydning for fruktbarhet og sykdommer hos storfe i melk- og kjøttproduksjon. Gode kunnskaper om tilgjengelig dataverktøy og prosedyrer for rådgiving i besetninger.

Ferdigheter
Kunne utføre prøvetaking for diagnostikk (hurtigtest eller lab), foreta resultatbedømmelser, kunne behandle og forebygge aktuelle sykdommer ifølge oppdatert kunnskap. Kunne praktisk rådgiving i besetninger som ønsker tiltak for bedre fruktbarhet eller helse.

Holdninger og etikk
Kurset vil gi deltagerne verktøy som kan bidra til god dyrevelferd gjennom kjennskap til risikofaktorer for sykdommer og ulike tiltak for forebygging av sykdommer i tillegg til vurdering av aktuell behandling når det er nødvendig.

Faglig ansvarlig

 • Førsteamanuensis Camilla Kielland
 • Førstelektor og norsk spesialist i produksjonsdyrsykdommer – storfe Nina Fjerdingby
 • Førsteamanuensis og spesialist i produksjonsdyrsykdommer – storfe Sindre Nelson

Alle ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU, Veterinærhøgskolen.