Kurs: Vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid

Kurs: Vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid

Utmagret hund

Veterinærer har en unik mulighet og et spesielt ansvar for å avdekke unødig lidelse hos dyr, men kan i noen tilfeller også være de første som mistenker svikt i omsorgen av barn eller vold i nære relasjoner. På samme måte kan f.eks. ansatte i barnevernstjenesten, helsevesenet eller politiet være de første som oppdager at dyr utsettes for lidelser. Det er derfor behov for at alle disse yrkesgruppene har kunnskap om hva de skal se etter, hvilke handlingsalternativer de har, og når de har plikt eller rett til å varsle andre etater.

Mange saker der dyr eller mennesker utsettes for vanskjøtsel/omsorgssvikt eller vold/mishandling kunne trolig vært avdekket på et tidligere tidspunkt dersom relevante etater hadde hatt mer kompetanse om hva som kjennetegner disse sakene og samarbeidet tettere.

Veterinærer har en unik mulighet og et spesielt ansvar for å avdekke unødig lidelse hos dyr, men kan i noen tilfeller også være de første som mistenker svikt i omsorgen av barn eller vold i nære relasjoner. På samme måte kan f.eks. ansatte i barnevernstjenesten, helsevesenet eller politiet være de første som oppdager at dyr utsettes for lidelser. Det finnes imidlertid ingen formelle varslingsrutiner mellom f.eks. Mattilsynet og barnevernstjenesten. Det er opp til hver enkelt inspektør/saksbehandler å se og reagere på eventuelle velferdsproblemer hos individer som ikke faller under deres forvaltningsområde, og å vite når de plikter å varsle den relevante etaten eller politiet. Det er derfor behov for at disse yrkesgruppene har kunnskap om hva de skal se etter og hvordan de skal håndtere mistanke.

Mye tyder på at dyremishandling er en del av en familievoldskonstellasjon, der sårbare voksne eller barn også blir mishandlet. Voldsofre vegrer seg ofte for å snakke om hva de opplever og kan utsette seg selv for ytterligere fare, for å beskytte kjæredyret sitt mot volden. Kunnskap om disse og andre sammenhenger mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er derfor spesielt relevant for politiet, og samarbeid med veterinærer kan bidra til å belyse omfanget av problemene i voldelige hjem. Veterinærer kan også bistå politi og påtalemyndighet med bevissikring og som vitner eller sakkyndige i rettssaker.

Ettersom et viktig mål med kurset er å stimulere til mer samarbeid mellom de ulike etatene for å redusere lidelsene til både dyr og mennesker, har vi i år åpnet kurset også for ansatte i politiet, barnevernstjenesten og helsevesenet, i tillegg til veterinærer og dyrepleiere.

Følgende sakstyper vil dekkes:

 • Mishandling: Mishandling er knyttet til et vidt spektrum av voldelige og antisosiale trekk, og mishandling av dyr kan forekomme i sammenheng med vold i nære relasjoner. Mishandlingen kan være fysisk eller psykisk, inkludert tvang eller utnyttelse av seksuell karakter.
 • Dyresamling: Dyresamlere er folk samler på flere dyr enn de har kapasitet eller evner til å ta seg av, og fenomenet er ofte knyttet til psykiske helseproblemer. I disse husholdningene kan det ofte være tett i tett med dyr i svært uhygieniske forhold, og konsekvensene kan være store både for dyr og mennesker.
 • Alvorlig vanskjøtsel i landbruket: Sakene som gjerne omtales som «dyretragedier» er ofte knyttet til svikt i dyreholders kompetanse og evne til å sikre dyrevelferden. De bakenforliggende årsakene kan være manglende kunnskap, erfaring, vilje, motivasjon, empati, eller dårlig helse. Det er særlig sammenhengen med dårlig psykisk helse vi vil belyse i kurset.

Målgruppe

Kurset er først og fremst rettet mot veterinærer (både i Mattilsynet og i privat praksis), dyrepleiere, politi, barnevern, helsepersonell og rådgivere innen husdyrnæringene. Kurset kan også være relevant for andre yrkesgrupper – ta eventuelt kontakt.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:

 • Vite mer om psykiske helseproblemer som risikofaktorer for vanskjøtsel/omsorgssvikt og mishandling/vold, og hva som kjennetegner disse
 • Ha grunnleggende kunnskaper om forskjellige typer dyrevernsaker
 • Være bevisst på sammenhengene mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og på mulige konsekvenser for dyr og mennesker som lever i voldelige hjem
 • Ha mer kunnskap om hvordan man kan identifisere skader som er påført med overlegg
 • Ha en bedre rolleforståelse og trygghet i møte med potensielle gjerningspersoner eller ofre for vold i nære relasjoner
 • Ha grunnleggende kunnskaper om hvordan saker skal dokumenteres
 • Ha en bedre forståelse for hvordan hhv. Mattilsynet og politiet jobber med dyrevernsaker
 • Vite mer om hvordan de selv kan bidra til å forebygge og avdekke vanskjøtsel og mishandling, og ha en oversikt over hvor de kan få hjelp og støtte til å håndtere vanskelige saker
 • Ha oversikt over juridiske aspekter rundt varslingsplikt (eller varslingsrett) vs. taushetsplikt i saker som omhandler dyr eller barn, samt kjenne til avvergeplikten
 • Ha kunnskap om når og hvordan andre etater skal kontaktes, og være innstilt på å samarbeide tettere om saker der både dyr og mennesker lider

Faglig ansvar

Det faglige innholdet i kurset koordineres av Karianne Muri, europeisk veterinærspesialist i dyrevelferd, etikk og lovgivning (DipECAWBM (AWSEL)) og postdoc i Forskergruppe Dyrevelferd (www.animalwelfarenorway.com) på NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.