Onlinekurs om vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid

Onlinekurs om vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid

Katt og jente

Veterinærer har en unik mulighet og et spesielt ansvar for å avdekke unødig lidelse hos dyr, men kan i noen tilfeller også være de første som mistenker svikt i omsorgen av barn eller vold i nære relasjoner. På samme måte kan f.eks. ansatte i barnevernstjenesten, helsevesenet eller politiet være de første som oppdager at dyr utsettes for lidelser. Det er derfor behov for at alle disse yrkesgruppene har kunnskap om hva de skal se etter, hvilke handlingsalternativer de har, og når de har plikt eller rett til å varsle andre etater.

Veterinærer har et spesielt ansvar for å avdekke unødig lidelse hos dyr, men ettersom dyremishandling ofte er en del av en familievoldskonstellasjon, kan de i noen tilfeller også være de første som mistenker vold i nære relasjoner. På samme måte kan f.eks. ansatte i barnevernstjenesten, helsevesenet eller politiet være de første som oppdager at dyr utsettes for vold eller vanskjøtsel.

Mange saker der dyr eller mennesker utsettes for vanskjøtsel/omsorgssvikt eller vold kunne trolig vært avdekket på et tidligere tidspunkt dersom relevante yrkesgrupper hadde hatt mer kompetanse om hva som kjennetegner disse sakene og samarbeidet tettere med hverandre. Det er derfor behov for at flere yrkesgrupper får styrket kompetansen om hvordan man gjenkjenner mishandling, og om hvordan man kan håndtere en mistanke. Det finnes pr. i dag ingen formelle varslingsrutiner mellom de ulike etatene, og det hersker usikkerhet hos mange om når man kan og når man plikter å varsle, og når taushetsplikten gjelder.

Styrket tverrfaglig/tverretatlig samarbeid vil gagne både de som primært jobber med mennesker og de som jobber med dyr. Veterinærer kan f.eks. bistå politi og påtalemyndighet med dokumentasjon og bevis, eller stille som vitner eller sakkyndige i rettssaker, mens politiet kan veilede veterinærene om tekniske aspekter av bevissikring.

Mange alvorlige dyrevernsaker er knyttet til psykiske helseproblemer hos dyreeier, derfor er kurset svært aktuelt for helsepersonell. Barn kan være involvert både som vitner til dyremishandling, utøvere, og/eller som ofre for vold/overgrep, så ansatte i barnevern og andre som jobber med utsatte barn kan ha god nytte av kurset.

Ettersom et viktig mål med kurset er å stimulere til mer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, er kurset åpent både for ansatte i politiet, barnevernstjenesten og helsevesenet, i tillegg til veterinærer, dyrepleiere og rådgivere innen husdyrnæringene.

Følgende temaer vil dekkes:

 • Dyresamling («animal hoarding»): Når mennesker påtar seg ansvar for flere dyr enn de har kapasitet til å ta seg av. Dette er knyttet til psykiske helseproblemer (samlemani), resulterer ofte i svært uhygieniske forhold og har alvorlige konsekvenser både for dyr og mennesker i husholdningen.
 • Alvorlig vanskjøtsel i landbruket: Sakene som media ofte omtaler som «dyretragedier». Dette kan være knyttet til funksjonssvikt hos dyreholder. Vi går gjennom risikofaktorer, kjennetegn og håndtering.
 • Mishandling: Begreper som fysisk, psykisk og seksuell vold forklares, og varselflaggene for mishandling av både barn og dyr beskrives. Det gis grunnleggende informasjon om hvordan man kan identifisere påførte skader hos dyr og hvordan man kan håndtere mistanke om mishandling, inkludert juridiske aspekter.
 • Sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og hva disse sammenhengene betyr for de ulike yrkesgruppene, samt behovet for tverrfaglig samarbeid.
 • Representanter fra de aktuelle etatene beskriver deres arbeid med tematikken.

Målgruppe

Kurset er rettet mot veterinærer (både i Mattilsynet og i privat praksis), dyrepleiere, politi, ansatte i barnevernstjenesten, helsepersonell og rådgivere innen husdyrnæringene. Kurset kan også være relevant for andre yrkesgrupper – ta eventuelt kontakt.

 Foto Pixabay

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:

 • Vite mer om psykiske helseproblemer som risikofaktorer for vanskjøtsel/omsorgssvikt og mishandling/vold, og hva som kjennetegner disse
 • Ha grunnleggende kunnskaper om forskjellige typer dyrevernsaker, med fokus på vold, alvorlig vanskjøtsel i landbruket og dyresamling
 • Ha kompetanse om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold mot mennesker
 • Ha kjennskap til varselflaggene for vold mot dyr og barn
 • Ha en bedre rolleforståelse og trygghet i møte med potensielle ofre for vold i nære relasjoner eller voldsutøvere
 • Ha grunnleggende kunnskaper om hvordan mishandlingssaker skal dokumenteres
 • Ha en bedre forståelse for hvordan hhv. Mattilsynet og politiet jobber med dyrevernsaker
 • Vite mer om hvordan de selv kan bidra til å forebygge og avdekke vanskjøtsel og mishandling i sin yrkesutøvelse, og ha en oversikt over hvor de kan få hjelp og støtte til å håndtere vanskelige saker
 • Ha oversikt over juridiske aspekter rundt varslingsplikt (eller varslingsrett) vs. taushetsplikt i saker som omhandler dyr og/eller barn, samt kjenne til avvergeplikten
 • Ha kunnskap om når og hvordan andre etater skal kontaktes, og være innstilt på å samarbeide tettere om saker der både dyr og mennesker lider

Kursopplegg

 • 28. oktober 2020 får kursdeltakerne tilgang til opptak av forelesninger og undervisning laget spesielt for dette kurset. Hele kurset er nettbasert og tilgjengelig i Canvas.
 • 11. november 2020 kl 09.00 - 15.00: Webinar. Kasusgjennomgang, gruppearbeid og paneldebatt.

Faglig ansvar

Det faglige innholdet i kurset koordineres av Karianne Muri, europeisk veterinærspesialist i dyrevelferd, etikk og lovgivning (DipECAWBM (AWSEL)) og førsteamanuensis i Forskergruppe Dyrevelferd (www.animalwelfarenorway.com) på NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

  Foto Pixabay

 

Kurset er delvis finanisert med tilskuddsmidler til prosjektet "Se sammenhengen" fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Krisesentersekretariatet og Dyrebeskyttelsen Norge.