Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng

Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng

.

Hva er verdien av grøntanlegg, og hvordan arbeider vi med kommunikasjon av disse verdiene?

Økosystemtjenester som begrep er på full fart inn i forvaltningen. Hvordan kan vi sette økosystemtjenester i spill i grøntanleggsforvaltning? På kurset vil vi diskutere grøntanleggenes verdier, og vi vil presentere økosystemtjenester. Vi vil se på hvordan vi kan anvende kunnskap om økosystemtjenester på tre forvaltningsmessige nivåer: politisk, taktisk og operasjonelt. Vi vil fokusere på spørsmål som: Hva er økosystemtjenester, og hvordan grupperer vi dem? Hvordan kan vi kartlegge og verdisette vegetasjon, grøntarealer og grøntstruktur? I NOU 2013:10 Naturens goder - om verdien av økosystemtjenester anbefales det at «Kommunenes oppmerksomhet og kunnskap om hvilke økosystemtjenester de forvalter må styrkes». I løpet av kurset arbeider vi med problemstillingen: Kan økosystemtjenester være et fundament for argumentasjon for de positive verdiene av grøntanlegg i alle former, og hvordan formidler vi verdiene i hverdagsforvaltning?

Målgruppe

Kurset retter seg primært til forvaltere, planleggere og andre som ønsker et styrket nettverk og utvidet kunnskap om økosystemtjenester og hvordan denne kunnskapen kan kommuniseres og brukes i arbeidet med forvaltning av grøntanlegg.

Opplegg, arbeidsmåter og eksamen

Kurset har to fysiske samlinger. Den første gjesamlingen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Samling to gjennomføres på NMBUs Campus Adamstuen i Oslo  og består av forelesning, en befaring og gruppeaktiviteter. I perioden mellom samlingene skal deltakerne jobbe med en prosjektoppgave, som presenteres muntlig på samling to. 

Det legges opp til aktiv deltagelse med dialog og erfaringsutveksling
Kurset har maksimalt plass til 20 deltakere, og vi tar opp kursdeltakere etter først-til-mølla-prinsippet.

Overordnet tema for prosjektoppgavene i kurset er Praktisk bruk av kunnskaper om økosystemtjenester i egen forvaltning. Konkret tema for oppgaven velges av deltakeren og bør være relatert til eget arbeid. Oppgaven skal ha en form av rapport, artikkel, konkurransegrunnlag eller poster. Deltakere får hjelp til å utforme problemstilling på første samling. Det teoretiske grunnlaget for samlingene og oppgaven er pensumlista. Det gis noe veiledning mellom samlingene. Prosjektoppgaven legges frem muntlig på samlingen i januar og leveres skriftlig i etterkant av samling to.

For å få studiepoeng kreves det at man deltar på begge samlingene og får godkjent prosjektoppgaven. Fullført kurs gir 5 studiepoeng. 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompeanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

De som velger å ikke avlegge eksamen i form av prosjektoppgave, men deltar på begge samlingene, vil få utstedt et kursbevis.

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Ingjerd Solfjeld
Institutt for landskapsarkitektur, NMBU
e-post: ingjerd.solfjeld@nmbu.no