Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng

Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng

Gode prosesser og inkluderende løsninger er nødvendig for at utformingen av byer og tettsteder skal bli gode for brukerne. Kurset er skreddersydd for å utforske hvordan lokale konflikter kan reduseres eller hindres i nye utviklingsprosjekter.

Driver du prosjekter som påvirker nabolag? Har du noen gang lurt på hvordan et sykkelfelt, en lekeplass eller en lokal innvandrerbutikk påvirker det som står rundt?

Det er ofte vanskelig for planleggere, designere og utviklere å legge vekt på mulighetene og forutse reaksjonene og behovene til prosjektets fremtidlige brukere. Gode prosesser og inkluderende løsninger kan bidra til lavere kostnader og bredere relevans i utviklingsprosjekter. Hvis du har lyst til å utforske hvordan du kan være med på å redusere eller hindre lokale konflikter, er dette et kurs som passer deg.

Dette kurset introduserer handlingsbasert metodikk, inkludert stedanalyse og brukerperspektiver. Analyser av et nabolags eksisterende fortrinn, inkluderende beboerdeltakelse og medvirkning blir på denne måten en basis for innovativ prosjektering i by- og stedsutvikling.

Kurset har endret navn, men faglig innhold er nesten det samme som i kurset Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling – medvirkning og kontekstforståelse fra 2012-2013. Evalueringen viste at deltakerne var svært fornøyde og at kvaliteten svarte til forventningene.

Arbeidsform

Undervisningen foregår over fire samlinger og en studietur. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Gruppearbeid og nødvendig feltarbeid foregår under hver samling, og de som skal ta eksamen skal levere en prosjektoppgave.

Kurset er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til å velge reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass som tema for sine prosjektoppgaver. 

Målgruppe

Linjeledere, prosjektledere, arkitekter, planleggere, saksbehandlere fra offentlig eller privat sektor og fagfolk med bakgrunn innen arkitektur, landskapsarkitektur, planlegging, ingeniørfag, økonomi, sosiologi, kunstfag eller statsvitenskap.

Forkunnskaper

Deltakere må ha generell studiekompetanse (alternativt går det an å søke om å få godkjent realkompetanse) og forhåndskunnskaper som tilsvarer bachelornivå, samt 2 års praksiserfaring.

Innhold

Kurset fokuserer på design og ledelse av prosesser og prosjekter med ulike former for og grader av deltagelse og samarbeid. De fysiske løsningene vil være et vesentlig element. Underveis i kurset blir det lagt vekt på å integrere ulik fagkunnskap og organisatorisk kompetanse.

Noen av forelesningene vil bli holdt på engelsk.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • anvende relevante teorier, metoder og verktøy for analyse av medvirkningsprosessene i prosjekter for byforming og stedsutvikling
  • utvikle opplegg for deltakelse og medvirking i avgrensede prosjekter og prosesser knyttet til den fysiske utformingen på områdenivå
  • reflektere rundt rollen som byutvikler, med solid teoretisk innsikt i nødvendige krav til fysisk kvalitet som knytter seg til gjennomføring av tiltak
  • legge lokale strategier for kommunikasjon, omdømmeutvikling og håndtering av konflikter 
  • vurdere kvaliteten og opplevelsen av fysiske omgivelser, stedsforming og arkitektur fra ulike brukerperspektiver

Faglig ansvar

Institutt for by- og regionplanlegging er faglig ansvarlig for kurset. Foreleserne er høyt kvalifiserte fagpersoner med bakgrunn som arkitekter og landskapsarkitekter med god kjennskap til offentlig forvaltning og planlegging, samt fagpersoner med kunstfaglig og samfunnsfaglig bakgrunn.

Eksamen

Muntlig presentasjon og innlevering av prosjektoppgave som bedømmes med bestått/ikke bestått. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.