Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng

Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng

Blå og grønne strukturer

Klimaet er i endring, og vi ser en tendens til økende nedbørsmengder og dermed overbelastede konvensjonelle overvannssystemer. Samtidig har fortetting i og omkring byene bidratt til å gjøre områdene mer sårbare for oversvømmelser. Dette har skjedd gjennom omfattende elve- og bekkelukninger og nedbygging av våtmarker og grønne permeable overflater.

Kurset vil gi kunnskap om hvordan vi kan gjøre byer og tettsteder mer robuste i forhold til de økte nedbørsmengdene i en tid hvor det stadig bygges tettere. 

Målgruppe

Kurset er aktuelt for vann- og avløpsingeniører, planleggere, forvaltere og prosjekterende arkitekter / landskapsarkitekter. Fokus vil være på prosjekteringsnivå. 

Forhåndskunnskaper

Det forventes utdanning på bachelor- eller masternivå, noe naturfaglig grunnkunnskap og kjennskap til kursets tematikk og/eller lang erfaring innen fagområdet. 

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • Vurdere helheten (forholdet mellom landskap, økosystem og infrastruktur) i et lite/middels stort nedbørfelt, og kunne identifisere eventuelle problemområder.
 • Inneha et sett med redskaper for å ta tak i problemstillinger tilknyttet fortetting og flomdempende tiltak.
 • Ha kjennskap til en del aktuelle tiltak for å bøte på flomproblemer med fokus på detaljnivå. Lokal overvannsdisponering (LOD).
 • Gjøre beregninger på aktuelle tiltak i små nedbørfelt.
 • Få kjennskap til aktuell vegetasjon og vekstmedium for blågrønn infrastruktur
 • Få oversikt over lov- og regelverk, bl.a. plan og bygningsloven, som kan sikre tiltak på plannivå og i detaljprosjekter samt kjennskap til relevante normer og veiledninger.
 • Få innblikk i hvordan de blågrønne strukturene kan forvaltes på ulike nivåer

Innhold

Kurset består av to samlinger av tre dager og i tillegg selvstendige oppgaver. Det blir selvstendig arbeid beregnet til ca. 100 timer utenom kursdagene. Kurset vil inneholde forelesninger, workshops, befaringer og casestudier.

Eksamen

Eksamen er en prosjektoppgave.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Faglig ansvarlige

Faggruppen Blågrønn infrastruktur - LOD

 • Ingrid M. Ødegård, Institutt for landskapsarkitektur, Faktultet for landskap og samfunn
 • Jon Arne Engan, Fakultet for realfag og teknologi
 • Helen French, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Eva Vike, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn
 • Corinna Clewing, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn