Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng

Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng

Drammen

Kurset tar for seg aktuelle problemstillinger i spennet mellom regional planlegging og byutvikling og gir en innføring i strategier og metoder for å håndtere koordinering og samordning mellom regional og lokal planlegging.

 

Temaer som vil bli behandlet i kurset er blant annet attraktivitet på regionalt og lokalt nivå, næringsutvikling og areal- og transportplanlegging. Problemstillingene vil bli belyst fra både offentlig og private utbyggeres perspektiv. Det vil bli lagt vekt på arbeidsmetoder for bedre koordinering og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. 

De mellomstore byene som lykkes med byutviklingen i dag jobber aktivt med sammenhengen mellom regional planlegging og enkeltprosjekter. Å forankre byutviklingen i en regional strategi som omfatter den funksjonelle avgrensningen av byområdet og regionen, er en forutsetning for å skape den nødvendige drivkraften i by-utviklingen. Sammenhengen mellom den regionale planleggingen og enkeltprosjektene må samtidig håndteres innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 

En av utfordringene innenfor planleggingen er å se sammenhengene mellom den offentlige og private planleggingen. Strategier, arbeidsmåter og virkemidler er svært forskjellige. Utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven skaper utfordringer i forhold til kapasitet, kompetanse, fremdrift og fleksibilitet for private og offentlige prosjekter. Samtidig er planene viktige for å skape forutsigbarhet og muligheter for private aktører og investorer. 

For å få til en effektiv integrering mellom regionalt og lokalt nivå, og mellom offentlig og privat sektor i planleggingen, kreves det nye metoder og strategier. Kurset tar for seg strategier og metoder som bidrar til større koordinering og samordning vertikalt (mellom plannivåene) og horisontalt (mellom sektorene og aktørene).

Arbeidsform

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver, selvstudium og skriving av prosjektoppgave. Undervisningen tar utgangspunkt i konkrete case i norske byer. Studentene vil jobbe med casene gjennom kurset og relatere teori og konkrete metoder til casene. Kurset vil gi trening i å håndtere metoder og strategier som formidles. Den skriftlige oppgaven som må leveres for å få studiepoeng vil bli arbeidet med på og mellom samlingene. Casene og teorien vil bli integrert i oppgaveskrivingen. 

Kurset har spesiell fokus på utfordringene i mellomstore byer, men casene og metodene vil være relevante både for mindre og større steder.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er planleggere og saksbehandlere fra offentlig sektor med bakgrunn innen arkitektur, landskapsarkitektur, planlegging, ingeniørfag, eiendomsutvikling, økonomi, sosiologi, kunstfag eller statsvitenskap. Kurset vil også være nyttig for prosjektledere, planleggere og arkitekter som jobber med eiendoms- og prosjektutvikling i privat sektor.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • Identifisere de sentrale problemstillingene, aktørene og temaene knyttet til bærekraftig byutvikling på regionalt, kommunalt og lokalt nivå
  • Identifisere de viktigste politiske, faglige og økonomiske systemene for offentlig planlegging og forvaltning
  • Forstå de offentlige styringsmekanismene på regionalt, kommunalt og prosjektnivå
  • Forstå private aktørers tenke- og arbeidsmåter i byutviklingen og konsekvenser for mulighetene til å arbeide mot en bærekraftig byutvikling, ved å anvende relevante teorier, metoder og verktøy
  • Håndtere de viktigste metodene for planlegging og forvaltning på regionalt, kommunalt og lokalt nivå.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlige er professor Inger-Lise Saglie og førsteamanuensis Gunnar Ridderström, Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU. 

Foreleserne er høyt kvalifiserte fagpersoner med bakgrunn i offentlig forvaltning og planlegging. NMBU vil bidra med forelesninger om teori og metode innenfor de problemstillingene kurset reiser og dessuten gi veiledning til deltakerne i arbeidet med prosjektoppgavene.

Eksamen

Innlevering og muntlig presentasjon av prosjektoppgave som bedømmes med bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for realkompetanse finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.