Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng

Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng

Mindre avløp

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), divisjon miljø og naturressurser tilbyr et kompetansegivende kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Avløpsregelverket i forurensningsforskriften setter konkrete krav til både søker, innhold i søknad og saksbehandling i kommunen. I tillegg er det fokus på dokumentasjon av renseløsning og riktig etablering av avløpsanlegg, samt tilfredsstillende drift og oppfølging av renseanleggene.

Formålet med avløpsdelen i forskriften er å beskytte miljøet mot forurensing fra utslipp av avløpsvann og ivareta brukerinteresser som kan påvirkes av utslipp av avløpsvann. Kravene er tilpasset krav i EUs avløpsdirektiv.

Målgruppe

Kurset er beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne bl.a.:

 • kjenne til de forskjellige typene mindre avløpsrenseanlegg og ulike anvendelsesområder
 • ha kjennskap til hvordan naturtilstand vurderes, miljøkvalitet klassifiseres, tilførselsberegning foretas og miljømål fastsettes for en resipient
 • kjenne til hygieneaspekter i forbindelse med mindre avløpsanlegg
 • kunne sette opp kriterier for valg av riktig avløpsløsning
 • kjenne til standardkravene i forskriften og kunne utarbeide en fullstendig utslippssøknad
 • opparbeide kunnskap om ulike renseløsningers oppbygging, funksjon, renseevne og bruksområder
 • kunne vurdere behov for dokumentasjon, samt krav til drift og vedlikehold for den enkelte renseløsning
 • kjenne til ulike metoder ved grunnundersøkelse, samt kunne gjennomføre en grunnundersøkelse som grunnlag for valg av avløpsløsning
 • kjenne til forhold av betydning for innbyrdes plassering av lokale drikkevannskilder og utslippspunkt for renset avløpsvann, ut fra forurensningsvurderinger
 • kunne utarbeide prosjekteringsgrunnlag for ulike typer mindre avløpsløsninger, med beskrivelse av dimensjonering og utforming av de ulike anleggskomponenter
 • kjenne til kommunens plikt som tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg

Neste kurs

Vi tar sikte på å starte neste kurs vinteren 2020. Du kan allerede nå registrere din interesse for kurset. Dette er uforpliktende for deg. Da vil du få tilsendt informasjon når vi starter markedsføringen.

---

Se også
Informasjonsside om mindre avløpsanlegg:

http://www.avlop.no

---