Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng

Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng

Mindre avløpsrenseanlegg

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), divisjon miljø og naturressurser tilbyr et kompetansegivende kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Bakgrunn

Avløpsregelverket i forurensningsforskriften setter strengere krav til både ansvarlig søker, prosjekterende foretak og saksbehandlere i kommunen. I tillegg er det fokus på dokumentasjon av renseløsning og riktig etablering av avløpsanlegg, samt tilfredsstillende drift og oppfølging av separate anlegg.

Formålet med avløpsdelen av forskriften er å motvirke forurensning på en helhetlig og effektiv måte. Avløpsdelen fastsetter standardiserte krav til søknadssystemet for utslipp av kommunalt avløpsvann. Disse kravene er tilpasset krav i EUs avløpsdirektiv. I tillegg må kravene i EUs vanndirektiv tilfredsstilles. Hovedmålet her er å sikre god miljøtilstand i vannforekomstene. Det stilles krav om at det gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås. I denne prosessen vil opprydding i spredte avløp være et av flere tiltak som må samordnes i et tiltaksprogram.

Kapittel 12 i forskriften omhandler utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp omfattet av kapittel 12 i forskriften. Forskriften setter krav til rensegrad ut fra utslippsområdets sårbarhet. Det er satt standardiserte krav til søknadssystemet både med hensyn til innhold i utslippssøknad og behandling av søknaden i kommunen.

Målgruppe

Kurset er beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne bl.a.:

  • kjenne til de forskjellige typene mindre avløpsrenseanlegg og ulike anvendelsesområder
  • ha kjennskap til hvordan naturtilstand vurderes, miljøkvalitet klassifiseres, tilførselsberegning foretas og miljømål fastsettes for en resipient
  • kunne sette opp kriterier for valg av riktig avløpsløsning
  • kjenne til standardkravene i forskriften og kunne utarbeide en fullstendig utslippssøknad
  • opparbeide kunnskap om ulike renseløsningers oppbygging, funksjon, renseevne og bruksområder
  • kunne vurdere behov for dokumentasjon, samt krav til drift og vedlikehold for den enkelte renseløsning
  • kjenne til ulike metoder ved grunnundersøkelse, samt kunne gjennomføre en grunnundersøkelse som grunnlag for valg av avløpsløsning
  • kjenne til forhold av betydning for innbyrdes plassering av lokale drikkevannskilder og utslippspunkt for renset avløpsvann
  • kunne utarbeide prosjekteringsgrunnlag for ulike typer avløpsløsninger i henhold til krav i forurensningsforskriften.

Kursopplegg

Kurset starter som selvstudium med nettbaserte leksjoner som gir en oversikt over separate renseløsninger (ca. 20-40 timer avhengig av forhåndskunnskaper).

Deretter holdes det 2 samlinger, hver på 3 dager, på NMBU, Ås. Den første samlingen består hovedsakelig av forelesninger og gruppeoppgaver, mens den andre er en mer praktisk samling med feltøvelser der det foretas grunnundersøkelse og gjennomgang av viktige momenter og metoder. Kurset avsluttes med en individuell prosjektoppgave som blant annet består av å utarbeide søknad om utslippstillatelse med vurdering av avløpsløsning og prosjekteringsgrunnlag for ulike typer renseløsninger.

Evaluering

Den nettbaserte delen av kurset har ingen egen evaluering, men alle leksjonene må være gjennomført før 1. samling. Etter siste samling kan man velge å levere en individuell prosjektoppgave. Oppgavene vurderes til ”bestått” eller ”ikke bestått” De som får godkjent den avsluttende prosjektoppgaven, vil få 5 studiepoeng. Dersom man gjennomfører hele kurset, men ikke leverer prosjektoppgaven, vil man få utstedt et kursbevis. Både studiepoeng og kursbevis forutsetter 80 % fremmøte på kurssamlingene. 

Eksamen (innlevering av prosjektoppgave) er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du på her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på telefon 67 23 03 00.

Se også
Informasjonsside om mindre avløpsanlegg:

http://www.avlop.no