Kurs: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng

Kurs: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng

Sandfilter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), divisjon miljø og naturressurser tilbyr et kompetansegivende kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

12.04.21 - kurset er fulltegnet.

---

Bakgrunn

Avløpsregelverket i forurensningsforskriften setter konkrete krav til både søker, innhold i søknad og saksbehandling i kommunen. I tillegg er det fokus på dokumentasjon av renseløsning og riktig etablering av avløpsanlegg, samt tilfredsstillende drift og oppfølging av renseanleggene.

Formålet med avløpsdelen i forskriften er å beskytte miljøet mot forurensing fra utslipp av avløpsvann og ivareta brukerinteresser som kan påvirkes av utslipp av avløpsvann. God kontroll av avløp sikrer godt drikkevann og god vannkvalitet i vannforekomstene, slik at vi unngår forurensning og spredning av sykdom. Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven.

Avløpsdelen fastsetter standardiserte krav til søknadssystemet for utslipp av avløpsvann. Disse kravene er tilpasset krav i EUs avløpsdirektiv. I tillegg må kravene i EUs vanndirektiv tilfredsstilles. Hovedmålet her er å sikre god miljøtilstand i vannforekomstene. Det stilles krav om at det gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås. I denne prosessen vil opprydding i spredte avløp være et av flere tiltak som må samordnes i et tiltaksprogram.

Kapittel 12 i forurensningsforskriften omhandler utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Kommunen er forurensnings- og tilsynsmyndighet for utslipp omfattet av kapittel 12 i forskriften. Forskriften setter krav til rensegrad ut fra utslippsområdets sårbarhet. Det er satt standardiserte krav til søknadssystemet både med hensyn til innhold i utslippssøknad og behandling av søknaden i kommunen.  

Målgruppe

Kurset er primært beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne bl.a.:

 • kjenne til de forskjellige typene mindre avløpsrenseanlegg og ulike anvendelsesområder
 • ha kjennskap til hvordan naturtilstand vurderes, miljøkvalitet klassifiseres, tilførselsberegning foretas og miljømål fastsettes for en resipient
 • kjenne til hygieneaspekter i forbindelse med mindre avløpsanlegg
 • kunne sette opp kriterier for valg av riktig avløpsløsning
 • kjenne til standardkravene i forskriften og kunne utarbeide en fullstendig utslippssøknad
 • opparbeide kunnskap om ulike renseløsningers oppbygging, funksjon, renseevne og bruksområder
 • kunne vurdere behov for dokumentasjon, samt krav til drift og vedlikehold for den enkelte renseløsning
 • kjenne til ulike metoder ved grunnundersøkelse, samt kunne gjennomføre en grunnundersøkelse som grunnlag for valg av avløpsløsning
 • kjenne til forhold av betydning for innbyrdes plassering av lokale drikkevannskilder og utslippspunkt for renset avløpsvann, ut fra forurensningsvurderinger
 • kunne utarbeide prosjekteringsgrunnlag for ulike typer mindre avløpsløsninger, med beskrivelse av dimensjonering og utforming av de ulike anleggskomponenter
 • kjenne til kommunens plikt som tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg

Kursopplegg

Kurset starter som et selvstudium med 14 nettbaserte leksjoner, som gir en innføring i temaet mindre avløpsanlegg og forhold rundt vurdering av vannforekomster (ca. 20-40 timer avhengig av forhåndskunnskaper). Nettleksjonene gjøres tilgjengelige i begynnelsen av april, og må være gjennomført senest i løpet av 6. mai 2021.

Deretter holdes det 2 kurssamlinger, hver på 3 dager.

Den første samlingen blir en digital kurssamling. Den består hovedsakelig av forelesninger og gruppeoppgaver.  Du må følge denne kurssamlingen direkte.

Den andre samlingen blir en fysisk samling på NMBU, Ås. Dette er en mer praktisk samling, med feltøvelser der det foretas grunnundersøkelser og gjennomgang av viktige momenter og metoder.

Kurset avsluttes med en individuell prosjektoppgave som blant annet består av å utarbeide komplett søknad om utslippstillatelse, med vurdering av egnet avløpsløsning og prosjekteringsgrunnlag for valgt renseløsning. 

Evaluering

Den nettbaserte innføringsdelen av kurset har ingen egen evaluering, men alle 14 leksjonene må være gjennomført senest i løpet av 6. mai 2021. 

Etter siste samling kan man velge å levere en individuell prosjektoppgave. Frist for innlevering er 20. oktober 2021.Oppgavene vurderes til ”bestått” eller ”ikke bestått” De som får godkjent den avsluttende prosjektoppgaven, vil få 5 studiepoeng. Dersom man gjennomfører hele kurset, men ikke leverer prosjektoppgaven, vil man få utstedt et kursbevis. Både studiepoeng og kursbevis forutsetter 80 % fremmøte på kurssamlingene.

Eksamen (innlevering av prosjektoppgave) er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du på her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på telefon 67 23 03 00.

Overnatting

Eventuell overnatting ved 2. kurssamling reserveres av kursdeltakere:

Aktuelle overnattingssteder:

 • Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
 • Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00
 • Vestby Gjestegård og Hyttepark, tlf 64 95 98 00

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak, men det vil trolig være en fordel med egen bil. Ved overnatting på Vestby Gjestegård og Hyttepark er det kort avstand til Ås, men en fordel med egen bil.

---

Se også
Informasjonsside om mindre avløpsanlegg:

http://www.avlop.no

---