Betaling av semesteravgift til SiO

Som student ved NMBU må du betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) eller dokumentere betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad hvert semester.

Betaling av semesteravgift SiO

Semesteravgift til SiO
Semesteravgiften er en lovpålagt avgift hvis formål er å dekke utgifter som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet følger av § 18. Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges.

Hvem skal betale semesteravgiften:

A- En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
B- Enhver som melder seg opp til eksamen.

 

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift. Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan velge å betale semesteravgift.

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, gjennom Norad eller UD-finansierte programmer, kan velge å betale semesteravgift.

Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student etter første ledd.

 (jfr.§17 Forskrift om  studentsamskipnader, 2008-07-22-828.)

 

Betaling
Det sendes ikke ut faktura for semesteravgiften i posten. Alle studenter må selv hente betalingsinformasjon fra StudentWeb. Logg inn med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode (4 siffer). Betalingsinformasjonen finner du under menyvalget "Betaling".

Fra og med våren 2017 er semesteravgiften kr 600,-. + valgfri kr 30 (til sammen 630,-) til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Støtten til SAIH er frivillig.

 

Hvis du skal betale fra utlandet må du legge til kr 50,- ekstra grunnet transaksjonskostnader. Hvis ikke blir ikke betalingen registrert. Beløpet blir da enten kr 680,- (inkluderes støtte til SAIH) eller 650,- (uten støtte til SAIH). 

 

Frist for betaling av semesteravgift 
15. september i høstsemesteret 
1. februar i vårsemesteret 
MEN: Studielånet blir ikke utbetalt før du har betalt semesteravgiften, så det lønner seg å betale den så fort som mulig.

 

Hvis du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad 
Hvis du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn SiO, blir ikke betalingen automatisk registrert i studentsystemet ved NMBU. Du må derfor vise/sende dokumentasjon på at du har betalt semesteravgift, slik at det kan bli registrert manuelt.

 

Send epost til studieveiledere på Veterinærfakultetet der du oppgir ditt fulle navn, fødselsdato og personnummer, i tillegg til å legge ved kopi av bevis på at du har betalt semesteravgiften.

 

Øvrige henvendelser om betaling av semesteravgift (SiO) kan rettes til studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Published 22. mai 2017 - 9:51 - Updated 23. mai 2017 - 19:08