Meny
NMBU-student
Retningslinjer for masterveiledere
+Utveksling
+Meny

Retningslinjer for veiledere av masteroppgaver ved NMBU

Retningslinjer for masterveiledere

Oppstart

 1. Når student og veileder gjør avtale om valg av masteroppgave, skal dette meldes til det institutt som veileder er tilknyttet via eget skjema. Skjemaet fylles ut i samarbeid mellom student og veileder, men studenten har ansvar for at skjema blir levert instituttet innen fastsatt frist.
 2. Det skal utarbeides en masterkontrakt mellom veileder og student. Kontrakt lages i samarbeid med studenten på fastsatt skjema, men studenten har ansvar for at kontrakten leveres/sendes til det institutt veileder er tilknyttet. Frist for inngåelse av masteroppgavekontrakt varierer noe mellom de ulike institutt.
 3. I tilknytning til masterkontrakten påpekes følgende:
  • Hvis en masteroppgave skal utføres med veiledere fra to eller flere institutter, skal det på forhånd være avtalt hvilke(t) institutt(er) som skal ha "disposisjons-retten" til masteroppgaven.
  • Fremdriftsplan inkludert møteplan mellom student og veileder som sikrer jevnlig oppfølging.
  • Vær konkret i punktet for budsjett for oppgaven, og foreta klarering hvordan utgifter til felt, laboratoriearbeid, reiser, trykking av oppgaver osv skal dekkes.
 4. Om veileder skal være borte sammenhengende i en lengre periode, må det være klarert med studenten hvordan informasjon skal utveksles og hvem som kan bistå studenten i perioden veileder er borte. Det er veileders plikt å ta ansvar for at studenten har andre som kan ta del i veiledningen ved planlagt fravær.
 5. Det er veileders ansvar å påse at man har den kompetansen som er nødvendig for veiledning av masteroppgaven. Veileder bør selv påse at det finnes biveiledere dersom deler av oppgaven er utenfor hovedveileders kompetansefelt.
 6. Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell må eget skjema for dette fylles ut i samarbeid med studenten.

 Arbeidet er i gang

 1. Masteroppgaver på 60 studiepoeng kan inneholde et spesialpensum, og gradsoppgaver på 30 poeng kan inneholde spesialpensum. Avtale om spesialpensum (minimum 5 studiepoeng) skal inngås med studenten på eget skjema, og godkjennes av instituttet som veileder er tilknyttet. Spesialpensumet skal gi en faglig tilleggskompetanse for arbeidet med gradsoppgaven. Dette kan utgjøre en større fordypning i et tema eller gi en større bredde i faget enn universitetets emner kan gi. Studenten har selv ansvaret for at skjema blir levert til instituttet innen fastsatt frist.
 2. Hovedveileder er ansvarlig for å følge opp egne mastergradsstudenter. Hovedveileder plikter selv å gi eller å følge opp studenten(e) slik at han/hun får en faglig og metodisk tilbakemelding av arbeidet. Oppfølging av fremdriftsplaner er viktig for å unngå utsetting av leveringstidspunkt. Det understrekes at studenter kan få avslag i søknader om utsatt innleveringsfrist dersom det er grunner som studenten(e)/veileder burde forutsatt.
 3. Veileder plikter normalt å gi studenten 40/80 timers veiledning inklusive sensurering av masteroppgaven for henholdsvis 30 og 60 studiepoengsoppgave.
 4. Ved sykdom eller andre gyldige grunner for utsatt frist for innlevering av masteroppgaven, skal studenten søke til det instituttet man er tilknyttet under arbeidet med gradsoppgaven. Det kreves skriftlig dokumentasjon, eksempelvis sykmelding, tidsangivelse for behovet for utsettelse, samt ny fremdriftsplan for fullføring. Det kan gis inntil 3 måneders utsettelse. Helt unntaksvis kan det gis ytterligere utsettelse, men kun én gang. Ny oppmelding kan kun skje én gang. Studenten har i slike tilfeller ikke rett til ytterligere veiledning. Det foreligger ikke eget søknadsskjema for utsatt frist
 5. Dersom studenten skal ha permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere kontrakt for masteroppgave sammen med veileder. Studenten leverer revidert kontrakt til instituttet.
 6. Instituttet er ansvarlig for å utpeke nye veileder ved langvarig sykdom, permisjon eller lignende.
 7. Alle masteroppgaver skal leveres med NMBUs vedtatte forsidemal.

 Avslutning

 1. Et registreringsskjema skal fylles ut av studenten og leveres sammen med oppgaven på Studentenes informasjonstorg. Frist for levering av masteroppgave er 15. mai kl. 15.00 (alternativt 15. desember kl. 15.45). Hvis aktuell dato faller på lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende yrkesdag. Alle masteroppgaver skal leveres i Brage, mer informasjon om innlevering i Brage.
 2. Sensurfristen for masteroppgave (30 og 60 studiepoeng) er 6 uker (30 arbeidsdager) fra innleveringsfrist.
 3. Det skal være minst to sensorer, derav minst en ekstern, for bedømmelse av gradsoppgavene. Det er instituttstyret som oppnevner sensorer, og det skal skrives kontrakt mellom institutt og ekstern sensor om gjennomføring av sensuren.
 4. Gradsoppgaven og spesialpensum skal diskuteres muntlig innen 6 uker etter innlevering av oppgaven. Veileder fastsetter tidspunkt for diskusjonen i samarbeid med studenten og sensor. Ved muntlig diskusjon av gradsoppgave utført av en studentgruppe kan sensorene foreta en individuell vurdering av kandidatene.

 

Link til Råd for masterstudenter

Published 7. juli 2015 - 13:30 - Updated 7. juli 2015 - 14:46