Meny
NMBU-student
Retningslinjer for masteroppgaver
+Utveksling
+Meny

Retningslinjer for studenter som arbeider med masteroppgaver ved NMBU

Retningslinjer for masteroppgaver

Oppstart

 1. Arbeidet med å velge masteroppgave bør begynne minimum et halvt år før fristen for melding av valg av masteroppgave, kontakt ditt institutt for frist.
 2. Når man skal velge masteroppgave kan man ta kontakt med studieveileder ved eget institutt, eventuelt det institutt som dekker det fagområdet man ønsker å jobbe med. Man kan også ta direkte kontakt med aktuelle veiledere. Flere av instituttene har egne nettsider med aktuelle oppgaver samt informasjonsmøter.
 3. Valg av masteroppgave skal meldes på eget skjema til det instituttet veileder er tilknyttet. Skjema fylles ut i samarbeid med veileder, men det er studentens eget ansvar å sørge for at skjema leveres innen fristen.
 4. Sammen med veileder skal kontrakt for masteroppgaver utarbeides. Bruk fastsatt skjema. Studenten har selv ansvar for at skjema leveres/sendes til det institutt veileder er tilknyttet. Frist for inngåelse av masteroppgavekontrakt varierer noe mellom de ulike institutt. Ta derfor kontakt med studieveileder på det aktuelle institutt for informasjon om frist.
 5. I tilknytning til masterkontrakten påpekes følgende:
  • Hvis en masteroppgave skal utføres med veiledere fra to eller flere institutter, skal det på forhånd være avtalt hvilke(t) institutt(er) som skal ha "disposisjonsretten" til masteroppgaven
  • Vær konkret i punktet for budsjett for oppgaven, og foreta klarering hvordan utgifter til felt, laboratoriearbeid, reiser, trykking av oppgaver osv. er tenkt dekket.
  • Vær realistisk når fremdriftsplanen for oppgaven lages.
  • Studenten har selv ansvar for ulykker under feltperioden og inngåelse av eventuelle forsikringsavtaler. Som student med masteroppgave i utlandet, har studenten selv ansvar for kontakt med egnet helsepersonell, vaksinering før og under reise, visum, oppholdstillatelse og evt andre nødvendige papirer til det aktuelle land før avreise.
 6. Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell må eget skjema for dette fylles ut i samarbeid med veileder.

Arbeidet er i gang

 1. Masteroppgaver kan inneholde et spesialpensum. Avtale om spesialpensum (minimum 5 studiepoeng) skal inngås med veileder på eget skjema, og skal godkjennes av instituttet som veileder er tilknyttet. Spesialpensumet skal gi en faglig tilleggskompetanse for arbeidet med gradsoppgaven. Dette kan utgjøre en større fordypning i et tema eller gi en større bredde i faget enn universitetets emner kan gi.
 2. Via studentweb skal man melde seg opp til masteroppgave på lik linje med øvrige emner ved NMBU. Studenten melder seg opp til eventuelle spesialpensum på SiT. Oppmeldingsfristene, se akademisk kalender. NB! Ingen avmeldingsfrist for gradsoppgaver.
 3. Studenten har selv et ansvar for å holde jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), og bør selv foreslå en møteplan med veileder innenfor de gitte rammene for veiledning.
 4. Dersom man ikke får en tilfredsstillende veiledning i tilknytning til masteroppgaven, er det studentens ansvar å melde eventuelle problemer videre til instituttet. Man kan da ta kontakt med studieveileder, undervisningsleder eller instituttleder.
 5. Alle masteroppgaver skal leveres med NMBUs vedtatte forsidemal.

 

  Permisjon eller utsatt frist

 1. Dersom man har fått innvilget permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere kontrakt for masteroppgave sammen med veileder. Revidert kontrakt leveres til instituttet.
 2. Ved sykdom eller andre gyldige grunner for utsatt frist for innlevering av masteroppgaven, skal studenten søke til det instituttet man er tilknyttet under arbeidet med gradsoppgaven. Det kreves skriftlig dokumentasjon, eksempelvis sykmelding, tidsangivelse for behovet for utsettelse, samt ny fremdriftsplan for fullføring. Det kan gis inntil 3 måneders utsettelse. Helt unntaksvis kan det gis ytterligere utsettelse, men kun én gang. Ny oppmelding kan kun skje én gang. Studenten har i slike tilfeller ikke rett til ytterligere veiledning. Det foreligger ikke eget søknadsskjema for utsatt frist.

 

Avslutning

 1. Oppgaven leveres på Studentenes informasjonstorg, og frist for levering av masteroppgave er 15. mai kl. 15.00 (alternativt 15. desember kl. 15.45). Hvis aktuell dato faller på lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende arbeidsdag. I tillegg til den trykte utgaven skal en elektronisk versjon av oppgaven leveres i Brage. Les mer om levering av masteroppgaver i Brage - informasjon for masterstudenter.
 2. Masteroppgaven skal diskuteres muntlig innen 6 uker etter innlevering av oppgaven. Dato for muntlig forsvar fastsettes av veileder, som oftest i samråd med studenten.

 

Lykke til med jobbsøking!

Published 7. juli 2015 - 12:57 - Updated 9. desember 2015 - 9:53