Global Mobilitet

Global Mobility er et tiltak under Erasmus+ for samarbeid om utveksling av studenter og ansatte mellom Norge og godkjente partnerland, det vil si en rekke land utenfor EU/EØS-området. Partnerlandene er gruppert i regioner med ulike tilgjengelige budsjetter. Fordi noen land og regioner prioriteres høyere enn andre under tiltaket er det viktig å søke strategisk om midlene. NMBU oppfordrer derfor interesserte fagmiljøer til å se på spesielt gode samarbeid de har med partnerland utenfor EU, i lys av både NMBUs egne prioriterte land og regionsprioriteringene satt opp av kommisjonen.  

  • Man kan nå søke om prosjektperiode på 24 eller 36 måneder
  • Prosjektoppstart er 1. august 2020
  • Serbia er blitt programland og deltar ikke lenger i Erasmus+ global mobilitet som partnerland. 
  • Chile og Uruguay er flyttet fra regionen DCI Latin America til PI Industrialised Americas

Studieavdelingen vil koordinere en samlet søknad fra NMBU etter initiativ fra fagmiljøene. NMBU søker på vegne av sine partnere i godkjente partnerland. 

NB. Det må finnes en avtale mellom NMBU og den andre utdanningsinstitusjonen for at utvekslingen kan finne sted. Hovedfokuset er på innreisende studenter og ansatte. 

Søknadsfrist intern søknad:  Første planlagte tildeling for tiltaket er planlagt i 2022 (ingen tildeling i 2021)

NMBU sender inn felles søknad på vegne av alle NMBU-prosjekt før 5.februar kl 12.00

Formål med programmet

  • Å gjøre utdanningsinstitusjoner i Europa mer attraktive og støtte europeiske utdanningsinstitusjoner i å konkurrere på det globale utdanningsmarkedet
  • Større internasjonalisering og modernisering av høyere utdanningsinstitusjoner utenfor Europa
  • Fremme kunnskap og samarbeid for ungdom mellom programland (Europeiske land) og partnerland (alle andre land i verden)

Studenter kan få innvilget et opphold mellom 3-12 måneder som en integrert del av graden sin, både på Bachelor, Master og PhD-nivå.

Ansatte kan få innvilget undervisnings- eller opplæringsopphold mellom 5-60 dager.

Praksismobilitet studenter

Fra og med utlysning for 2018 er global mobilitet åpen for ikke-akademiske organisasjoner. Denne muligheten for praksismobilitet gjelder for alle regionene som er med i budsjettet. Varigheten er fra 2-12 måneder, for alle studienivå.

Praksisoppholdet kan kombineres med studieopphold, men da må varigheten være minimum 3 måneder. Merk at dette skal da registreres som studentmobilitet i søknadsskjema. Satsene er de samme som for vanlig studiemobilitet.

Ansattmobilitet til og fra ikke-akademiske organisasjoner

Ansatte som drar på opplæringsopphold (Staff Mobility for Training) skal alltid være fra en høyere utdanningsinstitusjon til en ikke-akademisk organisasjon. Ansatte som drar på undervisningsopphold (Staff Mobility for Teaching) skal alltid være fra en ikke-akademisk organisasjon til en høyere utdanningsinstitusjon.

Innhold

Både sender- og mottakerinstitusjon må sammen med studentene eller de ansatte bli enige om hvilke aktiviteter de skal gjennomføre i løpet av utvekslingsoppholdet. Dette defineres gjennom en Learning Agreement (hvis student) og en Mobility Agreement (hvis ansatt). En Institutional Agreement må også være på plass for at utvekslingen kan finne sted. Avtalene kan utarbeides etter at søkerne har blitt innvilget støtte, men før mobiliteten finner sted.

Finansiering

Støtte til finansiering og tilrettelegging for utbetaling til studenter eller ansatte fastsettes gjennom en Grant Agreement som signeres av NMBU og deltakerne i prosjektet.

Individuell støtte til student: Innreisende: 900 €, utreisende: 700 €

Individuell støtte til ansatt: Innreisende og utreisende 180 € frem til dag 14, fra dag 15-60 utbetales 70% av dette beløpet.

Reisestøtte: Fra 180 – 1100 € avhengig av distansen.

Støtte ved spesielle behov: Det er mulig å søke om ekstra støtte ved behov.

Avtalene blir sendt til deltakerne etter at de har blitt utvalgt og godkjent av NMBU, og må signeres av begge parter før utvekslingsoppholdet begynner. Erasmus+ stipendet kan bare utbetales til deltakerne dersom kontraktene er signert av alle parter.

Ansvarsfordeling

Avsenderinstitusjonen er ansvarlig for å velge ut deltakere, hjelpe deltakerne med forberedelser, oppfølging av studenter/ansatte under utvekslingsoppholdet, og anerkjenne utvekslingsoppholdet formelt sett.

Mottakerinstitusjonen tilbyr deltakerne et studieprogram (studenter), eller et undervisnings- eller opplæringsopphold (ansatte) ved sin institusjon.

Anerkjennelse

Mottakerinstitusjonen forsørger vitnemål til studenten.

Avsenderinstitusjonen må anerkjenne de aktivitetene studenten har gjennomført i løpet av utvekslingsoppholdet, og registrere dette i studentens egen karakterutskrift fra NMBU.

Published 10. desember 2015 - 13:39 - Updated 5. mai 2021 - 13:15